Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2015 z dne 19. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2015 z dne 19. 1. 2015

Kazalo

102. Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Ankaran, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o povračilih stroškov, stran 263.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 17. novembra 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Ankaran, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Ankaran, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter povračila stroškov, ki v skladu z zakonom pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem. Ta pravilnik velja tudi za člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso funkcionarji, za člane volilnih komisij, za člane drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan.
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ter pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom nadzornega odbora in volilnih komisij ter članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom delovnih teles župana, članom drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ
3. člen
Z zakonom, ki ureja plačo funkcionarjev je funkcija župana uvrščena v 49. plačni razred, kar predstavlja osnovno plačo župana.
Županu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
4. člen
Z zakonom, ki ureja plačo funkcionarjev je funkcija podžupana uvrščena v plačne razrede od 34 do 41.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu za ta čas pripada osnovna plača, ki jo prejema župan, povečana za dodatek na delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan, v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana nepoklicno, mu za ta čas pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovne plače, ki jo prejema župan.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznikom, ne sme presegati 7,5 % letne osnovne plače, ki jo prejema župan.
III. NAGRADE IN SEJNINE
6. člen
Članom občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta se za prisotnost na sejah in za opravljanje dela v delovnih telesih določi sejnina v višini 1 euro (enega eura).
7. člen
Predsedniku, namestniku predsednika in članom nadzornega odbora se za prisotnost na sejah določi sejnina v višini 1 euro (enega eura).
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
8. člen
Funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
9. člen
Pravice iz prejšnjega člena pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
10. člen
Določbe 8. in 9. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za člane drugih organov in delovnih teles, ki niso funkcionarji.
11. člen
Plače, nagrade in sejnine se izplačujejo za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Poročilo o udeležbi članov občinskega sveta na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles pripravi mesečno služba občinskega sveta in pristojni oddelki do 5. v mesecu za pretekli mesec.
12. člen
Plače, nagrade, oziroma nadomestila in sejnine se usklajujejo skladno s predpisi, ki urejajo ta področja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Po določbah tega pravilnika se izplačajo vsa izplačila od dneva konstituiranja občinskega sveta oziroma imenovanja posameznega organa ali delovnega telesa.
14. člen
Akt o plači izda županu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Akte o plačah podžupanov, funkcionarjev in ostalih, ki imajo pravico do plače, nagrade ali sejnine po tem pravilniku, izda župan.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika za Občino Ankaran se preneha uporabljati Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave št. 8/00 s spremembami).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 047
Ankaran, dne 17. novembra 2014
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
Visto l’articolo 34a della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella seduta del 17 novembre 2014, ha approvato il
R E G O L A M E N T O
in materia degli importi e delle modalità di definizione degli stipendi e dei compensi per lo svolgimento della funzione ossia delle indennità di funzione dei funzionari del Comune di Ancarano, dei membri degli organi interni del Consiglio comunale e del sindaco e degli altri organi del Comune di Ancarano nonché del rimborso delle spese
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce gli importi e le modalità di definizione degli stipendi e dei compensi per lo svolgimento della funzione ossia delle indennità di funzione dei funzionari del Comune di Ancarano, dei membri degli organi interni del Consiglio comunale e del sindaco e degli altri organi del Comune di Ancarano, come pure il rimborso delle spese, in virtù della legge, ai funzionari professionali e non professionali. Il presente Regolamento si applica pure ai membri degli organi interni del Consiglio comunale che non siano funzionari, ai membri delle commissioni elettorali, degli organi interni gruppi di lavoro o altri, nominati dal Consiglio comunale o dal Sindaco.
Sono funzionari comunali il Sindaco, il Vice sindaco ed i membri del Consiglio comunale (nel seguito: funzionari).
Articolo 2
I funzionari che svolgono la propria funzione in ambito comunale a titolo professionale percepiscono uno stipendio. I funzionari invece, che svolgono la propria attività a titolo non professionale, hanno il diritto alla retribuzione per lo svolgimento della funzione.
I membri del Comitato di controllo e delle Commissioni elettorali nonché i membri dei gruppi di lavoro in seno al Consiglio comunale, che non sono membri del Consiglio comunale, i membri dei gruppi di lavoro nominati dal Sindaco, i membri degli altri organi e dei gruppi di lavoro, nominati dal Consiglio comunale o dal Sindaco percepiscono un compenso ossia un'indennità di funzione (gettone presenza) per il lavoro svolto, definiti sulla base di questo regolamento.
II. IMPORTO E MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEGLI STIPENDI
Articolo 3
La legge che regola gli stipendi dei funzionari stabilisce, per la funzione di sindaco, la 49(a)classe di pagamento per la definizione dello stipendio base del sindaco.
Al sindaco, che esercita la sua carica a titolo professionale, spetta altresì un supplemento per raggiunta anzianità di servizio.
Nel caso in cui la carica di sindaco sia esercitata a titolo non professionale, il compenso equivale al 50 % dello stipendio spettante per lo svolgimento della funzione di sindaco a titolo professionale.
Articolo 4
La legge che regola gli stipendi dei funzionari stabilisce la retribuzione per il vice sindaco tra le classi di pagamento 34 e 41.
La classe di pagamento del vice sindaco viene definita dal sindaco in base alle deleghe conferitegli.
Al vice sindaco che svolge la propria funzione a titolo professionale spetta il supplemento per la raggiunta anzianità di servizio.
Il vice sindaco che svolge la funzione a titolo non professionale ha diritto ad una retribuzione pari al 50 % di quella spettante se svolta in modo professionale.
In caso di cessazione anticipata della funzione di sindaco, con conseguente investimento dei poteri al vice sindaco, spetta a quest’ultimo, per il periodo in carica di sindaco, lo stipendio di base del sindaco, con le aggiunte previste per l’anzianità di servizio, qualora la funzione è svolta a titolo professionale.
Il vice sindaco che, in caso di cessazione anticipata dalla carica del sindaco, svolge la funzione a titolo non professionale, ha diritto ad un compenso pari a 50 % dello stipendio di base del sindaco, per il periodo in carica.
Articolo 5
Ai membri del Consiglio comunale spetta l’indennità di funzione (gettone presenza), erogata a titolo di partecipazione alle sessioni del Consiglio comunale e dei suoi organi interni.
Il totale degli emolumenti annuali erogati a titolo di esercizio delle funzioni di membri del consiglio comunale non devono superare il 7,5 % dello stipendio di base del sindaco.
III. COMPENSI ED INDENNITÀ DI FUNZIONE (GETTONI PRESENZA)
Articolo 6
I membri del Consiglio comunale e dei suoi organi interni percepiscono un'indennità di funzione (gettone presenza) pari a 1 euro (un euro), per la partecipazione alle sessioni e per lo svolgimento del lavoro negli altri organi.
Articolo 7
Il presidente, il suo sostituto e i membri del Comitato di controllo percepiscono un'indennità di funzione (gettone presenza) pari a 1 euro (un euro), per la partecipazione alle sessioni.
IV. RIMBORSI, INDENNITÀ ED ALTRI EMOLUMENTI
Articolo 8
Ai funzionari spetta il diritto ai rimborsi, indennità ed altri emolumenti, come stabilito dalla normativa di riferimento.
Al funzionario spetta il diritto di rimborso delle spese di viaggio per trasferte, compiute nell’esercizio della rispettiva carica od in relazione alla stessa. Il rimborso avviene nel rispetto della normativa di riferimento.
In caso di trasferta il funzionario percepisce una diaria, così come stabilito dalla normativa di riferimento.
Il funzionario ha diritto al rimborso delle spese di pernottamento, occorse durante la trasferta. Il rimborso viene effettuato su presentazione della fattura nel rispetto della normativa di riferimento.
Articolo 9
Il funzionario fa valere i diritti di cui all’articolo precedente in base all’ordine di trasferta (foglio viaggio) rilasciato dal sindaco. Nel caso di trasferta del sindaco, il necessario ordine è rilasciato dal vice sindaco o dal direttore dell’amministrazione comunale.
Articolo 10
Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, si applicano anche ai membri degli organi interni ed altri che non siano ritenuti funzionari.
Articolo 11
Le erogazioni degli stipendi, degli emolumenti e delle indennità di funzione (gettoni presenza), avvengono entro il giorno 15 del mese in corso per il mese precedente.
Il servizio tecnico comunale del Consiglio comunale e gli uffici competenti compilano la relazione in merito alla partecipazione dei membri del Consiglio comunale alle sessioni del medesimo e dei rispettivi organi interni entro il giorno 5 del mese in corso per quello precedente.
Articolo 12
L’armonizzazione degli stipendi, degli emolumenti e delle indennità di funzione (gettoni presenza) si armonizza nel rispetto della normativa di riferimento.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 13
Tutte le erogazioni, in ottemperanza delle disposizioni del presente Regolamento, hanno inizio dal giorno della costituzione del Consiglio comunale ovvero dalla nomina del singolo organo interno od altro.
Articolo 14
La deliberazione sullo stipendio del sindaco è rilasciata dalla Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine.
Le deliberazioni sugli stipendi dei vice sindaci, dei funzionari ed altri cui spettano gli stipendi, gli emolumenti o le indennità di funzione (gettoni presenza), come previsto dal presente Regolamento, sono rilasciate dal sindaco.
Articolo 15
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento per il Comune di Ancarano, cessa la validità del Regolamento in materia degli importi e delle modalità di definizione dei salari e dei compensi per lo svolgimento della carica ovvero delle indennità di carica dei funzionari del Comune città di Capodistria, dei membri degli organi interni del Consiglio comunale e del sindaco e di altri organi del Comune città di Capodistria nonché del rimborso delle spese (Bollettino uff. n. 8/00 e modifiche).
Articolo 16
Il presente Regolamento assume efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 047
Ancarano, 17 novembre 2014
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost