Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

189. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, stran 455.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 68/96, 1/97, 33/08, 9/10 in 9/11) se v prvem odstavku 11. člena na koncu šeste alineje pika nadomesti z vejico in se doda sedma alineja, ki glasi:
– »Q/88.910 – Dnevno varstvo otrok.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-7/96
Črnomelj, dne 29. januarja 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost