Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

187. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2015, stran 449.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 6/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 4. redni seji dne 22. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Železniki za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  KONTO|   |OPIS               |   PRORAČUN|
|    |   |                 |  LETA 2015|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI         |  8.446.394|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)       |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  5.565.309|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   70|   |DAVČNI PRIHODKI         |  4.912.057|
|    |   |(700+703+704+706)        |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   700|   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |  4.442.940|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7000|   |Dohodnina            |  4.442.940|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   703|   |DAVKI NA PREMOŽENJE       |   376.300|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7030|   |Davki na nepremičnine      |   318.300|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7032|   |Davki na dediščine in darila   |    30.000|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7033|   |Davki na promet nepremičnin in  |    28.000|
|    |   |na finančno premoženje      |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   704|   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN     |    92.317|
|    |   |STORITVE             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7044|   |Davki na posebne storitve    |    2.000|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7047|   |Drugi davki na uporabo blaga in |    90.317|
|    |   |storitev             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   706|   |DRUGI DAVKI           |     500|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7060|   |Drugi davki           |     500|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   71|   |NEDAVČNI PRIHODKI        |   653.252|
|    |   |(710+711+712+713+714)      |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   710|   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI  |   179.187|
|    |   |OD PREMOŽENJA          |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7102|   |Prihodki od obresti       |    8.700|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7103|   |Prihodki od premoženja      |   170.487|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   711|   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    2.000|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7111|   |Upravne takse in pristojbine   |    2.000|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   712|   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |    8.200|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7120|   |Globe in druge denarne kazni   |    8.200|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   713|   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    15.636|
|    |   |STORITEV             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7130|   |Prihodki od prodaje blaga in   |    15.636|
|    |   |storitev             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   714|   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   448.229|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7141|   |Drugi nedavčni prihodki     |   448.229|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   72|   |KAPITALSKI PRIHODKI       |   122.721|
|    |   |(720+721+722)          |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   720|   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   109.883|
|    |   |SREDSTEV             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7200|   |Prihodki od prodaje zgradb in  |   109.883|
|    |   |prostorov            |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   721|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |      0|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   722|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |    12.838|
|    |   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV     |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7221|   |Prihodki od prodaje stavbnih   |    12.838|
|    |   |zemljišč             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   73|   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |     350|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   730|   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |     350|
|    |   |VIROV              |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7300|   |Prejete donacije in darila od  |     350|
|    |   |domačih pravnih oseb       |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   731|   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      0|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   74|   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)  |  2.758.014|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   740|   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |   580.447|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7400|   |Prejeta sredstva iz državnega  |   580.447|
|    |   |proračuna            |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   741|   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |  2.177.567|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |       |
|    |   |EVROPSKE UNIJE          |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  7413|   |Prejeta sredstva iz državnega  |  2.177.567|
|    |   |proračuna iz sredstev proračuna |       |
|    |   |Evropske unije iz kohezijskega  |       |
|    |   |sklada              |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   78|   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      0|
|    |   |UNIJE (786+787)         |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   786|   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ    |      0|
|    |   |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE     |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   787|   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |      0|
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  8.602.328|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   40|   |TEKOČI ODHODKI          |  1.607.857|
|    |   |(400+401+402+403+409)      |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   400|   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI      |   338.024|
|    |   |ZAPOSLENIM            |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4000|   |Plače in dodatki         |   300.012|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4001|   |Regres za letni dopust      |    6.900|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4002|   |Povračila in nadomestila     |    23.804|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4004|   |Sredstva za nadurno delo     |    7.308|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   401|   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |    52.512|
|    |   |SOCIALNO VARNOST         |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4010|   |Prispevek za pokojninsko in   |    27.516|
|    |   |invalidsko zavarovanje      |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4011|   |Prispevek za zdravstveno     |    22.068|
|    |   |zavarovanje           |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4012|   |Prispevek za zaposlovanje    |     216|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4013|   |Prispevek za starševsko varstvo |     336|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4015|   |Premije kolektivnega dodatnega  |    2.376|
|    |   |in pokojninskega zavarovanja, na |       |
|    |   |podlagi ZKDPZJU         |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   402|   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  1.057.307|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4020|   |Pisarniški in splošni material  |   117.879|
|    |   |in storitve           |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4021|   |Posebni material in storitve   |    68.678|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4022|   |Energija, voda, komunalne    |   169.384|
|    |   |storitve in komunikacije     |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4023|   |Prevozni stroški in storitve   |    7.500|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4024|   |Izdatki za službena potovanja  |    2.050|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4025|   |Tekoče vzdrževanje        |   432.529|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4026|   |Poslovne najemnine in zakupnine |    4.640|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4029|   |Drugi operativni odhodki     |   254.647|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   403|   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |    38.100|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4031|   |Plačila obresti od kreditov –  |    38.100|
|    |   |poslovnim bankam         |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   409|   |REZERVE             |   121.914|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4090|   |Splošna proračunska rezervacija |    29.000|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4091|   |Proračunska rezerva       |    87.000|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4093|   |Sredstva za posebne namene    |    5.914|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   41|   |TEKOČI TRANSFERI         |  2.418.164|
|    |   |(410+411+412+413)        |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   410|   |SUBVENCIJE            |   116.414|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4102|   |Subvencije privatnim podjetjem  |   116.414|
|    |   |in zasebnikom          |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   411|   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |  1.579.824|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4111|   |Družinski prejemki in starševska |    16.000|
|    |   |nadomestila           |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4112|   |Transferi za zagotavljanje    |    8.000|
|    |   |socialne varnosti        |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4119|   |Drugi transferi posameznikom   |  1.555.824|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   412|   |TRANSFERI NEPROFITNIM      |   244.996|
|    |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4120|   |Tekoči transferi nepridobitnim  |   244.996|
|    |   |organizacijam in ustanovam    |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   413|   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   476.930|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4131|   |Tekoči transferi v sklade    |    28.000|
|    |   |socialnega zavarovanja      |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4133|   |Tekoči transferi v javne zavode |   448.930|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   414|   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO    |      0|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   42|   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  4.493.445|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   420|   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |  4.493.445|
|    |   |SREDSTEV             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4202|   |Nakup opreme           |   103.460|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4203|   |Nakup drugih osnovnih sredstev  |    14.233|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4204|   |Novogradnje, rekonstrukcije in  |  3.190.731|
|    |   |adaptacije            |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4205|   |Investicijsko vzdrževanje in   |   665.638|
|    |   |obnove              |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4206|   |Nakup zemljišč in naravnih    |    32.641|
|    |   |bogastev             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4207|   |Nakup nematerialnega premoženja |    2.000|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4208|   |Študije o izvedljivosti     |   484.742|
|    |   |projektov, projektna       |       |
|    |   |dokumentacija, nadzor in     |       |
|    |   |investicijski inženiring     |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   43|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |    82.862|
|    |   |(431+432)            |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   431|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |    68.028|
|    |   |IN FIZ. OSEBAM          |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4310|   |Investicijski transferi     |    63.028|
|    |   |nepridobitnim organizacijam in  |       |
|    |   |ustanovam            |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4314|   |Investicijski transferi     |    5.000|
|    |   |posameznikom in zasebnikom    |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   432|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |    14.834|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  4323|   |Investicijski transferi javnim  |    14.834|
|    |   |zavodom             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    | III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   –155.934|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)     |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |       |
|    |   |NALOŽB              |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   75| IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |   |(750+751+752)          |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   750|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      0|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   751|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      0|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   752|   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |      0|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   44| V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   440|   |DANA POSOJILA          |      0|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   441|   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |      0|
|    |   |FINANČNIH NALOŽB         |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|    |   |(IV.-V.)             |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA      |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   50| VII.|ZADOLŽEVANJE (500)        |      0|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   500|   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |      0|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   55|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)      |   313.364|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|   550|   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   313.364|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|  5501|   |Odplačila kreditov poslovnim   |   313.364|
|    |   |bankam              |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |   –469.298|
|    |   |NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =    |       |
|    |   |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)  |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |   –313.364|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |   155.934|
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |   469.298|
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA      |       |
+--------+-----+---------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – štirimestnega konta.
4. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen
(pooblastilo županu)
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 10 % obsega področja sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.
7. člen
(pooblastila)
Višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana,
– odpira proračunske postavke,
– odpira konte v okviru proračunskih postavk na podlagi veljavnega kontnega načrta in prerazporeja sredstva med konti,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
8. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. lastni prihodki krajevnih skupnosti,
2. prihodki za obratovalne stroške Zdravstvene postaje Železniki,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki se uporabi za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih javnih služb varstva okolja,
4. prihodki namenjeni odpravljanju posledic poplav,
5. komunalni prispevek,
6. sredstva EU in RS pridobljena za investicije.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
Krajevna skupnost lahko sklepa posamezne pravne posle v višini do 10 % od njenega letnega finančnega načrta, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2016 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem načrtu razvojnih programov neposrednega uporabnika za leto 2016.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov, do 20 % izhodiščne vrednosti, odloča župan, oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 87.000 evrov oziroma največ 1,5 % prihodkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2014 oblikuje v višini 29.000 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 250 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg neplačanih sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika občine ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 0 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
15. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.
Št. 015-1/2015-018
Železniki, dne 22. januarja 2015
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti