Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Št. 1100-36/2014/1 Ob-3826/14 , Stran 2431
Št. 1100-36/2014/1 Ob-3826/14
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter 29. in 30. člena Statuta javnega zavoda Kozjanski park, razpisuje prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Kozjanski park. I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije; – ima najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo druge stopnje, naravoslovne ali družboslovne smeri; – ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta na vodstvenih delih; – usposobljenost za vodenje in organiziranje dela; – poznavanje področja ohranjanja narave; – znanje najmanj enega svetovnega jezika; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati morajo predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda. Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti: – zastopanje zavoda, – organiziranje in vodenje dela ter poslovanja zavoda in odgovornost za zakonitost poslovanja zavoda, – predlaganje temeljev poslovne politike, upravljavskega načrta, gospodarskih načrtov, delovnega in razvojnega programa ter sprejemanje ukrepov za njihovo izvajanje; – pripravljanje predlogov razvoja dejavnosti in organizacijskih sprememb zavoda; – sprejemanje splošnih aktov, ki niso v pristojnosti sveta zavoda; – izvrševanje sklepov sveta zavoda; – sestavljanje poslovnih poročil za zavod kot celoto; – sprejemanje sklepov o objavi delovnih mest, sklepanje delovnih razmerij, razporejanje delavcev, sklepanje o prenehanju delovnega razmerja in odločanje o vseh drugih delovnopravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi; – vodenje strokovnega dela zavoda in odgovarjanje za strokovnost dela, organiziranje strokovnega nadzora in izdajanje strokovnih navodil; – sklicevanje in vodenje ter koordiniranje dela strokovnih služb; – skrb za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda; – opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda. II. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izkušenj, izkazovanje usposobljenosti za vodenje in organiziranje dela ter poznavanje področja ohranjanja narave. 2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz 2. in 3. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 5. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov in zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 6. Dokazilo o državljanstvu. 7. Kandidat mora prijavi predložiti tudi svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda. III. Direktorja javnega zavoda bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Po izteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Podsreda 45, 3257 Podsreda. IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mko.gov.si, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, Služba za kadrovske zadeve, s pripisom: razpis za direktorja Javnega zavoda Kozjanski park, pri čemer se začetek roka šteje prvi naslednji dan po objavi razpisa. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo obvestilo o izbiri prejeli v predpisanem roku. Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom obrnejo na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, tel. 01/478-74-99 (dr. Marija Markeš). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti