Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4A), stran 491.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 30. januarja 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4A)
1.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 64/14) se v II. poglavju v prvem odstavku 3. točke doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– na socialno podjetništvo,«.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta deveta in deseta alineja.
V dosedanji deseti alineji, ki postane enajsta alineja, se beseda »in« nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– na regionalni razvoj in«.
Dosedanja enajsta alineja postane trinajsta alineja.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2.
V II. poglavju se v prvem odstavku 4. točke dodajo nove dvanajsta, trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasijo:
»– na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov,
– na celovito presojo vplivov na okolje,
– na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi,
– na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,«.
Dosedanje dvanajsta do dvajseta alineja postanejo šestnajsta do štiriindvajseta alineja.
3.
V II. poglavju se v prvem odstavku 6. točke v tretji alineji črta besedilo »in javna naročila«.
4.
V II. poglavju se v prvem odstavku 9. točke doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– na javna naročila,«.
Dosedanja šesta alineja postane sedma alineja.
V dosedanji sedmi alineji, ki postane osma alineja, se pred vejico doda besedilo »in upravnih taks«.
Dosedanja osma alineja postane deveta alineja.
Za dosedanjo deveto alinejo, ki postane deseta alineja, se dodata novi enajsta in dvanajsta alineja, ki se glasita:
»– na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi,
– na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju,«.
Dosedanje deseta do trinajsta alineja postanejo trinajsta do šestnajsta alineja.
Štirinajsta alineja se črta.
Dosedanje petnajsta do sedemnajsta alineja postanejo sedemnajsta do devetnajsta alineja.
5.
V II. poglavju se v 15. točki doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– obravnava temeljne dokumente Evropske unije in Republike Slovenije, povezane z evropskim semestrom in oblikovanjem poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije,«.
Dosedanje šesta do osma alineja postanejo sedma do deveta alineja.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odbor tudi:
– obravnava predloge, ki se nanašajo na teritorialno členitev Republike Slovenije, povezane s programi strukturne in kohezijske politike,
– spremlja priprave in usklajevanje strateških dokumentov Vlade z Evropsko unijo, na podlagi katerih Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna,
– spremlja izvajanje nalog upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda Evropske unije s področja kohezijske politike, in
– obravnava druge zadeve, povezane s področjem evropske kohezijske politike.«.
6.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/15-1/3
Ljubljana, dne 30. januarja 2015
EPA 307-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik