Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015

Kazalo

511. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani, stran 1628.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US), in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora – UPB 1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. seji dne 11. 2. 2015 ter na 1. dopisni seji dne 24. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani)
S tem odlokom se v skladu z Dolgoročnim družbenim planom Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90), Odlokom o družbenem planu Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, 6/89 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 20/94) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00, 58/01 in 99/01) sprejme občinski podrobni prostorski načrt OPPN za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(vsebina OPPN)
OPPN obsega besedilni del v obliki odloka in grafični del, poleg tega pa še obrazložitev in utemeljitev odloka, seznam smernic nosilcev urejanja prostora in njihovo obrazložitev ter strokovne podloge.
OPPN v odloku določa merila in pogoje za arhitekturne, krajinske in prostorske ureditve, načrt parcelacije, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo narave in naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, določa vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
Predmetni OPPN obravnava zemljišča, ki so skladno z Dolgoročnim in družbenim planom Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00) opredeljena kot območje za stanovanja, in sicer območje DM S4, ki se ureja z OPPN (prej ZN). Obravnava se celotno območje, ki zajema naslednja zemljišča s parc. št.: 1321/9 (del), 1321/3 (del), 1321/7, 1322, 1321/6, 1321/1, 1331/1, 1332, 1334/1 (del), 1333/1, 1333/2, 1331/2, 1346/1 (del), 1345, 1375/45 (del), 1375/2 (del), vse k.o. Dovje.
Obravnavano območje je veliko cca 28.000 m2.
Skupna površina območja urejanja meri 28.413 m2 in obsega naslednja zemljišča (vsa k.o. Dovje):
+--------------------------+---------------+-------+
|Zemljišče (parc. št.)   |    Površina|    |
+--------------------------+---------------+-------+
|1321/9 (del)       |      1366|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1321/3 (del)       |      640|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1321/7          |      2267|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1322           |      209|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1321/6          |      199|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1321/1          |      2091|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1331/1          |      1960|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1332           |      1293|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1334/1 (del)       |      3612|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1333/1          |      563|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1333/2          |      198|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1331/2          |      739|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1346/1 (del)       |      8931|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1345           |      4178|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1375/45 (del)       |       80|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|1375/2 (del)       |       87|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
|skupaj:          |     28413|m2   |
+--------------------------+---------------+-------+
Vir: GURS, Prostor (Prostorski portal)
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Območje predstavlja nepozidano zemljišče na J delu Mojstrane, ob cesti v Vrata. Zemljišče predstavlja nepozidano vrzel v prostoru, saj so okoliška zemljišča na SZ, na V in S strani pozidana. Severno od obravnavanega območja se nahajata vrtec in šola. Vrtec delno sega v obravnavano območje, tako objekt kot zemljišče.
Območje je opredeljeno kot območje »S«, namenjeno stanovanjem in spremljajočim dejavnostim. Na obravnavanem območju se predvidi stanovanjska gradnja s spremljajočimi dejavnostmi. V območju vrtca se predvidi povečava obstoječega vrtca.
5. člen
V celotnem območju so dopustne naslednje vrste gradenj:
– odstranitve
– nove gradnje
– rekonstrukcije
– spremembe namembnosti
– prizidave, nadzidave
– krajinske ureditve: ureditve parkirišč, igrišč, zelenih površin
– gradnja komunalne in prometne infrastrukture, vključno s priključki.
V celotnem območju je dopustno graditi gradbeno inženirske objekte, in sicer tiste, ki po CC-SI sodijo v:
– razred 21120: lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
– oddelek 22: cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
– skupina 241: objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
6. člen
V celotnem območju je dopustno graditi tudi nezahtevne in enostavne objekte. Objekti (stavbe) morajo biti oblikovani skladno z osnovnim objektom.
7. člen
V območju so dopustne naslednje vrste dejavnosti:
– stanovanja
in sicer objekti, ki so skladno z enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) uvrščeni v skupini 111 – enostanovanjske stavbe in 112 – večstanovanjske stavbe
– dejavnosti, ki ne motijo okolice
in sicer objekti, ki so skladno z enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) uvrščeni:
v podrazred 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
v podrazred 12301 trgovske stavbe
v podrazred 12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti
v podrazred 12420 garažne stavbe
v podrazred 1262 muzeji in knjižnice.
8. člen
(zmogljivost)
V posameznem stanovanjskem objektu je dopustno urediti največ 3 stanovanja.
Vrtec je lahko poljubno velik, upoštevani morajo biti zahtevani odmiki od sosednjih zemljišč. Zahtevano zagotavljanje spremljajočih prostorskih potreb je možno izven območja OPPN (na zemljišču vrtca in osnovne šole ali na drugih zemljiščih).
V vseh objektih je možna ureditev dopustnih dejavnosti, če je omogočen dostop in zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
9. člen
(urbanistična zasnova)
Na obravnavanem območju je predvideno stanovanjsko naselje z manjšimi objekti. Na S delu območja je ob obstoječem vrtcu predviden nov prizidek ali gradnja novega objekta, namenjena dejavnosti izobraževanja in varstva otrok. Možne so tudi odstranitve obstoječih objektov ali njihovih delov.
Uredi se komunalna in prometna infrastruktura, ki se lahko ureja fazno, kot se bodo gradili objekti.
Deli zemljišč, na katerih ni predvidena gradnja, ostanejo zatravljeni. Na njih je možna gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki so določeni v 5. členu odloka. Gradnja stavb na teh zemljiščih ni dopustna.
Lega objektov je določena v grafičnem delu OPPN, možna so odstopanja v okviru toleranc, določenih v 41. in 42. členu tega odloka.
10. člen
(regulacijski elementi)
Gradbene meje in linije se ne določajo. Novopredvideni objekti morajo upoštevati predpisane odmike od sosednjih zemljišč.
11. člen
(indeks pozidanosti)
Indeks pozidanosti posameznega zemljišča ne sme presegati 0.3. Indeks pozidanosti predstavlja razmerje med zazidano površino objekta in površino parcele, ki pripada objektu. V indeks zazidanosti se štejejo tudi enostavni in nezahtevni objekti.
Za zemljišče vrtca indeks ni predpisan.
12. člen
(merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje)
Oblikovanje objektov: v območju so predvideni trije različni tipi objektov
TIP A: dimenzije: 10.00 x 7.00 m + 6.60 x 6.30 m
etažnost: K + P + M, garaža P
TIP B: dimenzije: 12.30 x 9.30 m + 6.60 x 6.30 m
etažnost: K + P + M, garaža P
TIP C: dimenzije: 12.30 x 9.30 m + 4.60 x 1.50 + 6.60 x 6.30 m
etažnost: K + P + M, garaža P
Tipi objektov so podrobneje obdelani v strokovnih podlogah, in sicer v »Stanovanjski objekti, tip A, tip B, tip C«, št. I/3289-1/13-A, APP Jesenice d.o.o., Pod gozdom 2, Jesenice, junij 2014, ki predstavljajo sestavni del OPPN.
Objekti naj se oblikujejo skladno z navedenimi IDZ, notranjost objekta in fasadne odprtine pa se delno lahko tudi spreminjajo in prilagajajo posameznemu investitorju.
Pri oblikovanju vseh treh tipov objektov naj se upošteva usmeritve:
Tloris: Stanovanjski objekti naj imajo podolgovat tloris v etaži na terenu. Razmerje stranic ni predpisano, osnoven tloris mora biti podolgovat (dolžina večja od širine), osnovno sleme mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta (osnovnega tlorisa). Dopustni so izzidki, kot je to prikazano za tip C, ki se ne štejejo v razmerje stranic.
Strehe: Sleme stanovanjskih objektov mora potekati v smeri daljše stranice objekta. Osnovne strešine morajo biti dvokapnice, v naklonu 45°, nad izzidki je dopustna izvedba pravokotne dvokapnice, v enotnem naklonu. Dovoljen je zaključek strešin s čopi, katerega naklon je lahko strmejši od osnovne strešine in strmejši od dopustnih naklonov za osnovne strehe. Odpiranje streh je dopustno s trikotnimi frčadami, katerih naklon je enak naklonu strehe (toleranca 10°). Dolžina frčad ne sme presegati ene polovice dolžine strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe, čopi na frčadah niso dopustni.
Kritina naj bo sive barve (ne črne). Kritina mora biti strukturirana in neodsevna.
Dovoljena je namestitev elementov za izrabo sončne energije na objekte, ki pa ne smejo segati preko slemena strehe.
Višina: stanovanjski objekti so lahko etažnosti največ K+P+M, z višino kolenčnega zidu max. 1.60 m. Višina objektov je lahko tudi nižja, ob nižji etažnosti višina kolenčnega zidu ni predpisana.
Fasade: Fasade morajo biti obdelane v svetlih tonih, lahko so tudi lesene (delno ali v celoti). Pri zatrepih, ki so delno ometani, delno obloženi z lesom, mora biti delitev izvedena vodoravno. Les pa položen vertikalno.
Dopustni so balkoni v vseh etažah. Balkoni so lahko urejeni tudi nad izzidki. Ograje balkonov morajo imeti vertikalno postavljene elemente.
Gradbeni materiali: Uporabljajo naj se krajevno značilni materiali. Kjer se izvede klet, mora biti le-ta v betonski izvedbi.
Arhitekturno oblikovanje objektov oziroma gradenj se mora zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno značilne arhitekture.
Oblikovanje vrtca:
Objekt vrtca je lahko oblikovan drugače, tloris je lahko poljubne oblike, oblika naj se prilagaja namenu in tipologiji obstoječega objekta vrtca.
Streha vrtca ni nujno dvokapna, dopustni so tudi manjši nakloni od predpisanih (tudi ravna streha ali streha v minimalnem naklonu). Nakloni so lahko tudi različni. Streha naj bo sive barve.
Višina ni predpisana, prilagaja naj se obstoječemu objektu in potrebam.
13. člen
Temelji:
Objekti morajo biti temeljeni pod globino zmrzovanja. V primeru, da bi se na nivoju dna pasovnih temeljev pojavile glinasto meljne zemljine, jih je potrebno odstraniti in nadomestiti s tamponom – kamnitim drobljenim materialom po plasteh. Kjer se naleti na samice apnenca in dolomita, jih je prav tako potrebno odstraniti in jih nadomestiti s tamponom.
Izkop za temelje posameznega objekta naj pregleda geomehanik in ob tem poda ustrezna dodatna navodila za temeljenje in gradnjo.
14. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)
Na vsakem zemljišču je do izpolnitve faktorja zazidanosti dovoljena postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov.
Za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov velja, da morajo biti oblikovani skladno z osnovnim objektom. Objekti so lahko grajeni kot prizidek k osnovnemu objektu ali kot samostoječi objekti. Samostojni objekti naj imajo podolgovat tloris. Strehe so lahko v nižjih naklonih, kot so predpisani za osnovne objekte. Lahko so tudi ravne, v minimalnem naklonu.
V primeru manjših naklonov, je lahko tudi kritina drugačna od kritine na osnovnem objektu, a naj bosta barvno usklajeni.
IV. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
15. člen
(parcelacija)
Ob gradnji objektov se izvede parcelacija obravnavanega območja.
Parcelacija je določena v grafičnem delu OPPN. Parcelacija lahko delno tudi odstopa, vendar se morajo z njo strinjati vsi mejaši, zagotovljeni pa morajo biti tudi minimalni odmiki objektov od sosednjih zemljišč.
Posamezne parcele se med seboj lahko tudi združujejo, vendar se lokacije objektov ne morejo spreminjati.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je vsakemu objektu potrebno določiti pripadajoče zemljišče.
Velikost zemljišč:
+-------------------+------------------------+
|  Zemljišče št.  |    Velikost    |
+-------------------+-------------+----------+
|     1     |     915|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     2     |     813|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     3     |     757|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     4     |     707|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     5     |     613|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     6     |     635|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     7     |     735|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     8     |     865|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     9     |     785|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     10    |     911|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     11    |     623|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     12    |     711|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     13    |     755|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     14    |     950|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     15    |     910|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     16    |     1091|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     17    |     559|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     18    |     567|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     19    |     664|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     20    |     368|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     21    |     630|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     22    |     587|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     23    |     760|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     24    |     458|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|     25    |     480|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
|    vrtec    |     1370|m2    |
+-------------------+-------------+----------+
16. člen
(odmiki)
Odmiki morajo zagotavljati neovirano obratovanje in vzdrževanje objektov. Zagotovljena mora biti požarna varnost in sanitarni predpisi.
Objekti morajo biti od sosednjih zemljišč oddaljeni min. 4 m, merjeno od fasade objekta. Manjši odmiki so dopustni s soglasjem soseda.
Enostavni in nezahtevni objekti (stavbe) morajo biti od sosednjih zemljišč oddaljeni 2 m, manj pa le s pisnim soglasjem sosednjega zemljišča.
Enostavni in nezahtevni objekti, ki ne predstavljajo stavb (gradbeno inženirski objekti) se lahko gradijo do parcelne meje.
17. člen
(zakoličba)
Zakoličba objektov je določena z dvema točkama v Gaus Kruegerjevem koordinatnem sistemu za vsak objekt. Točke zakoličbe določajo lego in smer objekta v prostoru.
Zakoličba se lahko spreminja v okviru dovoljenih toleranc.
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 1       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T1 1|418606.54      |146578.85     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T1 2|418615.06      |146575.95     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 658.80             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 2       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T2 1|418625.50      |146607.00     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T2 2|418625.24      |146600.01     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 658.10             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 3       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T3 1|418629.93      |146634.18     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T3 2|418629.67      |146627.18     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 658.00             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 4       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T4 1|418628.01      |146652.42     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T4 2|418627.46      |146645.44     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 658.00             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 5       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T5 1|418631.09      |146675.01     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T5 2|418629.96      |146668.10     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 657.40             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 6       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T6 1|418582.20      |146567.33     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T6 2|418591.47      |146566.49     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 660.30             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 7       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T7 1|418582.43      |146592.36     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T7 2|418591.43      |146590.03     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 660.00             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 8       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T8 1|418584.26      |146619.38     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T8 2|418593.30      |146617.21     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 659.40             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 9       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T9 1|418586.08      |146644.41     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T9 2|418594.91      |146641.48     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 658.80             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 10       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T10 1|418593.55      |146668.00     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T10 2|           |         |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 658.40             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 11       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T11 1|418549.77      |146576.94     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T11 2|418559.06      |146576.64     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 660.50             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 12       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T12 1|418549.10      |146601.72     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T12 2|418558.40      |146601.72     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 660.10             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 13       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T13 1|418549.08      |146623.81     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T13 2|418558.38      |146623.81     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 659.50             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 14       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T14 1|418552.64      |146656.83     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T14 2|418561.77      |146655.07     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 659.00             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 15       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T15 1|418556.43      |146682.75     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T15 2|418565.52      |146680.81     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 528.20             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 16       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T16 1|418569.5123     |146714.7661    |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T16 2|418578.29      |146711.71     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 657.40             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 17       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T17 1|418599.65      |146694.67     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T17 2|418606.26      |146692.36     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 657.60             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 18       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T18 1|418608.74      |146717.13     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T18 2|418615.35      |146714.83     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 657.00             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 19       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T19 1|418633.02      |146691.23     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T19 2|418635.70      |146697.69     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 657.40             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 20       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T20 1|418645.07      |146709.97     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T20 2|418649.16      |146717.99     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 657.50             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 21       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T21 1|418640.41      |146739.80     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T21 2|418646.39      |146736.17     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 656.40             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 22       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T22 1|418660.73      |146728.83     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T22 2|418666.71      |146725.20     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 656.40             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 23       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T23 1|418658.55      |146759.43     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T23 2|418668.97      |146752.89     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 656.00             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 24       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T24 1|418685.86      |146722.37     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T24 2|418691.82      |146718.70     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 656.20             |
+----------------------+---------------------+------------------+
|Objekt 25       |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T25 1|418702.04      |146712.40     |
+----------------------+---------------------+------------------+
|         T25 2|418708.00      |146708.73     |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |+ 0.00 = 656.20             |
+----------------------+----------------------------------------+
Prizidek k vrtcu ni zakoličen. Prizidek ali nov objekt se prilagaja potrebam (glede velikosti in oblikovanja).
18. člen
(krajinska ureditev)
Proste površine naj se v največji meri ozelenijo in zasadijo z zelenjem. Kjer je mogoče, naj se ohranja obstoječa drevesa in skupine dreves.
V grafičnem delu so zarisane parkirne površine znotraj zemljišč posameznih objektov, ki pa lahko odstopajo od grafičnega dela. Spremeni se lahko tudi točka uvoza na zemljišče.
Za premostitev višinskih razlik se uporabljajo blage ozelenjene brežine. Večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi z opornimi zidovi. Oporni zidovi so lahko betonski, iz kamna v betonu ali obloženi s kamnom. Možna je postavitev opornih zidov na mejo. Ograje naj bodo žive meje, lesene ali žičnate ograje.
Ulične svetilke morajo biti izbrane tako, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0 %.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
19. člen
Gradnja se lahko izvaja postopno. Možna je gradnja posameznih objektov, za katere je zagotovljena osnovna komunalna opremljenost.
Gradnja komunalne in prometne infrastrukture lahko poteka postopno, vendar mora tvoriti zaključene celote, ki se kasneje lahko dopolnjujejo.
Faznost izgradnje internega cestnega omrežja je prikazana tudi v grafičnem delu (2 fazi). Možna je postopna gradnja ceste v več fazah (odvisno od gradnje objektov), vendar je ob zaključku posamezne faze potrebno zagotoviti ustrezno obračališče.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
Na obravnavanem območju ni nobena enota kulturne dediščine razglašena za kulturni spomenik.
Na obravnavano območje sega območje EŠD 27884 Mojstrana – vas ter njeno vplivno območje, ki sega preko celotnega območja OPPN. V bližini se nahaja EŠD 13628 Mojstrana – arheološko najdišče Grančišče.
Ob gradnji posameznih objektov ni potrebno pridobivati kulturnovarstvenega soglasja ali pogojev.
21. člen
Ob zemeljskih delih je potrebno omogočiti dostop do zemljišč. O pričetku del je potrebno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, vsaj 10 dni pred pričetkom.
Kolikor se ob gradnji objektov naleti na arheološke ostanke, je potrebno najdbe zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi nemudoma obvestiti pristojni zavod.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
22. člen
(narava)
Obravnavano območje ne sega na varovana območja naravnih vrednot, na JZ meji območja se nahajata:
– ekološko pomembno območje ident. št. 21100 Julijske Alpe (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13)
– Naravna vrednota ident. št. 5426 Vrata (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10)
V obravnavanem območju ni naravovarstvenih vsebin, pridobivanje naravovarstvenih pogojev in soglasja ni potrebna.
23. člen
Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Odpadke v času gradnje je potrebno odvažati na urejeno deponijo.
24. člen
(voda)
Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov (5. člen ZV-1).
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja:
– Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12)
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09)
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10)
– Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08)
– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12).
Urediti je potrebno odvajanje padavinskih in eventualnih zalednih voda. Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranj, zamakanja in poplavljanja okoliških površin. Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo, ponikovalnice naj bodo locirane izven povoznih manipulativnih površin.
25. člen
Obravnavano zemljišče se ne nahaja v območju vodovarstvenih pasov virov pitne vode ali na vodovarstveniih območjih, niti ne tangira vodnih ali priobalnih zemljišč.
Obravnavano zemljišče se nahaja na erozijskem območju, in sicer v območju zahtevnih zaščitnih ukrepov.
Zemljišče se nahaja v plazovitem območju (lavinska nevarnost), v območju majhne nevarnosti.
Ker je teren sorazmerno raven, se ne pričakuje lavinske in erozijske nevarnosti.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
26. člen
(obramba)
V obravnavanem območju ni posebnih zahtev glede obrambe.
27. člen
(požarna varnost)
Upoštevati je potrebno zahteve za varstvo pred požarom in vso veljavno zakonodajo s tega področja. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od mej in med objekti z namenom, da se prepreči širjenje požara na sosednje objekte. Zagotoviti je potrebno hidrantno omrežje za zagotovitev vira vode za gašenje ter neovirane dostope in dovoze za intervencijska vozila.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »študija požarne varnosti«.
28. člen
(potresna ogroženost)
Obravnavano zemljišče v celoti leži v coni, kjer je predpisan g = 0,175 po karti »Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospeški tal« s povratno dobo 475 let. »G« pomeni projektni pospešek in je največja absolutna vrednost zapisa pospeška na prostem površju.
Gradbena konstrukcija objektov mora biti temu prilagojena.
IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
29. člen
Novopredvidenim stanovanjskim objektom je potrebno zagotoviti vsaj minimalno komunalno oskrbo, to je priklop na javno kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko omrežje ter zagotovitev dostopa z javne ceste. Za objekte drugih namembnosti se določi komunalna opremljenost, ki jo objekt potrebuje.
30. člen
Merila in pogoji za oskrbo s pitno vodo:
Komunala Kranjska Gora in Občina Kranjska Gora sta že v fazi pridobivanja soglasja Agencije RS za okolje za povečavo količine zajete pitne vode iz vodnega vira Vapš. Po odobritvi bo potrebno povečati obstoječ vodohran in s tem izboljšati vodovodno oskrbo v celotnem naselju (ni predmet OPPN). Priklop novih objektov bo možen šele po ustrezni zagotovitvi vode v javnem vodovodnem sistemu (povečava vodohrana).
Za oskrbo z vodo je v obravnavanem območju potrebno predvideti obnovo in povečavo obstoječega cevovoda DN 125, ki poteka od parc. št. 1346/9 do 1321/9 (vrtec). Nov cevovod se predvidi pod površino ceste ali pločnika.
Preko obravnavanega zemljišča poteka obstoječ cevovod DN 125. Predvidi se prestavitev cevovoda pod novoprojektirano cesto na zemljišču. Prestavljeni cevovod ostaja dimenzije DN 125. V grafičnem delu projekta je prikazano mesto prekinitve/priključitve novega cevovoda z obstoječim. Na priključnih mestih glavnih cevovodov se namestijo jaški z zapornimi ventili.
Na obravnavanem zemljišču se predvidijo trije novi nadzemni hidranti. Hidranti so projektirani tako, da noben objekt od hidranta ni oddaljen več kot 80 m.
Novopredvideni objekti imajo vsak svoj priključek in vodomerni jašek z vodomerom DN 20 pred objektom.
Ob postopni gradnji objektov je potrebno zagotoviti ustrezno vodovodno oskrbo. V ta namen je potrebno izvesti zahtevan del omrežja, kar se predvidi v posameznem PGD. Vodovodno omrežje ali dele omrežja je potrebno predvideti tako, da tvorijo celoten krog, ki lahko odstopa od rešitev v grafičnem delu OPPN, mora pa biti pridobljeno soglasje Komunale Kranjska Gora.
Razvod vodovoda je podrobneje obdelan v strokovnih podlogah, in sicer v: »Komunalna ureditev«, št. I/3289-1/13-K, APP Jesenice d.o.o., Pod gozdom 2, Jesenice, junij 2014.
31. člen
Merila in pogoji za odvajanje odpadnih vod:
V obravnavanem območju je obstoječa javna kanalizacija. Znotraj novopredvidenega naselja se izvede nova kanalizacija, ki se priključuje na obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka vzdolž regionalne ceste.
Vsi objekti se priključijo na javno kanalizacijo. Kolikor izvedba gravitacijskega priključka ni možna, je potrebno izvesti tlačni vod s črpališčem.
Odpadno / fekalno omrežje poteka po vseh novopredvidenih dostopnih cestah v osi le-teh.
Načrt predvideva dve različni varianti izvedbe kanalizacijskega sistema, v katerih sta prikazani dve različni priključevanji na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Priključno mesto na obstoječo javno kanalizacijo je odvisno od faznosti gradnje in se lahko razlikuje od točke, prikazane v grafičnem delu OPPN, odvisno od možnosti prekopa sosednjih zemljišč.
Varianta 1:
Novo predvideno kanalizacijsko omrežje se na obstoječega priključi na treh različnih mestih, in sicer v obstoječa jaška M01008 in M01009 ter v novo predvideni jašek Fj12. Predvidene cevi fekalnega kanala so iz PVC debeline DN 200 in DN 250. Gravitacijski padci so predvideni od 1.0 %–1.5 %. Glavni kanal je projektiran tako, da se v jašek Fj35 vgradi črpalka, ki preko PVC cevi DN 100 prečrpava fekalne vode v jašek Fj13. Ta se odteka naprej v obstoječ kanalizacijski vod preko jaška M01008. Drugo manjše omrežje se gravitacijsko priključi v jašek M01109. Tretje omrežje prav tako poteka gravitacijsko preko zemljišč s parcelno št. 133/2 in 1334/1. Na obstoječe omrežje pa se priključi preko novo projektiranega jaška Fj12.
Varianta 2:
Novo predvideno kanalizacijsko omrežje se na obstoječega priključi na treh različnih mestih, in sicer v obstoječih jaških M01008, M01009 in M01011. Predvidene cevi fekalnega kanala so iz PVC debeline DN 200 in DN 250. Gravitacijski padci so predvideni od 1.0 %–1.5 %. Vsi kanali kanalizacijskega omrežja so izvedeni gravitacijsko brez prečrpavanj. Glavni kanal poteka tudi preko zemljišč s parcelno št. 1322, 1321/6, 1321/1 in 1321/3.
Meteorne vode se ponikajo. Za posamezne objekte se uredijo ponikovalnice na lastnih zemljiščih. Odvodnjavanje z dvorišč objektov mora biti urejeno tako, da se meteorne vode z dvorišč ne stekajo na cesto.
Meteorne vode s ceste se ponikajo.
Kanalizacija je podrobneje obdelana v strokovnih podlogah, in sicer v: »Komunalna ureditev«, št. I/3289-1/13-K, APP Jesenice d.o.o., Pod gozdom 2, Jesenice, junij 2014.
32. člen
Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo:
Obstoječi objekti na obravnavanem območju se napajajo iz TP 392 Cementarna. V primeru, da obstoječi vodi ovirajo novogradnje objektov, je vode pred pričetkom gradnje potrebno zakoličiti, zaščititi ali prestaviti.
Novopredvideni objekti se priključijo na NN elektroenergetsko omrežje preko novih priključkov. Priključne merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin (prostostoječe omarice na parcelnih mejah). Elektro energetsko omrežje se predvidi v kabelski kanalizaciji.
Izvedejo se lahko skupne priključne omarice z večimi merilnimi mesti.
V sklopu objektov (na strehe ali ograje) je možna postavitev sončnih elektrarn (fotovoltaika).
Elektroenergetsko omrežje je podrobneje obdelano v strokovnih podlogah, in sicer v »Komunalna ureditev, št. I/3289-1/13-K, APP Jesenice d.o.o., Pod gozdom 2, Jesenice, junij 2014.
33. člen
Merila in pogoji za ogrevanje:
Objekti se ogrevajo individualno. Za ogrevanje objektov je možno uporabljati plin, kurilno olje, trda goriva, alternativne vire kot npr. toplotne črpalke, biomasa, izraba sončne energije in podobno.
34. člen
Merila in pogoji za oskrbo s telekomunikacijami:
Po robu območju OPPN je obstoječe telekomunikacijsko omrežje. Točka priključitve za stanovanjske hiše na obravnavanem območju je SZ od obravnavanega območja, kjer je izvedena spojka za objekt Triglavska 38. Trasa TK bo potekala vzdolž načrtovane ceste znotraj območja. Za razvod do posameznih parcel se predvidi več prostostoječih omaric, ki so predvidene v mejah parcel in od katerih je predviden cevni razvod do posameznih objektov. Na uvozu v novo naselje ob Triglavski cesti je s primernim jaškom potrebno zajeti obstoječi kabel K-1, iz katerega se bo aktivirala rezerva omrežja za potrebe OPPN.
Kjer so predvideni cestni uvozi na obravnavano območje, je potrebno zaščititi obstoječi kabel tako, da se vanj vstavi zaščitna cev Ф 110 mm in se jo ustrezno obbetonira.
V celotnem naselju je predvidena nova TK kanalizacija, sestavljena iz PVC cevi Ф 110 mm in Ф 63 mm. Za odvod proti objektu je iz vsakega jaška oziroma omarice predvidena ena cev Ф 63 mm.
Na območju urejanja so predvideni pomožni kabelski jaški, izdelani iz betonske cevi Ф 80 cm, opremljene z enojnim LTŽ pokrovom. Kabelski jaški, ki so locirani ob cesti, so enotnih velikosti Ф 80 cm.
Po obravnavanem območju potekajo obstoječi zemeljski Telekom kabli, ki jih je potrebno pred pričetkom gradnje zakoličiti in ustrezno zaščititi. Prestavitve in zaščite obstoječih telekomunikacijskih naprav je potrebno projektno obdelati v skladu s predpisi Telekoma Slovenije d.d. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami obstoječih telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede Telekom Slovenije d.d.
Kabelsko in TK omrežje je podrobneje obdelano v strokovnih podlogah, in sicer v »Načrt telekomunikacij – TK priključek«, št. 147-11/2014-TK, Biro Lovšin inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o., Ob grabnu 26, Vodice, november 2014.
35. člen
Merila in pogoji za oskrbo s kabelskim kanalizacijskim sistemom:
Znotraj obravnavanega območja OPPN se določi koridor, namenjen telekomunikacijskemu omrežju, znotraj katerega se nato ločijo jaški in cevi za Telekom in kabelsko omrežje.
Koridor je razviden iz grafičnega dela OPPN.
Izvedba KKS vodov se izvaja vzporedno s telekomunikacijskimi vodi. Lahko v skupni kanalizaciji, a v ločenih ceveh.
Kabelsko in TK omrežje je podrobneje grafično prikazano v strokovnih podlogah, in sicer v »Komunalna ureditev«, št. št. I/3289-1/13-K, APP Jesenice d.o.o., Pod gozdom 2, Jesenice, junij 2014.
36. člen
Javna razsvetljava:
Lahko se predvidi osvetlitev ceste v območju.
37. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov:
Zagotovi se skupno prevzemno mesto za odvoz odpadkov ob uvozu z državne ceste. Na dan odvoza odpadkov lastniki morajo zagotoviti zabojnike na prevzemnem mestu oziroma ob poti smetarskega vozila.
Vsak objekt ima svoje zbirno mesto s posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ob objektu. Na vrtovih se predvidijo kompostniki za odlaganje zelenega odpada.
Sneg je možno odlagati na prostih površinah ob cesti, izven križišč. Ograje ob cesti niso dovoljene v pasu 1.5 m, da se zagotovi prostor za odlaganje snega v zimskem času.
V času gradnje se gradbeni odpadki sproti odvažajo na najbližjo deponijo.
38. člen
(prometna ureditev)
Dostop, prometna ureditev:
Območje se nahaja zahodno od državne regionalne ceste RT-908/1383 Mojstrana–Vrata.
Na območje OPPN se uredita dva nova cestna priključka, znotraj območja pa krožna interna cesta. Možna je tudi izvedba cestnega priključka na občinsko cesto, ki poteka po zahodnem robu območja.
Znotraj obravnavanega območja se uredi cesta, širine vsaj 5 m, z 0,5 m bankino na vsaki strani. Z glavne interne ceste, ki ja zasnovana krožno, se uredijo priključki do posameznih objektov.
Možna je fazna izgradnja notranjega cestnega omrežja, kot je prikazano v grafičnem delu. Ne glede na faznost, se cestna priključka na regionalno cesto izvedeta kot končna rešitev.
V grafičnem delu je prikazana tudi rekonstrukcija državne ceste z razširitvijo in izgradnjo enostranskega hodnika za pešce, ki pa ni predmet tega OPPN. Kolikor se v OPPN predvidena priključka izvedeta pred rekonstrukcijo regionalne ceste, se priključka navežeta na obstoječe vozišče regionalne ceste. Navezava se izvede kot prilagoditev na obstoječe stanje.
V območju preglednostnega trikotnika na priključkih na regionalno cesto, je potrebno zagotoviti prosto vizuro v višini 75 cm. V tem območju ni dovoljena postavitev ograj, višjih od 75 cm ali sajenje grmovnic ali dreves, ki presegajo višino 75 cm. Obstoječa zasaditev, ki presega višino 75 cm v območju preglednostnih trikotnikov, se odstrani.
Pri načrtovanju in izvedbi je potrebno upoštevati tudi prostor za postavitev prometne signalizacije in opreme, ki znaša 5 m od roba vozišča obstoječe državne ceste oziroma 2 m od zunanjega roba bodočega hodnika za pešce, v katerem ni dovoljena postavitev objektov, ograj, živih mej in podobno.
Pas 5 m od roba cestišča regionalne ceste oziroma 2 m od bodočega hodnika za pešce, se rezervira za postavitev prometne signalizacije in opreme. V tem pasu ni dovoljena postavitev objektov, ograj, živih mej in podobno.
Priključek 1: južni priključek
Priključek 2: vzhodni priključek
15-metrski varovalni pas regionalne ceste poteka preko obravnavanega območja na vzhodni strani. Za vse posege v varovalni pas je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljalca.
Upravljalec občinskih cest določi, kdaj je novopredvideno cesto znotraj naselja, možno prevzeti v upravljanje (urejeno lastništvo, izgradnja v celoti).
Priključka na reginalno cesto sta podrobneje obdelana v strokovnih podlogah, in sicer v »Priključevanje območja DM S4 na regionalno cesto RT-908/1383 Mojstrana – Vrata«, št. IDZ-42/2014, STIA NGI d.o.o., Kettejev drevored 7, Novo mesto, junij 2014.
39. člen
Parkirna mesta se zagotavljajo na lastnih zemljiščih. Parkirišča se lahko zagotavljajo tudi na bližnjih zemljiščih, če je za to urejena ustrezna pravica.
Za vsako stanovanje je potrebno urediti 2 parkirni mesti.
Za potrebe drugih dejavnosti se za izračun potrebnih parkirnih mest upoštevajo PTI – Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, Prometno-tehnični inštitut).
Okolica večjih parkirišč naj se v čimvečji meri zazeleni in zasadi z visokimi drevesi (1 drevo / 3PM).
X. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
40. člen
Obravnavano območje ne bo povzročalo prekomernih vplivov na sosednje enote urejanja. Vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti, ki jih določa okoljska zakonodaja za posamezna področja, razen v primeru hrupa v času gradnje.
Zato je v času gradnje potrebno upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:
– gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno
– tovorna vozila morajo biti v času nakladanja gradbenega materiala ugasnjena
– gradbena dela lahko potekajo v dnevnem času med 6.00 in 18.00 uro.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
41. člen
(tolerance)
Objekti:
Objekti lahko delno odstopajo od predpisanega tipa. Kjer sta predpisana tip B ali tip C, se lahko gradi tudi tip A, ki je manjši. Kjer je predpisan tip A, se druga tipa ne moreta graditi.
Kjer je predpisan tip B, se lahko gradi tudi tip C in obratno, ob zagotavljanju minimalnih odmikov od sosednjih zemljišč.
Garaže so lahko na poljubnih straneh objekta, odvisno od orientacije objekta in dovoza. Izvedba garaže ni obvezna. Namesto garaže se lahko izvede tudi nadstrešek ali pa se potrebna mesta zagotovijo nepokrita na utrjenem dvorišču. Naklon nadstrešnic in garaž je lahko manjši, dovoljene so tudi ravne strehe v minimalnem naklonu.
Dimenzije objektov lahko odstopajo od dimenzij določenih v grafičnem delu OPPN do +15 %. Kolikor se dimenzije objektov spreminjajo v okviru dovoljenih toleranc, morajo biti tlorisi objektov še vedno pravokotni.
Tlorisi notranjih prostorov, prikazani v strokovnih podlogah, se lahko spreminjajo oziroma prilagajajo željam posameznih lastnikom in zrcalijo. Zavezujoč je volumen predpisanega tipa objekta (z upoštevanjem tolerance), notranja razporeditev in fasadne odprtine se lahko prilagajajo željam posameznega investitorja.
Prizidava ali novogradnja vrtca naj se prilagaja potrebam obstoječega objekta in se lahko razlikuje od lege in oblike, določene v grafičnih prilogah OPPN.
Objekte (tip C) je možno projektirati tudi z manjšimi izzidki, ki pa ne smejo presegati 15 % zazidane površine in morajo upoštevati minimalne predpisane odmike. Lega izzidka lahko odstopa od prikazanega v grafičnem delu (lokacija izzidka). Izzidki ne smejo segati preko celotne dolžine stranice.
Prizidava ali novogradnja vrtca naj se prilagaja potrebam obstoječega objekta in se lahko razlikuje od lege in oblike, določene v grafičnih prilogah OPPN.
Kota pritličja +-0,00 lahko odstopa za +-0,50 m od določene, vendar kota pritličja ne sme biti višja kot 1,00 m nad koto terena pri vhodu.
Zakoličba se lahko spreminja od predpisane v grafičnem delu OPPN, kolikor se spremenijo dimenzije objekta. Ena točka zakoličbe in orientacija objekta mora ostati skladna, razen če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geomehanskih, hidroloških ali drugih razmer ugotovi, da je objekt potrebno premakniti.
Komunalna infrastruktura:
Potek glavnega razvoda vseh komunalnih vodov lahko odstopa od razvoda, določenega v grafičnem delu OPPN, če se ugotovi, da je to tehnično in ekonomsko boljša rešitev. Ob zagotavljanju ustreznih medsebojnih odmikov se zaporedje komunalnih vodov lahko spremeni.
V OPPN sta prikazani dve varianti priključevanja na javno kanalizacijo. Lahko se izbere ena od variant, možna pa odstopa od obeh, če predstavlja boljšo tehnično in ekonomično rešitev.
Priključki na komunalne vode za posamezne objekte lahko odstopajo od tistih, določenih v grafičnem delu OPPN in se prilagajajo tlorisu posameznega objekta.
Lokacije uvozov do objektov lahko odstopajo od tistih, določenih v grafičnih prilogah OPPN.
Parcelacija:
Možna so delna odstopanja od predvidene parcelacije v grafičnem delu OPPN, kolikor se lastniki s tem strinjajo. Zemljišče, ki pripada objektu, mora zagotavljati neovirano obratovanje in vzdrževanje objekta, zahtevane odmike in indeks pozidanosti. V ta namen so zemljišča lahko med seboj tudi združujejo, če predvidene dejavnosti zahtevajo večje površine (npr. postavitev objekta na eni parceli, druga parcela predstavlja povečavo funkcionalnega zemljišča).
42. člen
Odstopanja od tehničnih rešitev:
Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to ureditvijo, če se v nadaljnem podrobnejšem proučevanju prometnih, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljevarstveni pogoji.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN LASTNIKOV NEPREMIČNIN PRI IZGRADNJI KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU OPPN
43. člen
(gradnja komunalne opreme)
Gradnjo komunalne in prometne infrastrukture zagotovijo lastniki predmetnih zemljišč.
XIII. KONČNE DOLOČBE
44. člen
Odlok je stalno na vpogled na Občini Kranjska Gora, na oddelku, ki je pristojen za urejanje prostora, na Krajevni skupnosti Dovje – Mojstrana in na Upravni enoti Jesenice.
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015-1
Kranjska Gora, dne 24. februarja 2015
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti