Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Ob-3823/14 , Stran 2430
Ob-3823/14
Na podlagi določb 34., 35., in 36. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter na podlagi sklepa 8. redne seje sveta šole z dne, 30. 9. 2014, Svet zavoda Osnovne šole Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, razpisuje delovno mesto ravnatelja (m/ž). Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2015. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku), kandidat pošlje priporočeno v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj”. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Brusnice

AAA Zlata odličnost