Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, stran 396.

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 97. člena ter za izvrševanje drugega in četrtega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-1A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka
1. člen
V Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11) se v 1. členu besedilo »(UL L št. 152 z dne 11. 6. 2008, str. 1)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 152 z dne 11. 6. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/50/ES)«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. predhodne snovi ozona so snovi, ki prispevajo k nastajanju prizemnega ozona. Nekatere od teh snovi so našetete v prilogi 9, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se številka »1« nadomesti s številko »3«.
4. člen
Sedmi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ministrstvo zagotovi meritve koncentracije predhod­nih snovi ozona iz priloge 9 tega pravilnika na vsaj enem vzorčevalnem mestu. Ministrstvo določi število in mesto vzorčevalnih mest za merjenje predhodnih snovi ozona ob upoštevanju ciljev in metod iz priloge 9 tega pravilnika.«.
5. člen
V drugem odstavku 16. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Ministrstvo redno obvešča javnost tudi o:«.
6. člen
V prilogi 1 se za prvim odstavkom 3. točke doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da so vsi podatki, ki jih ministrstvo sporoča Evropski komisiji na podlagi Direktive 2008/50/ES, dokončni, razen tistih, ki jih posebej označi, da so začasni.«.
7. člen
V prilogi 5 se tabela iz točke 1.1 nadomesti z novo tabelo, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
8. člen
V prilogi 8 se tabela iz 1. točke nadomesti z novo tabelo, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-393/2014
Ljubljana, dne 20. januarja 2015
EVA 2014-2330-0198
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost