Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

382. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, stran 869.

Za izvrševanje drugega odstavka 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US), drugega odstavka 39. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) in četrtega odstavka 64. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10 in 40/14 – ZIN-B) ter v zvezi s četrtim odstavkom 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14 – ZIN-B) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrico za kulturo in ministrom za javno upravo
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika službene izkaznice pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba) in postopek za njeno izdajo ter odvzem.
2. člen
Službena izkaznica pooblaščene osebe (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) se izda v obliki izkaznice.
3. člen
(1) Izkaznica pooblaščene osebe je izdelana iz polikarbonata z zaščitnimi elementi v velikosti 85,6 x 54 mm in debeline 0,76 mm. Za obrazec izkaznice se smiselno uporablja uredba, ki ureja celostno grafično podobo Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave.
(2) Na sprednji strani izkaznice je zgoraj grb Republike Slovenije in poleg njega napis »Republika Slovenija« in spodaj naziv »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije«. Na spodnji levi strani je fotografija pooblaščene osebe, na desni strani pa osebno ime pooblaščene osebe, delovno področje pooblaščene osebe, podpis pooblaščene osebe, registrska številka izkaznice, datum izdaje, žig in podpis ministra, pristojnega za področje, na katerem deluje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: pristojni minister), ki izda izkaznico.
(3) Vzorec izkaznice je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Izkaznico izda pristojni minister.
(2) Pristojno ministrstvo vodi register izdanih izkaznic s podatki o:
1. osebnem imenu pooblaščene osebe;
2. datumu izdaje izkaznice;
3. registrski številki izkaznice;
4. datumu prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice;
5. razlogu za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice;
6. izkaznicah, ki se hranijo na podlagi 6. člena tega pravilnika;
7. uničenih izkaznicah na podlagi 8. člena tega pravilnika.
5. člen
(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja pooblaščene osebe;
2. premestitve pooblaščene osebe na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil za nadzor;
3. spremembe delovnega področja pooblaščene osebe, za katero so predpisana pooblastila za nadzor;
4. njenega preklica v primeru izgube ali kraje.
(2) V primerih iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka mora pooblaščena oseba izkaznico takoj vrniti pristojnemu ministrstvu.
6. člen
Izkaznica se pooblaščeni osebi odvzame za čas prepovedi opravljanja dela zaradi ugotavljanja odgovornosti pooblaščene osebe za kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.
7. člen
(1) Izkaznica se izda na novo ali se zamenja:
1. če jo pooblaščena oseba izgubi;
2. če je poškodovana;
3. če je ukradena;
4. v primeru spremembe osebnega imena pooblaščene osebe;
5. v primeru spremembe delovnega področja pooblaščene osebe.
(2) Pooblaščena oseba staro izkaznico ob zamenjavi vrne pristojnemu ministrstvu oziroma mu v primeru izgube ali kraje nemudoma sporoči zahtevo za njen preklic, o čemer napravi pristojno ministrstvo uradni zaznamek.
8. člen
(1) Vrnjene izkaznice se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic določi pristojni minister.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice. Komisija o uničenju izkaznic sestavi zapisnik.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
Izkaznice, ki veljajo ob uveljavitvi tega pravilnika, veljajo do prenehanja njihove veljavnosti skladno s 5. členom tega pravilnika.
10. člen
(1) Značke pooblaščenih oseb, ki so bile v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika, pooblaščene osebe vrnejo pristojnemu ministrstvu v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Za komisijsko uničenje značk iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja 8. člen tega pravilnika.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/14).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-52/2014
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-3330-0038
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
 
Soglašam!
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo
 
mag. Julijana Bizjak Mlakar l.r.
Ministrica
za kulturo
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti