Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

182. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2013, stran 444.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 101/13) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2013, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Slovenska Bistrica so v letu 2012 realizirani v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|Sekcija/Podsekcija/K2/K3           |  Realizacija|
|                       |      2013|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |                    |    v eurih|
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   21.991.448|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   18.527.300|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   16.565.497|
+------+---------------------------------------+---------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček      |   14.607.077|
+------+---------------------------------------+---------------+
|703  |Davki na premoženje          |   1.118.601|
+------+---------------------------------------+---------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve   |    839.392|
+------+---------------------------------------+---------------+
|706  |Drugi davki              |      427|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.961.803|
+------+---------------------------------------+---------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od   |   1.349.799|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|711  |Takse in pristojbine          |     11.048|
+------+---------------------------------------+---------------+
|712  |Globe in druge denarne kazni      |     40.184|
+------+---------------------------------------+---------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev |     74.855|
+------+---------------------------------------+---------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki        |    485.917|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |     67.202|
+------+---------------------------------------+---------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     7.432|
+------+---------------------------------------+---------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in    |     59.770|
|   |neopredmetenih sredstev        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     1.410|
+------+---------------------------------------+---------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov   |     1.410|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   3.392.813|
+------+---------------------------------------+---------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih     |   1.337.779|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega     |   2.055.035|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     2.723|
+------+---------------------------------------+---------------+
|787  |Prejeta sredstva od drugih evropskih  |     2.723|
|   |institucij               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |   24.418.198|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   5.308.599|
+------+---------------------------------------+---------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   1.049.471|
+------+---------------------------------------+---------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno   |    165.502|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve      |   3.455.341|
+------+---------------------------------------+---------------+
|403  |Plačila domačih obresti        |    204.037|
+------+---------------------------------------+---------------+
|409  |Rezerve                |    434.248|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   9.784.972|
+------+---------------------------------------+---------------+
|410  |Subvencije               |    811.860|
+------+---------------------------------------+---------------+
|411  |Transferi posameznikom in       |   5.150.437|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|412  |Transferi nepridobitnim organizacijam |    626.806|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi     |   3.195.870|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   8.898.948|
+------+---------------------------------------+---------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   8.898.948|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    425.679|
+------+---------------------------------------+---------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in   |    105.891|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |    319.788|
|   |uporabnikom              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   –2.426.750|
|   |(I.-II.)                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|   |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |    500.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    500.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|500  |Domače zadolževanje          |    500.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |   1.108.667|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   1.108.667|
+------+---------------------------------------+---------------+
|550  |Odplačila domačega dolga        |   1.108.667|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   –3.035.417|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –608.667|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   2.426.750|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC    |   4.470.967|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve zaključnega računa proračuna. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v posebnem delu so prikazani realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2013.
3. člen
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2013 so dosežena v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|1.  |Prihodki                |    219.107|
+------+---------------------------------------+---------------+
|2.  |Odhodki                |    234.865|
+------+---------------------------------------+---------------+
|3.  |Ostanek sredstev preteklega leta    |     32.391|
+------+---------------------------------------+---------------+
|4.  |Ostanek sredstev rezerv konec leta   |     16.633|
+------+---------------------------------------+---------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2013 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Slovenska Bistrica (www.slovenska-bistrica.si).
Št. 9000-10/2014-5
Slovenska Bistrica, dne 24. decembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost