Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Ob-3837/14 , Stran 2434
Ob-3837/14
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih premičnin (vozil za sanitetne prevoze)
1. Prodajalec: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, tel. 04/208-25-11, faks: 04/202-67-18. 2. Predmet prodaje so naslednja vozila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vozila se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.ozg-kranj.si. 3. Posamično vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih pogajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogodbe, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opreme, na transakcijski račun prodajalca pri UJP, št. SI56 0125 2603 0921 122. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Višina varščine: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UJP, št. SI56 0125 2603 0921 122. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku trideset dni, brez obresti. 7. Ogled posameznega vozila je možen na lokaciji, kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru na kontaktnih številkah, objavljenih na spletni strani, www.ozg-kranj.si. 8. Predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 24. 11. 2014 do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup reševalnih vozil – Ne odpiraj«. Ponudbi (izpolnjeni Priloga št. 1) je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj. c) Veljavnost ponudbe: do 31. 12. 2014 oziroma do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval s pogajanji. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 24. 11. 2014 ob 10. uri, v knjižnici Zdravstvenega doma Kranj, II. nadstropje, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

AAA Zlata odličnost