Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2015 z dne 19. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2015 z dne 19. 1. 2015

Kazalo

101. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, stran 257.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 − uradno prečiščeno besedilo, 15/08 − ZPacP, 23/08, 58/08 − ZZdrS-E, 77/08 − ZDZdr, 40/12 − ZUJF in 14/13) ter drugega odstavka 13. in drugega odstavka 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 − uradno prečiščeno besedilo, 15/08 − ZPacP, 58/08, 107/10 − ZPPKZ in 40/12 − ZUJF) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ in 42/12) se v 11. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pripravniki z višjo strokovno, visoko strokovno, univerzitetno, visokošolsko strokovno izobrazbo prve stopnje, univerzitetno izobrazbo prve stopnje, izobrazbo, pridobljeno po magistrskem študijskem programu druge stopnje ter izobrazbo, pridobljeno po enovitem magistrskem študijskem programu, opravljajo strokovni izpit pri ministrstvu, pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
2. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pripravnik vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri delodajalcu.
Delodajalec pošlje prijavo za delavca s srednjo strokovno izobrazbo pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu, za delavca z višjo strokovno, visoko strokovno, univerzitetno, visokošolsko strokovno izobrazbo prve stopnje, univerzitetno izobrazbo prve stopnje, izobrazbo, pridobljeno po magistrskem študijskem programu druge stopnje, in izobrazbo, pridobljeno po enovitem magistrskem študijskem programu, pa ministrstvu.
Volonterski pripravnik s srednjo strokovno izobrazbo vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri pooblaščenem zavodu, volonterski pripravnik z višjo strokovno, visoko strokovno, univerzitetno izobrazbo, visokošolsko strokovno izobrazbo prve stopnje, univerzitetno izobrazbo prve stopnje, izobrazbo, pridobljeno po magistrskem študijskem programu druge stopnje, in izobrazbo, pridobljeno po enovitem magistrskem študijskem programu, pa pri ministrstvu.«.
3. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika in člane komisije za strokovni izpit pripravnika s srednjo strokovno izobrazbo imenuje direktor pooblaščenega zavoda, predsednika in člane komisije za strokovni izpit pripravnika z višjo strokovno, visoko strokovno, univerzitetno izobrazbo, visokošolsko strokovno izobrazbo prve stopnje, univerzitetno izobrazbo prve stopnje, izobrazbo, pridobljeno po magistrskem študijskem programu druge stopnje, in izobrazbo, pridobljeno po enovitem magistrskem študijskem programu, pa imenuje minister.«.
4. člen
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Potrdilo o strokovnem izpitu za delavce z višjo strokovno, visoko strokovno, univerzitetno izobrazbo, visokošolsko strokovno izobrazbo prve stopnje, univerzitetno izobrazbo prve stopnje, izobrazbo, pridobljeno po magistrskem študijskem programu druge stopnje, in izobrazbo, pridobljeno po enovitem magistrskem študijskem programu, podpiše predsednik komisije.«.
5. člen
V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Administrativno delo v zvezi s strokovnimi izpiti za delavce z višjo strokovno, visoko strokovno, univerzitetno izobrazbo, visokošolsko strokovno izobrazbo prve stopnje, univerzitetno izobrazbo prve stopnje, izobrazbo, pridobljeno po magistrskem študijskem programu druge stopnje, in izobrazbo, pridobljeno po enovitem magistrskem študijskem programu, opravlja ministrstvo.«.
6. člen
V 27. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
7. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delavcu, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti pred 25. junijem 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije, se opravljen strokovni izpit prizna, če je tri leta v zadnjih petih letih pred prijavo na strokovni izpit v Republiki Sloveniji, opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti in če opravi izpit iz predmeta Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
Vloga za priznanje strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– original oziroma overjeno fotokopijo diplome in prevod v slovenski jezik,
– original oziroma overjeno fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu ter prevod v slovenski jezik,
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih desetih letih, v slovenskem jeziku,
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika,
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti najmanj zadnjih pet let pred prijavo na strokovni izpit v Republiki Sloveniji. Izjava se predloži v originalu in prevedena v slovenski jezik.
Če delavec iz prvega odstavka tega člena pred prijavo na strokovni izpit zadnjih pet let ni opravljal svojega poklica v zdravstveni dejavnosti, opravlja pripravništvo in strokovni izpit v celoti.«.
8. člen
Besedilo 31.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delavcu, ki je pridobil izobrazbo po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi, nima pa delovnih izkušenj in se želi zaposliti v Republiki Sloveniji, ministrstvo za pristop k pripravništvu lahko določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost študijskega programa. Pripravništvo in strokovni izpit opravlja v celoti. Ta določba se uporablja tudi za delavce, ki so pridobili izobrazbo v drugi državi članici Evropske unije, nimajo pa pridobljene poklicne kvalifikacije.
Vloga za pristop k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini,
– dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega je razvidno trajanje študijska programa, vsebina študijskega programa in ure posameznega predmeta študijskega programa,
– program opravljenega pripravništva v tujini,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– življenjepis,
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika,
– mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje in vrednotenje izobraževanja.
Dokazila iz prve, druge, in tretje alinee prejšnjega člena se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik, njihov izvirnik pa na vpogled.
Ta določba se smiselno uporablja tudi za magistrice farmacije oziroma magistre farmacije, diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirane zdravstvenike ter diplomirane babice oziroma diplomirane babičarje.«.
9. člen
Za 31.a členom se dodajo novi 31.b do 31.d členi, ki se glasijo:
»31.b člen
Delavcu, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi ter ima delovne izkušnje in se želi zaposliti v Republiki Sloveniji, lahko ministrstvo določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost študijskega programa in pripravništva. Strokovni izpit v Republiki Sloveniji mora opraviti v celoti.
Vloga za pristop k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini,
– dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega je razvidno trajanje študijska programa, vsebina študijskega programa in ure posameznega predmeta študijskega programa,
– program opravljenega pripravništva v tujini,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih desetih letih,
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti zadnjih pet let pred vložitvijo vloge z navedbo in opisom delovnih izkušenj ter področja dela,
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika,
– mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje in vrednotenje izobraževanja.
Dokazila iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik, njihov izvirnik pa na vpogled.
Pri določitvi vsebine in trajanja opravljanja pripravništva za delavca, ministrstvo upošteva delovne izkušnje in področje dela delavca.
Ta določba se smiselno uporablja tudi za magistrice farmacije oziroma magistre farmacije, diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirane zdravstvenike ter diplomirane babice oziroma diplomirane babičarje.«.
31.c člen
Delavec, ki je opravil specializacijo po 25. juniju 1991 v eni od republik bivše SFR Jugoslavije, razen na ozemlju Republike Slovenije ali v tretji državi in ima v zadnjih desetih letih najmanj sedem let delovnih izkušenj na specialističnem področju, pred zaposlitvijo v Republiki Sloveniji opravi strokovni izpit.
Vloga za opravljanje strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem specialističnem izpitu,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih desetih letih,
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti na specialističnem področju zadnjih sedem let pred vložitvijo vloge,
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika,
– mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje in vrednotenje izobraževanja.
Dokazila iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik, njihov izvirnik pa na vpogled.
31.č člen
V postopku dopolnitve obveznosti izobraževalnega programa iz 31.a in 31.b člena tega pravilnika, ministrstvo primerja:
– izobraževalni program, ki ga je delavec opravil, z izobraževalnim programom, ki velja za zadevni poklic v Republiki Sloveniji,
– trajanje izobraževanje, ki ga je kandidat zaključil, s trajanjem izobraževanja v Republiki Sloveniji.
Če je delavec zaključil izobraževalni program, ki ne izpolnjuje pogojev izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji, se določi opravljanje dodatnega izpita ali dodatnih izpitov, ki bi jih delavec moral opraviti, da bi izobraževalni program po vsebini in poteku ustrezal slovenskemu izobraževalnemu programu. Določi se strokovno področje dodatnega izpita ali strokovna področja dodatnih izpitov, rok za njegovo ali njihovo opravo in izobraževalni zavod, kjer se dodatni izpit ali izpiti opravljajo.
Če uradna oseba ministrstva ne razpolaga s strokovnim znanjem, ki je potrebno za presojo študijskega programa skladno s prvim odstavkom tega člena, se za pripravo mnenja imenuje izvedenca. Izvedenec je lahko posameznik oziroma izobraževalni zavod.
Dodatni izpit oziroma dodatni izpiti se opravljajo pri izobraževalnem zavodu, ki ga določi uradna oseba in ki izvaja zadevni izobraževalni program v Republiki Sloveniji.
Dodatni izpit je pisen ali usten in traja najdlje eno uro.
Delavec lahko pristopi k dodatnemu izpitu (eno strokovno področje) največ trikrat.
Izobraževalni zavod, določen v odločbi, po opravljenem dodatnem izpitu oziroma po opravljenih dodatnih izpitih delavcu izda potrdilo, da je uspešno opravil dopolnilne obveznosti študijskega programa.
Strošek izvedenskega mnenja in strošek dodatnega izpita bremenita delavca.
Višino stroškov izvedenskega mnenja določi minister.
Strošek dodatnega izpita določi izobraževalni zavod, pri čemer ta strošek ne sme biti višji od tistega, ki je za opravljanje izpitov določen za dijake ali študente izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.
Delavec lahko pristopi k opravljanju pripravništva po uspešno opravljenem dodatnem ali dodatnih izpitih.
31.d člen
Ne glede na določbo 11. člena tega pravilnika delavci iz 30., 30.a, 31., 31.a, 31.b, 31.c in 31.č člena tega pravilnika opravljajo strokovni izpit pri ministrstvu.«.
10. člen
Besedilo Priloge 1 se nadomesti z novim besedilom, ki je v prilogi tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-71/2013
Ljubljana, dne 30. decembra 2014
EVA 2013-2711-0042
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost