Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, stran 457.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev
1. člen
V 5. členu se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
»Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, so:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
2. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
3. upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE in nepretočnih greznic, ki jih skladno s predpisom, ki ureja to javno službo, izjemoma zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne službe.
Storitve javne službe za objekte v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za objekte ali za funkcionalno zaokroženo skupino objektov zunaj naselja, so:
1. prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
2. prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, pri uporabniku javne službe v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,
3. prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, in
4. prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.«
2. člen
V 6. členu se beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih občine, ki še niso opremljena z javno kanalizacijo in na območjih, kjer se skladno z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne predvideva, je obvezna izgradnja in uporaba lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda.
Dovoljena je gradnja malih komunalnih čistilnih naprav ali nepretočnih greznic skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode v vode in javno kanalizacijo. Obratovanje in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave je dolžan zagotoviti lastnik stavbe oziroma uporabnik. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupinsko malo komunalno čistilno napravo s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem. To omrežje in objekti nimajo statusa javne infrastrukture (javne kanalizacije ali javne čistilne naprave). Za upravljanje teh objektov morajo uporabniki izbrati in pooblastiti upravljavca. Izvajalec po tem odloku je lahko upravljavec skupinske male komunalne čistilne naprave le v primeru, če vsi solastniki skupinske male komunalne čistilne naprave z izvajalcem sklenejo ustrezno pogodbo.
Uporabnik oziroma upravljavec male komunalne čistilne naprave nad 50 PE do 2.000 PE je dolžan izvajalcu v vednost sproti dostavljati poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, katere izvede pooblaščeni izvajalec skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Padavinske vode se ne smejo odvajati v greznico ali malo komunalno čistilno napravo.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Praznjenje obstoječih in nepretočnih greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, je obvezno in se opravlja najmanj enkrat na tri leta.
Storitve navedene v prvem odstavku tega člena so obvezne storitve te javne službe.
Uporabniki so dolžni izvajalcu za namen praznjenja omogočiti in dopustiti dostop do greznic in malih komunalnih čistilnih naprav s specialnimi vozili.
Storitve prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvajalec zagotavlja iz prostornine prvega prekata greznice oziroma prvega reaktorja male komunalne čistilne naprave. V prvem prekatu greznice oziroma prvem reaktorju male komunalne čistilne naprave izvajalec ob praznjenju pusti praviloma cca 1/6 vsebine, da se bo sveže blato lahko cepilo in s tem pospešila presnova, zato izvajalec ne bo izvajal pranja prekata oziroma reaktorja.
Blato iz greznic in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav izvajalec odpelje na obdelavo v komunalno čistilno napravo, razen v primeru, ko izvajalec utemeljeno sumi, da blato iz greznice ali blato iz male komunalne čistilne naprave ne ustreza pogojem za sprejem. V primeru suma izvajalec zagotovi potrebne analize. Po pridobitvi rezultatov analiz izvajalec zagotovi ustrezno obdelavo ali drugo ustrezno končno oskrbo blata. Če rezultati analiz potrdijo sum izvajalca, da blato iz greznice ali blato iz male komunalne čistilne naprave ne ustreza pogojem za sprejem, stroške analiz in razliko v ceni končne oskrbe blata plača uporabnik, v nasprotnem primeru pa stroške analiz plača izvajalec, stroške končne oskrbe pa uporabnik.
Blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in greznic ter ostankov čiščenja le-teh ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo ali v površinske vode. Blata ni dovoljeno odlagati na javne ali kmetijske površine brez ustrezne predhodne obdelave v skladu s predpisi.
Izvajalec uporabniku o praznjenju greznice ali male komunalne čistilne naprave izda potrdilo, ki ga mora uporabnik predložiti na zahtevo inšpekcijskih služb.
Za izvedbo storitev v rokih, določenih v prvem odstavku tega člena, naročilo uporabnika ni potrebno.
Izvajalec je dolžan o nameri prevzema blata iz obstoječe greznice, nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave do 50 PE uporabnika pisno obvestiti vsaj petnajst dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.
Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico do enkratne prestavitve najavljenega časa izvedbe storitve. O zahtevi za spremembo časa izvedbe storitve mora uporabnik izvajalca pisno (izjemoma telefonsko) obvestiti vsaj osem dni pred začetkom opravljanja storitve, izvajalec pa mora storitev opraviti najpozneje v tridesetih dneh po poslani zahtevi.
Če uporabnik ne zahteva prestavitve opravljanja storitve, skladno s predhodnim odstavkom tega člena in s tem zaradi odsotnosti onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu iz kakršnega koli drugega razloga ne omogoči izvedbo storitve, izvajalcu pa so zaradi prihoda na lokacijo praznjenja nastali dejanski stroški, mora izvajalcu plačati nastale stroške po ceniku izvajalca.
Če uporabnik dvakrat onemogoči izvajalcu izvedbo storitve, izvajalec poda pristojnemu inšpekcijskemu organu predlog za začetek postopka zoper kršitelja.
Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu. Omejen obseg in način izvajanja storitve sta opredeljena v programu, ki ga pripravi izvajalec v skladu s predpisom, ki ureja to javno službo.«
5. člen
Za 8. členom se dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
»8.a člen
V primeru, da blato iz obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave oziroma komunalna odpadna voda v nepretočni greznici, nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, je kmetijsko gospodarstvo oproščeno plačevanja storitev prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav oziroma komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic.
Lastnik kmetijskega gospodarstva izvajalcu poda vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in vlogi priloži izjavo, če z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
Kolikor lastnik kmetijskega gospodarstva ne poda vloge za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in izjave, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, mu izvajalec začne zaračunavati storitve povezane s praznjenjem nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.
Lastnik kmetijskega gospodarstva mora izvajalcu pisno sporočiti spremembo, ki vpliva na upravičenost do oprostitve plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, v roku 30 dni od nastanka spremembe. Spremembe izvajalec upošteva naslednji mesec po prejemu dokazila. Lastniku kmetijskega gospodarstva izvajalec za nazaj ne povrne že zaračunanih stroškov storitev povezanih z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami.«
»8.b člen
Izvajalec v primeru, ko blato male komunalne čistilne naprave nastane na kmetijskem gospodarstvu in se z njim ravna skladno s prejšnjim členom, kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo prve meritve in obratovalni monitoring, oziroma oceno obratovanja za male komunalne čistilne naprave, uporabnik pa te storitve plača po ceni, ki je določena skladno s predpisi, ki določajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Določbe iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik male komunalne čistilne naprave do 50 PE izvajalcu javne službe ob izvedbi prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelavi ocene obratovanja, predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.«
6. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cene storitev javne službe so za različne kategorije uporabnikov lahko različne.
Storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode plačujejo uporabniki po cenah, ki jih določi pristojni občinski organ, skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe.
Cena, določena za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, vključuje prevzem in ravnanje (čiščenje) do 6 m3 komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, oziroma blata iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, enkrat na 3 leta.
Cena, določena za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, vključuje celotni prevzem in ravnanje (čiščenje) komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, oziroma blata iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, izjemoma za:
– komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice na lokaciji, kjer skladno s predpisi, male komunalne čistilne naprave niso dovoljene in
– prevzem blata iz obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave ob priključitvi objekta na javno kanalizacijo, ko izvajalec prevzame celotno količino blata iz prvega prekata obstoječe greznice oziroma prvega reaktorja male komunalne čistilne naprave.
Posebne storitve plačujejo uporabniki po cenah, ki jih s sklepom določi pristojni občinski organ.«
7. člen
V 49. členu se v zadnjem stavku prvega in drugega odstavka besedna zveza »ki za gospodinjstvo znaša 5 m3/osebo/mesec«, nadomesti z besedno zvezo »ki znaša 4,5 m3/osebo na mesec«.
8. člen
V 76. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Industrijskim uporabnikom se čiščenje odpadne vode obračunava po izkazani obremenitvi. Cena čiščenja s faktorjem obremenitve (CF) se izračuna na osnovi cene čiščenja odpadne vode za industrijske uporabnike, ki jo določi pristojni organ občine.«
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za vsakega industrijskega uporabnika se izračuna cena čiščenja s faktorjem obremenitve (CF) na podlagi količine odpadne vode in vrednosti posameznih parametrov iz poročila o obratovalnem monitoringu oziroma iz meritev, oboje za preteklo koledarsko leto.«
– četrti odstavek se črta.
9. člen
V 77. členu se:
– v prvem odstavku za besedo odločbo postavi pika, ostalo besedilo prvega odstavka se črta.
– v drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pritožba ne zadrži plačil računov, izdanih skladno z odločbo.«
10. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena čiščenja s faktorjem obremenitve se izračuna za vsako merilno mesto posebej. Če je izračunana cena čiščenja s faktorjem obremenitve za posameznega industrijskega uporabnika nižja od cene čiščenja odpadne vode za industrijske uporabnike, se zaračunava cena čiščenja odpadne vode za industrijske uporabnike, ki jo določi pristojni organ občine.«
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 355-2/2008
Škofja Loka, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost