Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Ob-3832/14 , Stran 2437
Ob-3832/14
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, objavlja na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.), 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.) in Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem (Uradne objave PN, št. 23/04 in Uradni list RS, št. 32/11) naslednje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani Občine Piran www.piran.si od dne 7. 11. 2014. I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni prostori: 1. Župančičeva 14, Piran, mansarda – levo, parc. št.1205, k.o. 2630 Piran, skupna površina: 29,64 m2, predvidena dejavnost: pisarna, začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 178,82 EUR, poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto. 2. Župančičeva 14, Piran, mansarda – desno (predavalnica), parc. št. 1205, k.o. 2630 Piran, skupna površina: 44,37 m2, predvidena dejavnost: pisarna, začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 267,64 EUR, poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto. 3. Župančičeva 14, Piran, II. nadstropje – desno, parc. št.1205, k.o. 2630 Piran, skupna površina: 18,14 m2, predvidena dejavnost: pisarna, začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 109,42 EUR, poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto. 4. Dantejeva 25, Piran, pritličje, parc. št. 138, k.o. 2630 Piran, skupna površina: 29,05 m2, predvidena dejavnost: trgovina, začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 262,09 EUR, poslovni prostor se odda v najem za nedoločen čas. 5. Obala 57, Portorož, pritličje, parc. št. 1752, k.o. 2631 Portorož, skupna površina: 27,98 m2, predvidena dejavnost: trgovina, začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 509,00 EUR, poslovni prostor se odda v najem za nedoločen čas. 6. Postajališka 2, Portorož, pritličje, parc. št. 1749/5, k.o. 2631 Portorož, skupna površina: 40,00 m2, predvidena dejavnost: trgovina, začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 403,00 EUR, poslovni prostor se odda v najem za nedoločen čas. 7. Parecag 159, pritličje, parc. št. 1295, k.o. 2632 Sečovlje, skupna površina: 19,20 m2, predvidena dejavnost: informacijska točka oziroma prodajalna izdelkov (razen svežega sadja in zelenjave), začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 128,46 EUR, poslovni prostor se odda v najem za nedoločen čas. Namen objave razpisa je pridobiti najemnika, ki bo pripravljen poslovni prostor sprejeti v zatečenem stanju ter v njem opravljati dejavnost, ki bo navedena v izbrani ponudbi. Vlaganja v prostor, ki se bodo poračunala v skladu z odlokom, so predmet nadaljnjih dogovorov. Posebni pogoji najema poslovnega prostora: – za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se ne poračunava z najemnino ter se v nobeni obliki ne vrača. – v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic. – najemnik mora skrbeti za red in čistočo v skupnih prostorih. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. Firmo ter sedež ponudnika. 2. Navedbo davčne in matične številke. 3. Navedbo poslovnega prostora, ki je predmet ponudbe. 4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. 5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma: 1. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje 2. za društva: odločbo o vpisu v register društev 3. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra. 6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in zajema predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika oziroma program dela za opravljanje dejavnosti. 7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom. III. Pogoji najema – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradnjo. – Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih prostorov. – Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni s pogodbo drugače določeno. – Najemnik mora dati pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa. IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe: Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Piran, Urad za premoženjsko pravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnega prostora – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora)«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do dne 24. 11. 2014 do 12. ure, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji: – nova ali edina dejavnost v kraju, – vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenjskemu standardu prebivalcev. – ponujena višina mesečne najemnine za poslovni prostor, – da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega poslovnega prostora na območju občine, – da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Občine Piran in do ostalih javnih podjetij in zavodov, ki so v lasti Občine Piran, – atraktivnost vsebine prijavljenega programa dejavnosti. Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 60 točk, od tega za vsak posamezen kriterij največ 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Sklep o izboru najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. Obveznost Občine Piran, da sklene najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo o najemu poslovnega prostora najkasneje v roku 15 dni po izdaji sklepa o izbiri in v tem roku tudi plačati varščino za izpolnitev obveznosti po pogodbi skladno z določili odloka, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil. Plačilo varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi je pogoj, da stopi najemna pogodba v veljavo. Varščina je enaka 3 mesečni ponujeni najemnini, ki se poračuna takoj, ko najemnik prične z izvajanjem dejavnosti. Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najkasneje v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice zahtevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo 24. 11. 2014 ob 13. uri, v prostorih občinske uprave na naslovu: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Odpiranje ponudb je javno. 2. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom poslovnih prostorov, dobite na Uradu za premoženjsko pravne zadeve pri ga. Šalkovič v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure, petek od 8. do 12. ure) ali po tel. 05/671-03-49 oziroma 031/355-873.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti