Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015

Kazalo

505. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), stran 1550.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)
Razglašam Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2015.
Št. 003-02-1/2015-8
Ljubljana, dne 28. februarja 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN (ZUUJFO)
I. DEL SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov občin spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 57/08 in 36/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o financiranju občin);
2. Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prostorskem načrtovanju);
3. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o upravnih taksah);
4. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o lokalni samoupravi);
5. Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 34/08 – ZST-1, 45/08, 28/09 in 25/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zemljiški knjigi);
6. Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vrtcih);
7. Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014);
8. Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00 in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic);
9. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti);
10. Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ16; v nadaljnjem besedilu: Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije);
11. Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).
II. DEL SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
1. ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN
2. člen
V Zakonu o financiranju občin se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(občinske takse)
(1) Občina lahko predpiše občinsko takso za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev, parkiranje in opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe in pomenijo z občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo:
– javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno,
– nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
– stavb v lasti občine,
in za druge zadeve, če tako določa zakon.
(2) Občinsko takso predpiše občina z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse ter zavezance za plačilo takse. Višina takse se ne določi po vrednosti predmeta, dejanskem prometu ali dejanskem dohodku.
(3) Občina ne sme zahtevati plačila občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan drug način plačila.«.
3. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(delež sredstev občine za sofinanciranje investicij)
(1) Delež dodatnih sredstev za financiranje investicij iz drugega odstavka 21. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: delež) se za posamezno občino izračuna po enačbi:
SVSo = ((FIo x KFI): Vsota FI) + ((OCo x KOC): Vsota OCd) + ((OOo x KOO): Vsota OOd) + ((ODo x KOD): Vsota OD) + ((NAo x KNA): Vsota NA) + (((koren (Po: ŠPo) x Po) x KRP): Vsota RP)
Pri tem je:
SVSo   – skupna višina sredstev, ki so občini na
      razpolago;
FIo   – občinski prihodek iz solidarnostne in finančne
      izravnave;
KFI   – 20 % sredstev – kvota »solidarnostna in finančna
      izravnava«;
FI    – skupna višina sredstev solidarnostne in finančne
      izravnave;
OCo   – dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih
      poti) v občini po podatkih ministrstva,
      pristojnega za promet;
KOC   – 30 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega
      zakona – kvota »občinske ceste«;
OCd   – skupna dolžina občinskih cest (lokalnih cest in
      javnih poti) v državi po podatkih ministrstva,
      pristojnega za promet;
OOo   – površina desetkilometrskega obmejnega pasu v
      občini po podatkih organa, pristojnega za
      makroekonomske analize in razvoj;
KOO   – 10 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega
      zakona – kvota »obmejno območje«;
OOd   – skupna površina desetkilometrskega obmejnega pasu
      v državi po podatkih organa, pristojnega za
      makroekonomske analize;
ODo   – površina kmetijskih zemljišč v uporabi na
      območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v občini
      po podatkih ministrstva, pristojnega za
      kmetijstvo;
KOD   – 20 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega
      zakona – kvota »Omejeni naravni dejavniki«;
OD    – skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na
      območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v državi
      po podatkih ministrstva pristojnega za
      kmetijstvo;
NAo   – površina območja Nature 2000 v občini po podatkih
      ministrstva, pristojnega za okolje;
KNA   – 10 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega
      zakona – kvota »Natura 2000«;
NA    – skupna površina območja »Natura 2000« v državi po
      podatkih ministrstva, pristojnega za okolje;
Po    – površina občine po podatkih Geodetske uprave
      Republike Slovenije;
ŠPo   – število prebivalcev občine po podatkih
      Statističnega urada Republike Slovenije;
KRP   – 10 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega
      zakona – kvota Redkost poseljenosti«;
RP    – vsota faktorjev redkosti poseljenosti po
      posameznih občinah, ki so rezultat enačbe: Vsota
      (Po:ŠPo) x Po.
(2) Občina delež iz prejšnjega odstavka porabi v tekočem proračunskem letu za financiranje:
– stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv;
– stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv;
– stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv;
– stroškov gradbenega nadzora, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv;
– upravičenih stroškov, določenih v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ter
– za vračila obveznosti iz naslova zadolževanja za namene iz prve do pete alineje tega odstavka.
(3) Predhodne podatke o deležih iz prvega odstavka tega člena za prihodnje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporoči ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, o izračunanih deležih pa jih obvesti v 15 dneh po sprejetju državnega proračuna.
(4) Župan do 28. februarja tekočega proračunskega leta, v primeru, ko občina 28. februarja občinskega proračuna še nima sprejetega, pa najkasneje do 15. julija tekočega proračunskega leta, predloži ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, zaradi uvrstitve investicijskih projektov v načrt razvojnih programov državnega proračuna podatke o investicijskih projektih iz veljavnega načrta razvojnih programov občinskega proračuna in namene, za katere bo občina porabila delež sredstev za sofinanciranje iz prvega odstavka tega člena.
(5) Na podlagi uvrstitve investicijskih projektov iz prejšnjega odstavka v načrt razvojnih programov državnega proračuna skleneta občina in ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pogodbo o sofinanciranju investicij. Če župan ugotovi, da občina sredstev ne bo mogla porabiti za investicijski projekt, za katerega je pogodba sklenjena, oziroma je iz drugih razlogov nujna sprememba podatkov o investicijskih projektih, lahko najpozneje do 15. septembra tekočega proračunskega leta predloži ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, in občina skleneta dodatek k pogodbi na podlagi uvrstitve novega projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna.«.
4. člen
V 25. členu se v naslovu besedilo »nakazovanje sredstev za sofinanciranje investicij« nadomesti z besedilom »pogodbe o sofinanciranju investicij«.
Prvi odstavek se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »za sofinanciranje investicije«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
2. ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
5. člen
Tretji odstavek 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.«.
3. ZAKON O UPRAVNIH TAKSAH
6. člen
V 28. členu Zakona o upravnih taksah se na koncu 29. točke pred podpičjem dodata vejica in besedilo »razen če taksna tarifa tega zakona določa drugače«.
7. člen
V Prilogi – Taksna tarifa se v VII. poglavju z naslovom Gradbene takse za tarifno številko 37 doda nova tarifna številka 37a, ki se glasi:
»Tarifna številka 37a
Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača taksa v višini 22,66 eura.«.
4. ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
8. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi se drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi.«.
9. člen
19.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»19.b člen
S statutom občine se lahko določijo naloge ožjih delov občine, ki imajo svet, in se nanašajo na:
– urejanje prostora,
– zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva ter
– pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti.
Z odlokom se podrobneje določijo naloge in način izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka, ki se prenesejo v izvajanje svetu ožjega dela občine.«.
10. člen
19.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»19.č člen
Za financiranje ožjih delov občine se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, o financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.«.
11. člen
Sedmi odstavek 34.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov. Občinski svet s svojim aktom lahko določi tudi merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov občine.«.
12. člen
V drugem odstavku 37.b člena se črta besedilo »ali službi ožjega dela občine«.
13. člen
Za 50.b členom se doda nov 50.c člen, ki se glasi:
»50.c člen
Občina lahko v občinski upravi ustanovi občinsko pravobranilstvo. Dve ali več občin lahko v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo skupni organ občinske uprave, ustanovi medobčinsko pravobranilstvo. Če občina ne ustanovi občinskega pravobranilstva ali medobčinskega pravobranilstva, lahko določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge občinskega pravobranilstva opravlja občinski pravobranilec.
Občinsko pravobranilstvo zastopa občino pred sodišči in drugimi državnimi organi. Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.
Naloge občinskega pravobranilstva opravljajo vodja občinskega pravobranilstva ali vodja medobčinskega pravobranilstva in občinski pravobranilci. Vodjo občinskega pravobranilstva imenuje in razrešuje župan, vodjo medobčinskega pravobranilstva pa imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno. Za vodjo občinskega pravobranilstva ali vodjo medobčinskega pravobranilstva je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za občinskega pravobranilca.
Za občinskega pravobranilca je lahko imenovan, kdor poleg pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja javne uslužbence, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji,
– da je opravil pravniški državni izpit in
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.
Glede položaja in statusa občinskega pravobranilstva v sodnih, upravnih in drugih postopkih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Glede položaja, pravic in obveznosti vodje občinskega ali medobčinskega pravobranilstva in občinskega pravobranilca se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne uslužbence, če ta zakon ne določa drugače.«.
14. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe).
Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave;
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij;
– z dajanjem koncesij;
– na drug način, določen v skladu z zakonom.
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje. Občine lahko za izvajanje javne službe podelijo skupno koncesijo.
Občinski sveti občin ustanovijo za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz prejšnjega odstavka svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi sveta ustanoviteljic oziroma sveta koncedentov mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami.
Svet ustanoviteljic in svet koncedentov opravljata svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež sveta ustanoviteljic je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda ali javnega podjetja. Sedež sveta koncedentov je v občini, ki jo določi koncesijski akt.
Strokovne naloge za svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež, če z aktom o ustanovitvi sveta ustanoviteljic oziroma sveta koncedentov ni določeno, da te naloge opravlja organ skupne občinske uprave.
Če je za javne službe, ki jih občine zagotavljajo na način iz tretjega odstavka tega člena, ustanovljena zveza občin, opravlja naloge sveta ustanoviteljic svet zveze občin.«.
5. ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI
15. člen
V Zakonu o zemljiški knjigi se za osmim odstavkom 142. člena doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na prejšnji odstavek mora občina, če vloži zemljiškoknjižni predlog v svojo korist, ob vložitvi zemljiškoknjižnega predloga pretvoriti listine iz prvega odstavka tega člena v elektronsko obliko, jih podpisati s svojim varnim elektronskim podpisom in priložiti predlogu. Občina zagotavlja in je odgovorna za avtentičnost v elektronsko obliko pretvorjenega izvirnika listine iz prvega odstavka tega člena in njeno hrambo ter mora omogočati vpogled in prepis listine v skladu s 196. členom tega zakona.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »osmega odstavka tega člena«.
Dosedanji deseti do trinajsti odstavek postanejo enajsti do štirinajsti odstavek.
16. člen
V 146. členu se v tretjem odstavku in v 2. točki četrtega odstavka beseda »devetim« nadomesti z besedo »desetim«.
V četrtem odstavku se v 1. točki besedilo »notar ali pravobranilstvo« nadomesti z besedilom »notar, pravobranilstvo ali občina«.
6. ZAKON O VRTCIH
17. člen
V Zakonu o vrtcih se četrti odstavek 28. člena spremeni, tako da se glasi:
»Sredstva iz prvega odstavka tega člena zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.«.
18. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
(pravica občine do podatkov za preverjanje ustreznosti mesečnih zahtevkov)
Vrtec mora občini, ki je v skladu s tem zakonom zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, za namen preverjanja pravilnosti izstavljenega mesečnega zahtevka, na njeno zahtevo predložiti izpis in zagotoviti vpogled v osebne podatke, ki jih vrtec vodi v centralni evidenci na podlagi zakona, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja ter v podatke iz dokumentacije in evidenc, ki jih vrtec vodi na podlagi tega zakona.
Za namen iz prejšnjega odstavka se predloži izpis in zagotovi vpogled v naslednje podatke:
– osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev,
– EMŠO otroka in staršev,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– vrsto programa, v katerega je otrok vključen in ceno programa, ki je podlaga za plačilo staršev in občine v posameznem mesecu z upoštevanjem ustreznega znižanja za stroške neporabljenih živil za čas odsotnosti otroka,
– številko odločbe o znižanem plačilu vrtca in obdobje veljavnosti pravice do znižanega plačila vrtca,
– odstotek znižanega plačila za vrtec, ki je staršem določen z veljavno odločbo centra za socialno delo,
– občino zavezanko za plačilo v skladu z veljavno odločbo centra za socialno delo in
– datum izpisa otroka iz vrtca.«.
7. ZAKON O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014
19. člen
V Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 se v drugem odstavku 23. člena besedilo »v letih 2014, 2015 in 2016« nadomesti z besedilom »v letu 2014«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na šesti odstavek 10.a člena ZSKZ morajo občine nakazana sredstva v letih 2015 in 2016 nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do dve tretjini nakazanih sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje občinskih javnih cest.«.
8. ZAKON O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC
20. člen
V Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic se v četrtem odstavku 11. člena v peti alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– ustanovitev služnosti, stavbne pravice ali obligacijske pravice, ki investitorju omogoča gradnjo oziroma izvedbo del za gradnjo objektov javne infrastrukture.«.
V šestem odstavku se besedilo »in tretje« nadomesti z vejico in besedilom »tretje in šeste«.
9. ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
21. člen
V Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvedba javne dražbe se objavi na krajevno običajen način v lokalni skupnosti in na svetovnem spletu.«.
22. člen
V drugem odstavku 22. člena se besedilo »v Uradnem listu Republike Slovenije in« črta.
23. člen
Za drugim odstavkom 31. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju države v korist samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju samoupravnih lokalnih skupnosti v korist države je brezplačno, če se služnost ustanavlja za namen gradnje ali vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
10. ZAKON O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
24. člen
V Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije se v prvem odstavku 16.d člena besedilo »podrobnim prostorskim načrtom« nadomesti z besedama »prostorskim aktom«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je ustanovitev služnosti na nepremičninah, ki so v lasti Republike Slovenije in s katerimi gospodari sklad, v korist občin neodplačna, če se služnost ustanavlja za namen gradnje ali vzdrževanja lokalne gospodarske javne infrastrukture.«.
11. ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
25. člen
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se v tretjem odstavku 28. člena drugi stavek črta.
III. DEL PREHODNE DOLOČBE K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONOV
1. ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN
26. člen
(1) Postopki dodelitve sredstev za sofinanciranje investicij občin, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
(2) V letu 2015 župan predloži ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, podatke o investicijskih projektih iz četrtega odstavka 23. člena Zakona o financiranju občin do 31. marca 2015, v primeru, ko občina do tega datuma občinskega proračuna še nima sprejetega, pa najkasneje do 15. julija 2015.
2. ZAKON O UPRAVNIH TAKSAH
27. člen
Nova tarifna številka 37a se uporablja za potrdila o namenski rabi zemljišča, za katera je bila vloga vložena po uveljavitvi tega zakona.
3. ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
28. člen
Določbe občinskih statutov in drugih splošnih aktov občine je treba uskladiti s tem zakonom najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
4. ZAKON O VRTCIH
29. člen
Določba spremenjenega četrtega odstavka 28. člena zakona se začne uporabljati 1. junija 2015.
Za vloge za uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca, vložene do 30. aprila 2015, se v odločbah o znižanem plačilu vrtca določi občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF).
Občine, določene kot zavezanke za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev v odločbah o znižanem plačilu vrtca, izdanih pred 1. junijem 2015, so zavezanke za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za obdobje veljavnosti odločbe o znižanem plačilu vrtca oziroma do izdaje nove odločbe v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13).
5. ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
30. člen
(1) Določba 25. člena tega zakona se začne uporabljati 1. aprila 2015.
(2) Postopki za uveljavljanje subvencije za tržno in hišniško stanovanje do priznane neprofitne najemnine se za vloge, vložene do 31. marca 2015, dokončajo po dosedanjih predpisih.
IV. KONČNA DOLOČBA
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/15-7/31
Ljubljana, dne 20. februarja 2015
EPA 324-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti