Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, stran 455.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 3. seji dne 28. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj (Uradni list RS, št. 97/11 – uradno prečiščeno besedilo, 39/13, v nadaljevanju: odlok) se besedilo druge alineje tretjega odstavka 2. člena spremeni in se po novem glasi:
»– oddelki vrtca za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje na naslovu Zasavska c. 53a (matična šola), na naslovu Mavčiče 102 (objekt družbenih dejavnosti KS) in na naslovu Mavčiče 61 (podružnična šola Mavčiče).«
2. člen
Spremeni se 12. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Organ upravljana zavoda je svet zavoda. Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. Svet zavoda odloča na rednih in izrednih (korespondenčnih) sejah. Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod. Kandidiranje za člane sveta zavoda se začne največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata dosedanjim članom. Po sprejetju sklepa na seji sveta zavoda, da se začenja postopek kandidiranja, predsednik sveta zavoda ali ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta zavoda, pisno obvesti ustanovitelja, zbor delavcev in predsednika sveta staršev, da se začenja postopek kandidiranja v svet zavoda.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Kranj skladno s svojimi akti in imena predstavnikov, ki bodo imenovani v svet zavoda, pošlje v 30 dneh po prejemu obvestila.
Predstavnike delavcev zavoda volijo in razrešujejo delavci zavoda po postopku, določenem s tem odlokom. Tri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed delavcev matične osnovne šole, enega izmed delavcev podružnice in enega izmed delavcev vrtca.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenem v tem odloku. Izmed predstavnikov sveta staršev šole se v svet zavoda izvoli enega predstavnika staršev matične šole in enega predstavnika staršev podružnične šole, enega predstavnika staršev v svet zavoda pa izvolijo izmed svojih članov predstavniki staršev v svetu staršev vrtca.«
3. člen
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
»Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev in staršev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta zavoda. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev mora biti javno objavljen v zavodu.«.
4. člen
Doda se nov 12.b člen, ki se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor in najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo in volijo ločeno delavci matične šole, delavci podružnice in delavci enot vrtca. Ko delavci zaključijo s predlaganjem kandidatov za člane sveta zavoda, zbor delavcev posamezne organizacijske enote (matična šola, podružnica, vrtec) z javnim glasovanjem potrdi kandidatne liste za volitve članov sveta iz vrst delavcev.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.«.
5. člen
Doda se nov 12.c člen, ki se glasi:
»Svet zavoda imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije morajo k imenovanju podati pisno soglasje. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Glasovnice so ločene za matično, podružnično šolo in vrtec.
Na glasovnici se ločeno navedejo imena kandidatov iz matične, podružnične šole in vrtcev po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli iz vsake enote zavoda. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz posamezne enote zavoda, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev posamezne organizacijske enote zavoda z aktivno volilno pravico.«.
6. člen
Doda se nov 12.d člen, ki se glasi:
»Za člane sveta zavoda je izvoljenih toliko kandidatov, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz matične šole, podružnice in vrtca.
Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste organizacijske enote zavoda (matična šola, podružnična šola in vrtci) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja na običajnem oglasnem mestu v zavodu.«.
7. člen
Doda se nov 12.e člen, ki se glasi:
»Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zahteva za odpoklic, ki jo predložijo delavci, mora vsebovati razloge za odpoklic s priloženimi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic člana sveta.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za sam odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, mora v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določiti dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev zavoda v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe zakona in tega odloka.«.
8. člen
Doda se nov 12.f člen, ki se glasi:
»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev, tako da je en član sveta zavoda predstavnik staršev matične šole, eden predstavnik staršev podružnične šole, svojega predstavnika sveta staršev pa izvolijo člani sveta staršev iz enot vrtca. Vsak član sveta staršev lahko predlaga kandidata za člana sveta zavoda. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Glasovanje vodi tričlanska volilna komisija, ki se imenuje izmed prisotnih članov sveta staršev z večino glasov prisotnih. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se ločeno navedejo imena kandidatov iz matične šole, podružnične šole in vrtcev po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov organizacijske enote sveta staršev. Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov iz iste organizacijske enote dobila enako število glasov, se glasovanje ponovi. Če se situacija ponovi, se izvede žreb.«.
9. člen
Doda se nov 12.g člen, ki se glasi:
»Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole ali vrtca, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.«.
10. člen
Spremeni se 15. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen če:
– sam zahteva razrešitev,
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– umre,
– je odpoklican ali razrešen.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta zavoda prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot 6 mesecev.
Zavod lahko podrobneje uredi postopek volitev s pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda.«.
11. člen
Spremeni se 17. člen odloka, tako da se v prvi alineji drugega odstavka beseda »oziroma« nadomesti z besedo »in«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka sedaj veljavnega mandata ter konstituiranja novoizvoljenega Sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-140/2014-6-(47/10)
Kranj, dne 28. januarja 2015
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost