Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

199. Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, stran 463.

Na podlagi sedmega odstavka 84. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa vsebino strokovnih izpitov za uslužbence Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Finančna uprava), postopek opravljanja, način in postopek prijave, izpitni red, način priznavanja vsebin opravljenih izpitov ali preizkusov znanja in druga vprašanja, povezana s strokovnim izpitom.
II. STROKOVNI IZPITI
2. člen
(strokovni izpiti)
Strokovni izpiti, ki jih ureja ta pravilnik so:
– splošni strokovni izpit za opravljanje nalog Finančne uprave,
– strokovni izpit iz finančnega nadzora,
– strokovni izpit iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo in
– strokovni izpit iz finančne izvršbe.
Uslužbenec Finančne uprave lahko pristopi k strokovnemu izpitu iz finančnega nadzora, strokovnemu izpitu iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo ali strokovnemu izpitu iz finančne izvršbe, če ima opravljen splošni strokovni izpit za opravljanje nalog Finančne uprave.
3. člen
(program splošnega strokovnega izpita za opravljanje nalog Finančne uprave)
Program splošnega strokovnega izpita za opravljanje nalog Finančne uprave obsega preverjanje znanja iz naslednjih izpitnih vsebin:
– organizacija Finančne uprave;
– postopkovni predpisi – osnovna raven;
– materialni predpisi – osnovna raven.
4. člen
(strokovni izpit iz finančnega nadzora)
Strokovni izpit iz finančnega nadzora sestavljata:
– strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje;
– strokovni izpit za finančni nadzor II. stopnje.
Strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje opravljajo uradne osebe, ki opravljajo finančni nadzor, razen inšpekcijskega nadzora.
Strokovni izpit za finančni nadzor II. stopnje opravljajo uradne osebe, ki opravljajo inšpekcijski nadzor ali finančno preiskavo.
5. člen
(program strokovnega izpita za finančni nadzor I. stopnje)
Program strokovnega izpita za finančni nadzor I. stopnje obsega preverjanje znanja iz naslednjih izpitnih vsebin:
– postopkovni predpisi s področja finančnega nadzora, razen inšpekcijskega nadzora;
– predpisi, ki urejajo vsebino obveznih dajatev (npr. davki, carine in druge dajatve) – višja raven;
– računovodstvo in finance – osnovna raven;
– statusni predpisi – osnovna raven.
6. člen
(program strokovnega izpita za finančni nadzor II. stopnje)
Program strokovnega izpita za finančni nadzor II. stopnje obsega preverjanje znanja iz naslednjih izpitnih vsebin:
– postopkovni predpisi s področja finančnega nadzora in finančne preiskave;
– predpisi, ki urejajo vsebino obveznih dajatev (npr. davki, carine in druge dajatve) – višja raven;
– računovodstvo in finance – višja raven;
– statusni predpisi – višja raven.
7. člen
(strokovni izpit iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo)
Strokovni izpit iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo opravljajo uradne osebe, ki opravljajo naloge na področju nadzora nad prirejanjem iger na srečo.
8. člen
(program strokovnega izpita iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo)
Program strokovnega izpita iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo obsega preverjanje znanja iz naslednjih izpitnih vsebin:
– predpisi, ki urejajo vsebino prirejanja in obdavčitve iger na srečo;
– postopkovni predpisi, ki urejajo nadzor nad prirejanjem iger na srečo;
– statusni predpisi, ki urejajo zavezance, ki prirejajo igre na srečo.
9. člen
(strokovni izpit iz finančne izvršbe)
Strokovni izpit iz finančne izvršbe opravljajo uradne osebe, ki opravljajo naloge na področju izvršbe.
10. člen
(program strokovnega izpita iz finančne izvršbe)
Program strokovnega izpita iz finančne izvršbe obsega preverjanje znanja iz naslednjih izpitnih vsebin:
– postopek izvršbe in mednarodno sodelovanje;
– statusni predpisi – osnovna raven;
– osnove sistema plačevanja dajatev in davčnega knjigovodstva.
11. člen
(podrobnejše izpitne vsebine)
Podrobnejši seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena tega pravilnika je naveden v prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(prijava k izpitu)
Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj 30 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
Kandidat se prijavi k izpitu pri finančnem uradu, v katerem je zaposlen.
13. člen
(upoštevanje priznavanja izpitnih vsebin)
Če kandidat uveljavlja priznavanje nekaterih izpitnih vsebin, to v prijavi ustrezno označi in ji priloži dokazila o že opravljenih strokovnih izpitih ali preizkusih znanja. Finančna uprava izda odločbo, v kateri navede izpitne vsebine, ki se mu priznajo, in izpitne vsebine strokovnih izpitov, katere mora še opraviti.
14. člen
(izpitna komisija)
Kandidat opravlja strokovne izpite pred tričlansko izpitno komisijo, razen strokovnega izpita iz finančnega nadzora, ki ga opravlja pred petčlansko izpitno komisijo.
Predstojnik Finančne uprave, na podlagi internega razpisa, povabi k sodelovanju strokovnjake za področja iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika in pripravi predlog izpraševalcev, ki jih imenuje minister, pristojen za finance, za obdobje petih let.
V aktu o imenovanju izpraševalcev se določi, katere izpitne vsebine strokovnih izpitov iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika lahko sprašujejo posamezni izpraševalci.
Pogoji za imenovanje izpraševalcev so:
1. najmanj izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje;
2. izpraševalec za strokovni izpit iz prve alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj;
3. izpraševalec za strokovni izpit iz druge alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika mora imeti pet let delovnih izkušenj na področju finančnega nadzora;
4. izpraševalec za strokovni izpit iz tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika mora imeti pet let delovnih izkušenj na področju nadzora nad prirejanjem iger na srečo;
5. izpraševalec za strokovni izpit iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika mora imeti pet let delovnih izkušenj na področju finančne izvršbe.
15. člen
(zapisnikar)
Zapisnikarja za vsak izpitni rok imenuje predstojnik Finančne uprave izmed zaposlenih v Finančni upravi.
Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo splošno ali strokovno izobrazbo.
16. člen
(določitev izpitne komisije in razporeda)
Predsednika in ostale člane izpitne komisije za posamezne strokovne izpite, ki se opravljajo na Finančni upravi, določi predstojnik Finančne uprave izmed imenovanih izpraševalcev, z razporedom za vsak razpisani izpitni rok ter datumom in krajem opravljanja strokovnega izpita. Razpored se pošlje vsem članom izpitne komisije in zapisnikarju.
17. člen
(povračilo stroškov in nagrada članom izpitne komisije ter zapisnikarju)
Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v skladu s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom, ki veljajo za uslužbence v državnih organih.
Če se izpiti izvajajo zunaj rednega delovnega časa, pripada osebam iz prejšnjega odstavka tudi nagrada. Višina nagrade se izplača v skladu s predpisi, ki veljajo za izvajanje strokovnih izpitov v državni upravi.
18. člen
(način opravljanja izpita)
Splošni strokovni izpit za opravljanje nalog Finančne uprave se opravlja ustno.
Strokovni izpit iz finančnega nadzora, strokovni izpit iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo in strokovni izpit iz finančne izvršbe se opravljajo pisno in ustno. Uspešno opravljen pisni del je pogoj za pristop k ustnemu delu strokovnega izpita iz finančnega nadzora, strokovnega izpita iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo in strokovnega izpita iz finančne izvršbe.
Pisni in ustni del izpita se ne opravljata na isti dan.
19. člen
(pisni del izpita)
Pisni del izpita obsega izdelavo pisne naloge, na podlagi katere se preveri kandidatova praktična usposobljenost za samostojno vodenje postopka ali odločanje v postopku. Kandidat lahko pri tem delu izpita uporablja pravne predpise in strokovno literaturo, potrebne za rešitev pisne naloge.
Pred začetkom pisnega dela se ugotovi kandidatova istovetnost na podlagi dokumenta, ki ga je izdal državni organ in je opremljen s fotografijo.
Pisni del izpita opravljajo kandidati pod nadzorom člana izpitne komisije ali druge osebe, zaposlene v Finančni upravi, ki jih pred začetkom izpita seznani z vsebino naloge in izpitnim redom.
Med izpitom kandidat ne sme uporabljati telekomunikacijskih naprav in drugih pripomočkov ter se ne sme z nikomer posvetovati.
Če kandidat med pisnim delom izpita ne ravna v skladu s tem pravilnikom in navodili osebe, ki nadzira potek izpita, se to vpiše v zapisnik. Izpitna komisija na podlagi navedb v zapisniku in kandidatove izjave odloči, ali kandidat sme pristopiti k ustnemu delu izpita. Če odloči, da kandidat izpita ne sme nadaljevati, se šteje, da ga ni opravil.
Pisni del izpita traja največ šest pedagoških ur.
Pisno nalogo oceni izpitna komisija glede na obrazloženi predlog člana komisije, ki je nalogo pregledal.
Izpitna komisija oceni nalogo z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
20. člen
(ustni del izpita)
Ustni del izpita obsega preizkus znanja iz izpitnih vsebin, določenih v tem pravilniku. Pri strokovnem izpitu iz finančnega nadzora, strokovnem izpitu iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo in strokovnem izpitu iz finančne izvršbe obsega ustni del izpita še zagovor pisne naloge.
Predsednik izpitne komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
Pred začetkom ustnega dela izpita se ugotovi kandidatova istovetnost na podlagi dokumenta, ki ga je izdal državni organ in je opremljen s fotografijo.
Ustni del izpita lahko traja največ 60 minut.
Izpitna komisija oceni vsako izpitno vsebino ustnega dela posebej z oceno: »uspešno« ali »neuspešno«.
Ustni del izpita je javen.
21. člen
(ocena)
Splošni strokovni izpit za opravljanje nalog Finančne uprave opravi kandidat, ki je uspešno ocenjen iz vseh izpitnih vsebin ustnega dela.
Strokovni izpit iz finančnega nadzora, strokovni izpit iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo in strokovni izpit iz finančne izvršbe opravi kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega dela in vseh izpitnih vsebin ustnega dela.
Kandidatov uspeh razglasi predsednik izpitne komisije takoj po ustnem delu izpita.
22. člen
(zapisnik)
O poteku ustnega in pisnega dela izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik, v katerem se vpišejo kandidatovo osebno ime in datum rojstva, sestava izpitne komisije, vprašanja, na katera je odgovarjal, potek izpita, uspeh pri izpitu ter datum in kraj opravljanja izpita.
Pisna naloga se priloži zapisniku in je njegov sestavni del.
Zapisnik piše zapisnikar, ki opravlja tudi druge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.
Zapisnik podpišejo predsednik, člani izpitne komisije in zapisnikar.
23. člen
(ugovor)
Kandidat, ki ne opravi izpita, lahko takoj po razglasitvi uspeha poda ugovor, ki se vpiše v zapisnik iz prejšnjega člena.
Ob morebitnem ugovoru kandidat ponovno opravlja izpit najpozneje v treh delovnih dneh pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz novih članov.
Ob kandidatovem ugovoru zoper ustni del izpita ponovno opravljanje uspešnega pisnega dela izpita ni potrebno.
Zoper oceno nove izpitne komisije ni ugovora.
24. člen
(potrdilo)
Kandidatu se izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, v katerem se navede vrsta strokovnega izpita.
Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
25. člen
(ponovno opravljanje izpita)
Kandidat, ki pri pisnem delu strokovnega izpita ni bil uspešen, ga lahko najprej ponovi po 30 dneh od dneva, ko ga je opravljal prvič, ali po 60 dneh od vsakega nadaljnjega ponavljanja izpita.
Če je kandidat neuspešen pri ustnem delu izpita, ga mora opravljati ponovno. Če je pri ustnem izpitu neuspešen iz ene izpitne vsebine, ponavlja samo ta del.
K ustnemu delu strokovnega izpita kot celoti ali posameznim izpitnim vsebinam lahko kandidat ponovno pristopi po 30 dneh od dneva, ko ga je opravljal neuspešno, ali po 60 dneh od vsakega nadaljnjega ponavljanja izpita.
26. člen
(odstop od izpita)
Kandidat se lahko najpozneje osem dni pred izpitnim rokom pisno odjavi od strokovnega izpita.
Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k pisnemu ali ustnemu delu strokovnega izpita ali če brez upravičenega razloga odstopi, se šteje, da ga ni opravil.
Za upravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, smrt v družini, neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti.
Kandidat v osmih dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita, pisno obrazloži izpitni komisiji razloge za odstop od strokovnega izpita.
Če izpitna komisija ugotovi, da so razlogi iz prejšnjega odstavka upravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu in lahko opravlja izpit ob prvem naslednjem roku.
27. člen
(dokumentacija)
Finančna uprava za vsakega kandidata, ki je opravljal strokovni izpit, hrani dokumentacijo, ki zajema:
– prijavo k strokovnemu izpitu,
– dokazila, ki so bila podlaga za priznavanje izpitnih vsebin, če so bila predložena, in odločbo o določitvi izpitnih vsebin za opravljanje strokovnega izpita,
– zapisnik komisije s pisno nalogo iz 19. člena tega pravilnika,
– pisni predlog člana izpitne komisije o oceni pisnega dela izpita,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
Zapisnik o opravljanju strokovnega izpita, predložena dokazila, ki so bila podlaga za priznavanje izpitnih vsebin, in odločba o določitvi izpitnih vsebin za opravljanje strokovnega izpita se hranijo dve leti od dneva opravljanja izpita.
Fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu se hrani trajno.
28. člen
(izvajanje usposabljanja)
Usposabljanje kot priprava na strokovni izpit, na katero uslužbenca napoti Finančna uprava, je del delovne obveznosti in se izvaja med rednim delovnim časom.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Uslužbenec Finančne uprave, za katerega je na delovnem mestu, ki ga zaseda, določeno, da mora opraviti strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14), mora izpit opraviti v roku iz 85. člena navedenega zakona, pri čemer začne rok za opravo izpita teči od dneva uveljavitve tega pravilnika.
30. člen
Šteje se, da izpolnjujejo pogoj glede splošnega strokovnega izpita za opravljanje nalog Finančne uprave uslužbenci Finančne uprave, ki so bili na dan, ko se je začel uporabljati Zakon o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14), razporejeni na delovna mesta v Finančni upravi, na katerih opravljajo enake naloge, kakršne so opravljali v Carinski upravi Republike Slovenije ali Davčni upravi Republike Slovenije.
Šteje se, da uradne osebe, ki so do dneva uveljavitve tega pravilnika opravile strokovni izpit iz izvršbe po Zakonu o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 25/14 – ZFU; v nadaljnjem besedilu: zakon, ki ureja carinsko službo) ali Zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/09, 33/11 in 25/14 – ZFU; v nadaljnjem besedilu: zakon, ki ureja davčno službo), izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita iz finančne izvršbe po Zakonu o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14).
Šteje se, da uradne osebe, ki so do dneva uveljavitve tega pravilnika opravile:
– strokovni izpit iz davčnega postopka po zakonu, ki ureja davčno službo ali strokovni izpit za carinika po zakonu, ki ureja carinsko službo ali strokovni izpit za inšpektorja po zakonu, ki ureja carinsko službo, izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita za finančni nadzor I. stopnje;
– strokovni izpit za davčnega inšpektorja po zakonu, ki ureja davčno službo, izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita za finančni nadzor II. stopnje;
– strokovni izpit za inšpektorja po zakonu, ki ureja carinsko službo in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14), izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita za finančni nadzor II. stopnje.
Šteje se, da uradne osebe, ki so do dneva uveljavitve tega pravilnika opravile strokovni izpit po Pravilniku o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 22/07), izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 22/07).
32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca v Davčni upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 142/04 in 25/14 – ZFU);
– Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka (Uradni list RS, št. 119/07, 103/10 in 25/14 – ZFU);
– Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe (Uradni list RS, št. 97/00, 57/05 in 25/14 – ZFU) in
– Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju pooblaščenih uradnih oseb v Davčni upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/14 – ZFU).
33. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2015.
Št. 007-689/2014/38
Ljubljana, dne 20. januarja 2015
EVA 2013-1611-0203
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost