Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Ob-3835/14 , Stran 2439
Ob-3835/14
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13 in 10/14), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško – Grad Raka
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673, vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Krško. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb 2.1 Opis predmeta javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je Grad Raka, ki predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti Občine Krško na podlagi odločbe Občinskega OLO Videm – Krško z dne 13. 10. 1956. Kulturni spomenik Grad Raka na naslovu Raka 13, 8274 Raka, je v zemljiški knjigi opredeljen z ID znakom: 1326-1/1-1 s pripadajočimi nepremičninami parc. št. 14/22, 2/2, 12/7, 10/3 in 10/12, vse k.o. Raka. Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa: – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture profanega objekta in njegove premične in nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe, – prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in dodajanjem posameznih prvin, – podrejanje vsake rabe in vseh posegov na površinah nekdanje vrtno arhitekturne zasnove razen tistih, ki predstavljajo revitalizacijo oziroma rekonstrukcijo. Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa: – ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora, – prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturno varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod. 2.2. Pravni pregled stanja nepremičnin, ki so predmet prodaje Občina Krško na podlagi posebnih pogojev prodaja naslednje nepremičnine oziroma parcele kulturnega spomenika: – nepremičnina parc. št.* 1/1, k.o. 1326 Raka, na kateri stoji Grad Raka, dejanska raba nepremičnine je pozidano zemljišče, namenska raba pa območje centralnih dejavnosti, v zemljiški knjigi je opredeljena z ID znakom: 1326-1/1-1, parcela št. *1/1, k.o. 1326 – Raka (ID 2188223), kjer je kot lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1); Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – nepremičnina parc. št. 14/22- po dejanski rabi pozidano zemljišče, namenska raba območje centralnih dejavnosti, v izmeri 94 m2, v zemljiški knjigi je opredeljena z ID znakom: 1326-14/22-0, parcela št. 14/22, k.o. 1326 – Raka (ID 4069183), kjer je kot lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1); – nepremičnina parc. št. 2/2 – po dejanski rabi pozidano zemljišče, namenska raba območje centralnih dejavnosti, v izmeri 78 m2, v zemljiški knjigi je opredeljena z ID znakom: 1326-2/2-0, parcela št. 2/2, k.o. 1326 – Raka (ID 2777872), kjer je kot lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1); – nepremičnina parc. št. 12/7- po dejanski rabi pozidano zemljišče, namenska raba kmetijsko zemljišče in območje centralnih dejavnosti, v izmeri 57 m2, v zemljiški knjigi je opredeljena z ID znakom: 1326-12/7-0, parcela št. 12/7, k.o. 1326 – Raka (ID 4069186), kjer je kot lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1); – nepremičnina parc. št. 10/3 – po dejanski rabi kmetijsko in gozdno zemljišče (pripadajoče zemljišče k Gradu), namenska raba kmetijsko zemljišče in območje centralnih dejavnosti, v izmeri 18 94 m2 in je v zemljiški knjigi opredeljena z ID znakom: 1326-10/3-0, parcela št. 10/3, k.o. 1326 – Raka (ID 1013276), kjer je kot lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1); – nepremičnina parc. št. 10/12 – po dejanski rabi pozidano zemljišče, namenska raba območje centralnih dejavnosti in kmetijsko zemljišče, v izmeri 246 m2 in je v zemljiški knjigi opredeljena z ID znakom: 1326-10/12-0, parcela št. 10/12, k.o. 1326 – Raka (ID 6329875), kjer je kot lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1); 3. Izhodiščna cena: izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 100.000,00 EUR. V izklicno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 4. Višina varščine Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije št.: 01100-0100008197, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – Odkup Gradu Raka«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb 5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji: – da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni, – potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – da predložijo vse zahtevane priloge. 5.2 Ponudba naj vsebuje: – prijavni obrazec (navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko); (Obrazec 1); – ponudbo (izklicna cena); (Obrazec 2); – izjavo, da je ponudnik državljan države članice EU ali druge države (oziroma ima sedež v le teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije; (Obrazec 3); – kopijo priglasitvenega lista za samostojne podjetnike oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec; – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.) staro največ 30 dni; – izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja; (Obrazec 4); – program za funkcionalno izrabo prostorov v celoti s časovnico vzpostavitve funkcioniranja; – program obnove celotnega kompleksa gradu Raka s programsko zasnovo z upoštevanjem načel varstva kulturne dediščine pod strokovnim vodstvom konzervatorjev pristojne službe (Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije); – terminski plan uresničitve projekta. Skrajni rok za dokončanje del je konec leta 2020. Pri investicijskem posegu bo moral novi lastnik upoštevati predvsem naslednje akte: Odlok o razglasitvi Gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 67/07), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) ter predpise s področja urejanja prostora. Lastnik bo smel na nepremičnini izvajati posege le v obsegu in na način, ki ustreza varstvenemu režimu kulturnega spomenika lokalnega pomena Grad Raka (EŠD 2212), konservatorskemu programu in sprejetim prostorskim aktom. Pred posegom v prostor na območju kulturnega spomenika bo moral lastnik pridobiti soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo dediščine Slovenije skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08); – potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajajo inštitucije v njegovi državi, enakovredne inštitucijam, od katerih zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke. Potrdilo ne sme biti starejše kot trideset dni od roka za oddajo ponudb; – izjavo o zagotovitvi javne dostopnosti do gradu in brezplačne uporabe gradu Občini krško ali Krajevni skupnosti Raka za potrebe izvajanja prireditev ali razstav, in sicer zagotovitev brezplačne uporabe gradu za 20 dni na leto; (Obrazec 5); – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe; (Obrazec 6); – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 1. 2015; (Obrazec 7). Obrazci te razpisne dokumentacije se nahajajo na spletni strani Občine Krško. Z dodatnimi pogoji, s katerimi bomo kupca zavezali za takojšen pristop k obnovi gradu želimo doseči ohranitev kvalitetne uporabe lokalnega kulturnega spomenika. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 24. 11. 2014 do 12 ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup Gradu Raka« Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo potekalo dne 24. 11. 2014 ob 12.30, v prostorih Občine Krško. 6. Kriterij izbire: Grad Raka je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 6.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup Gradu izbrala na podlagi meril: najvišja cena (100 točk). 6.2. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo. Javna dražba bo objavljena na spletni strani Občine Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena. Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. 6.3. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini pri pristojni zemljiški knjigi. 7. Plačilni pogoji Prodajna pogodba bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjena do najkasneje 30. 11. 2014. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku 15. dni od dneva sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100-0100008197. Plačilo kupnine v roku 15. dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. Sestavni del prodajne pogodbe bo tudi klavzula o predkupni pravici Občini Krško v primeru nadaljnje prodaje. 8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško na tel. 07/498-12-79, pri mag. Jordan Janji ali na email: janja.jordan@krsko.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Krško in v Uradnem listu RS. 9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik si pridržuje pravico spremeniti oziroma dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika. Vsak odgovor, pojasnilo, sprememba ali dopolnitev bo ponudnikom posredovana na spletni strani Občine Krško in postane del razpisne dokumentacije. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost