Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

170. Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje, stran 415.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje
1. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, nadaljevanju: ZOSRB).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Izračun višine likvidnih sredstev)
(1) Banka mora zaradi zagotavljanja denarnih sredstev, potrebnih za vplačilo v sklad za reševanje bank, imeti naložbe v finančne instrumente iz 3. člena tega sklepa (likvidne naložbe), v višini, kot jo za vsako banko določi Banka Slovenije, upoštevajoč delež, ki ga glede na obveznosti vseh bank, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot kapital bank po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge vseh bank, pomenijo obveznosti te banke, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot kapital te banke po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge pri tej banki.
(2) Banka Slovenije določi zahtevo o višini likvidnih naložb posamezne banke iz prejšnjega odstavka hkrati z zahtevo na podlagi 14. člena ZOSRB za vplačilo denarnih sredstev posamezne banke v sklad.
(3) Banka Slovenije pri izračunu višine likvidnih naložb posamezne banke, ki je ob uveljavitvi ZOSRB imela dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, upošteva stanje obveznosti in zajamčenih vlog na dan 30. 9. 2014.
3. člen
(Lastnosti finančnih instrumentov)
(1) Finančni instrumenti, ki so predmet likvidnih naložb iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa, so:
a) dolžniški vrednostni papirji, ki izpolnjujejo kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema, kot jih določi Banka Slovenije v sklepu, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike,
b) drugi dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije.
(2) Banka med finančne instrumente iz prvega odstavka tega člena ne sme uvrstiti vrednostnih papirjev, ki jih je izdala sama, ali za katere jamči, ali jih je izdala družba, s katero je banka v tesni povezavi, kot jo določa sklep, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike.
(3) Naložbe v vrednostne papirje, ki so namenjene zagotavljanju likvidnih sredstev, potrebnih za vplačilo dodatnih denarnih sredstev v sklad za reševanje bank, banka ne sme vključiti med ustrezna finančna sredstva oziroma likvidnostni blažilnik pri izračunu količnikov likvidnosti na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, oziroma likvidnostnih zahtev na podlagi Uredbe (EU) št. 575/2013, ali jih dati v zavarovanje.
4. člen
(Vsebina poročil in roki za poročanje)
(1) Banka mora poročati Banki Slovenije o izpolnjevanju obveznosti glede zagotavljanja likvidnih naložb iz 2. člena tega sklepa.
(2) Banka za namen poročanja iz prvega odstavka tega člena Banki Slovenije posreduje podatke, določene z obrazcem SRB, ki je sestavni del tega sklepa.
(3) Banka poročila iz drugega odstavka tega člena predloži na SRB obrazcu v papirni obliki, najpozneje do 15. delovnega dne v mesecu za preteklo četrtletje.
5. člen
(Uskladitev)
(1) Banka zagotovi likvidne naložbe v skladu z zahtevami tega sklepa najkasneje do 31. marca 2015.
(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena tega sklepa banka prvo poročilo v skladu s tem sklepom predloži po stanju na dan 30. aprila 2015 najkasneje do 15. maja 2015.
6. člen
(Uveljavitev)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. januarja 2015
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti