Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka, stran 459.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06), 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
1. člen
V 26. členu se v četrtem odstavku besedna zveza »ki za gospodinjstvo znaša 5 m3/osebo/mesec«, nadomesti z besedno zvezo »ki znaša 4,5 m3/osebo na mesec«.
2. člen
V 36. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe. Cene na predlog izvajalca potrdi pristojni občinski organ.«.
3. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru storitev javne službe mora izvajalec zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe, o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
7. poročanje v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda,
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe,
18. letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto in
19. druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
Monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja se izvaja na tistih zajetjih za pitno vodo, za katera je to določeno v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne vode, oziroma v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda.«
4. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»Redno vzdrževanje priključkov obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen,
– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje,
– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare obračunskega vodomera in podobno).
Stroški rednega vzdrževanja vodovodnega priključka se obračunajo mesečno ob ceni vode.
V okviru rednega vzdrževanja vodovodnih priključkov izvajalec opravlja sledeče storitve:
– izvedba izkopa,
– zamenjava posameznih okvarjenih delov,
– vzpostavitev prvotnega stanja, vendar brez gornjega ustroja (tlaka, asfalta, urejanja zelenice, zelenjavnega vrta, ipd.), ne glede na to ali je bil poseg v zemljišče, ki je last lastnika vodovodnega priključka ali v zemljišče, ki je last tretje osebe. Gornji ustroj, oziroma stroške za gornji ustroj zagotovi tretji osebi lastnik vodovodnega priključka.
Poškodba vodovodnega priključka ali vodomera iz krivdnega razloga, kot posledica nedovoljenega posega v vodovodni priključek ali vodomer, se ne krije iz sredstev rednega vzdrževanja vodovnih priključkov, ampak bremeni lastnika vodovodnega priključka.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-8/2008
Škofja Loka, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost