Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2015 z dne 19. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2015 z dne 19. 1. 2015

Kazalo

103. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Ankaran, stran 265.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah – ZpoIS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) v zvezi z 2. členom Statutarnega sklepa z dne 22. 10. 2014 je Občinski svet Občine Ankaran na 2. redni seji dne 17. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Ankaran
1.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Ankaran sorazmerno številu glasov, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.
2.
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3.
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank (za vse upravičene politične stranke in liste skupaj), se določi v skupni višini 1 evro za vsako posamezno proračunsko leto.
4.
Političnim strankam se sredstva, ob upoštevanju višine zneska iz 3. točke in pogojev iz 2. točke tega sklepa, porazdelijo sorazmerno glede na število glasov volivcev, ki jih je posamezna politična stranka dobila na zadnjih volitvah.
Temu ustrezno določi župan vrednost na vsak dobljen glas na zadnjih lokalnih volitvah v Občinski svet Občine Ankaran.
5.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo v enkratnem znesku, enkrat letno na njihov transakcijski račun do 15. 12. v tekočem letu.
6.
Določila o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Ankaran se smiselno uporabljajo tudi za liste kandidatov.
7.
Z dnem začetka veljave tega sklepa se v Občini Ankaran preneha uporabljati Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 140/06 s spremembami).
8.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007
Ankaran, dne 17. novembra 2014
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
In base all’articolo 26 della Legge sui partiti politici – ZpolS-UPB1 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/05, 103/07, 99/13 e 46/14) e all’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), visto l’articolo 2 della Delibera statutaria del 22 ottobre 2014, il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua II seduta ordinaria del 17 novembre 2014, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sul finanziamento dei partiti politici dal bilancio del Comune di Ancarano
1.
I partiti politici che proposero i propri candidati al consiglio comunale alle ultime elezioni amministrative, possono avvalersi del finanziamento pubblico attingendo ai fondi del bilancio del Comune di Ancarano, in proporzione al numero di voti ottenuti da ciascun partito.
2.
Il singolo partito politico può ottenere il finanziamento dal bilancio comunale se aveva ottenuto almeno il 50 % di voti occorrenti all’elezione di un consigliere comunale.
3.
L’importo dei fondi di bilancio, destinati al finanziamento dei partiti politici (congiuntamente per tutti i partiti politici e le liste ammesse), è pari a 1 euro per il singolo esercizio.
4.
I fondi sono ripartiti tra i partiti politici in proporzione al numero di voti ottenuti alle ultime elezioni amministrative, tenendo conto degli importi stanziati a tale scopo, previsti al punto 3, e delle condizioni di cui al punto 2 della presente delibera.
In conseguenza di ciò il sindaco stabilisce l’importo spettante per ogni singolo voto ottenuto alle ultime elezioni amministrative nel Consiglio comunale del Comune di Ancarano.
5.
I fondi a favore dei partiti politici vengono versati in un'unica soluzione annuale sul rispettivo conto di transazione, entro il 15 dicembre dell’anno corrente.
6.
La normativa sul finanziamento dei partiti politici dai fondi del bilancio del Comune di Ancarano viene applicata anche per le liste dei candidati.
7.
Con l’entrata in vigore della presente Delibera, per il Comune di Ancarano cessa la validità della Delibera sul finanziamento dei partiti politici dal bilancio del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 140/06 e modifiche).
8.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 007
Ancarano, 17 novembre 2014
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti