Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

179. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2015, stran 440.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 4. redni seji dne 22. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ljubno za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ljubno za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni skupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |   3.622.951,32|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|70   |davčni prihodki           |   2.207.837,60|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |700 davki na dohodek in dobiček   |   2.021.619,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |703 davki na premoženje       |    123.612,60|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |704 domači davki na blago in    |    62.606,00|
|    |storitve              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|71   |nedavčni prihodki          |    247.750,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |710 udeležba na dobičku in dohodki |    147.450,00|
|    |od premoženja            |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |711 takse in pristojbine      |     1.100,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |712 globe in druge denarne kazni  |     2.000,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |714 drugi nedavčni prihodki     |    97.200,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|72   |kapitalski prihodki         |    224.477,72|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |720 prihodki od prodaje osnovnih  |      500,00|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |722 prihodki od prodaje zemljišč  |    223.977,72|
|    |in neopredmetenih sredstev     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|73   |prejete donacije          |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|74   |transferni prihodki         |    942.886,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |740 transferni prihodki iz drugih  |    186.834,00|
|    |javnofinančnih institucij      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |741 prejeta sredstva iz državnega  |    756.052,00|
|    |proračuna in sredstev proračuna   |         |
|    |Evropske unije           |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   4.494.911,78|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|40   |tekoči odhodki           |    913.174,22|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |400 plače in drugi izdatki     |    186.524,45|
|    |zaposlenim             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |401 prispevki delodajalcev za    |    30.926,00|
|    |socialno varnost          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |402 izdatki za blago in storitve  |    620.000,77|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |403 plačila domačih obresti     |    34.500,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |409 rezerve             |    41.223,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|41   |tekoči transferi          |   1.031.840,73|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |410 subvecije            |    94.363,57|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |411 transferi posameznikom     |    641.402,13|
|    |in gospodinjstvom          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |412 transferi nepridobitnim     |    107.388,13|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |413 drugi tekoči domači transferi  |    188.686,90|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|42   |investicijski odhodki        |   2.452.896,83|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |420 nakup in gradnja osnovnih    |   2.452.896,83|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|43   |investicijski transferi       |    97.000,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |431 investicijski transferi pravnim |    97.000,00|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |         |
|    |proračunski uporabniki       |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |   –871.960,46|
|    |ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   –837.460,46|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |    510.572,65|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |         |
|    |IN NALOŽB              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|75   |prejeta vračila danih posojil    |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |750 prejeta vračila danih posojil  |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|44   |dana posojila in povečanje     |        0|
|    |kapitalskih deležev         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |440 dana posojila in povečanje   |        0|
|    |kapitalskih deležev         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |        0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|    |(IV.-V.)              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE            |    850.702,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|50   |Zadolževanje            |    850.702,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |500 domače zadolževanje       |    850.702,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA           |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|55   |odplačila dolga           |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |550 plačila dolga          |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV      |    –21.258,46|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |    850.702,00|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |    871.960,46|
|    |IX.)                |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |         |
|    |12. PRETEKLEGA LETA         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |9009 splošni sklad za drugo     |    21.258,46|
+-------+------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ljubno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07), turistična taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja – odlaganje odpadkov.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v proračunu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posameznih področjih proračunske porabe (v okviru dvomestnih področij proračunske porabe od 01 do 23).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navednih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projetki se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Občinski proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 35.000 €.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan lahko odloča o porabi sredstev rezerv, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, do višine 35.000 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Splošna proračunska rezervacija je oblikovana na podlagi 42. člena ZJF za leto 2015 v višini 5.223 €.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Župan lahko odloča o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije do višine 5.223 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 125 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Ljubno za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine določene z zakonom.
Obseg poroštev občine za izpopolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ljubno, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2015 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam do skupne višine 0 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.
Št. 007-01/2015-1
Ljubno ob Savinji, dne 22. januarja 2015
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost