Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Št. 9001-19/2014/5 Ob-3825/14 , Stran 2430
Št. 9001-19/2014/5 Ob-3825/14
Na podlagi 74. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C in 111/13 – ZMEPIZ-1), 16. točke prvega odstavka 22. člena, 29., 30. in 31. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) objavlja javni razpis za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kandidat za generalnega direktorja ZZZS mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS ter – da predloži program za štiriletno mandatno obdobje v skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja. Gradivo za pripravo prijave kandidata je na voljo pri sekretarju ZZZS na sedežu ZZZS, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (tel. 01/307-74-78 ali 01/307-75-16). Pisna prijava kandidata se predloži v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava za Upravni odbor ZZZS«. Upoštevale in obravnavale se bodo samo popolne prijave kandidatov, ki bodo predložene v vložišče na sedežu ZZZS na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (vložišče, soba št. 51), do ponedeljka, 8. 12. 2014 do 12. ure. Prijava kandidata je popolna, če vsebuje: kopijo diplome, življenjepis kandidata z navedbo delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS ter program za štiriletno mandatno obdobje v skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja. Izpolnjevanje pogojev in sposobnost kandidata za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih listin ter razgovora s kandidatom, ki bo obsegal tudi predstavitev programa. Upravni odbor ZZZS bo razgovore s kandidati opravil v mesecu januarju 2015. Imena in priimki kandidatov ter njihovi programi bodo predloženi članom Skupščine ZZZS. Generalnega direktorja ZZZS na predlog Upravnega odbora ZZZS imenuje Skupščina ZZZS za dobo štirih let. K imenovanju generalnega direktorja ZZZS daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po imenovanju na Skupščini ZZZS. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata generalnega direktorja ZZZS. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

AAA Zlata odličnost