Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Ob-3839/14 , Stran 2441
Ob-3839/14
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014, ki je priloga Odloka o Proračuna Občine Pivka za leto 2014 (Uradni list RS, št. 11/13)
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02. 2. Opis predmeta prodaje: 1. Stanovanje in klet št. 1, v izmeri 91,90 m2, Pod Kerinom 3, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-1. Izhodiščna cena: 58.200,00 EUR. 2. Stanovanje in klet št. 6, v izmeri 91,90 m2, Pod Kerinom 3a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-6. Izhodiščna cena: 54.500,00 EUR. 3. Stanovanje in klet št. 8, v izmeri 91,70 m2, Pod Kerinom 4, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-8. Izhodiščna cena: 52.600,00 EUR. 4. Stanovanje in klet št. 9, v izmeri 91,90 m2, Pod Kerinom 4, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-9. Izhodiščna cena: 52.600,00 EUR. 5. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 94,90 m2, Pod Kerinom 4, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-10. Izhodiščna cena: 52.600,00 EUR. 6. Stanovanje in klet št. 11, v izmeri 92,10 m2, Pod Kerinom 4a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-11. Izhodiščna cena: 57.000,00 EUR. 7. Stanovanje in klet št. 12, v izmeri 94,40 m2, Pod Kerinom 4a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-12. Izhodiščna cena: 52.600,00 EUR. Nepremičnine so v lasti Občine Pivka. Po nepremičninah, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb je v naravi že zgrajena gospodarska javna infrastruktura (vodovod, elektrika …) ter dostop do višje ležečega vodohrana. Občina Pivka si izgovori pravico, da se s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe po tem razpisu ustanovi tudi služnostna pravica za potrebe izgradnje, rekonstrukcije in nemotene uporabe fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnih inštalacij, elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav ter morebitnih drugih instalacij in naprav javne infrastrukture, vknjižbo služnostne pravice izgradnje in uporabe vodnih hidrantov ter pravico dostopa in obračanja vozil izvajalcev javnih služb na nepremičnini z ID znakom 2502-4000/3-0, 2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 v korist služnostnega upravičenca: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, matična št.: 5883563000 ter služnostna pravica neoviranega prehoda peš in z vozili preko nepremičnin 2502-4000/3-0, 2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 do objektov javne infrastrukture na nepremičnini 2502-4012/1-0, 2502-4012/2-0 in 2502-4006/0-0, za potrebe izvajanja javne službe. Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske overitve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice, itd.) plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. 3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) v roku 30 dni po izdaji računa pogodbe. je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku 30 dni od dneva izdaje računa, v enkratnem znesku. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) 2. navedbo ID znaka nepremičnine, na katero se ponudba nanaša 3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine 4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo, na naslov Občine Pivka, z vsemi prilogami najkasneje do vključno ponedeljka, 24. 11. 2014 do 9. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine ter ID oznako nepremičnine, na katero se nanaša ponudba« na naslov Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. 5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti: 1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba) 2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev 3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev 4. potrdilo o plačani varščini 5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb 6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe. 5.5. Ponudnik se s podajo ponudbe po tej nameri zavezuje, da bo v kupoprodajni pogodbi po tem javnem razpisu izdal zemljiškoknjižno dovolilo, da izrecno in nepogojno dovoljuje vknjižbo služnostne pravice za potrebe izgradnje, rekonstrukcije in nemotene uporabe fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnih inštalacij, elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav ter morebitnih drugih instalacij in naprav javne infrastrukture, vknjižbo služnostne pravice izgradnje in uporabe vodnih hidrantov ter pravico dostopa in obračanja vozil izvajalcev javnih služb na nepremičnini z ID znakom 2502-4000/3-0, 2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 v korist služnostnega upravičenca: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, matična št.: 5883563000 ter vknjižbo služnosti neoviranega prehoda peš in z vozili preko nepremičnin 2502-4000/3-0, 2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 do objektov javne infrastrukture na nepremičnini 2502-4012/1-0, 2502-4012/2-0 in 2502-4006/0-0, za potrebe izvajanja javne službe. 5.6. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 6. Varščina: 6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo: »Plačilo varščine – ID znak nepremičnine«. 6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži v plačano varščino. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe v ponedeljek, 24. 11. 2014 ob 12.15, v prostorih Občine Pivka. 7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za posamezno nepremičnino. 7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe. Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi bo 200,00 EUR. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javnega odpiranja ponudb. 7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih. 7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti