Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Št. 032-0023/2014-5 Ob-3843/14 , Stran 2427
Št. 032-0023/2014-5 Ob-3843/14
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in sklepa o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za leto 2014 Občinskega sveta Občine Tišina, z dne 13. 2. 2014 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. 2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine: stavbni zemljišči v k.o. Murski Črnci vl., št. 175: parc. št. 1396/10, v izmeri 8 01 m2; parc. št. 1396/12, v izmeri 6 93 m2; stanovanje s kletnimi prostori na Tišini št. 4a, ID 178. Po prostorskem planu občine so vse nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča. Vsa zemljišča in stanovanje so v celoti v lasti občine ter bremen prosta. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicne cene za prodajano premoženje so sledeče: – za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v izmeri 8 01 m2; je izklicna cena 11.214,00 €, – za parc. št. 1396/12, k.o. Murski Črnci, v izmeri 6 93 m2; je izklicna cena 8.316,00 €, – za dvosobno stanovanje in kletne prostore ID 178, k.o. Tišina, v izmeri stanovanje – 14 48,53 m2, drvarnica – 8 11,00 m2, klet – 9 13,65 m2; je izklicna cena 25.536,00 €. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 €, kar je najnižji znesek višanja. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo, 26. 11. 2014, z začetkom ob 15.30. 7. Višina varščine: dražitelj mora najkasneje do 24. 11. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil. Varščina se plača na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelne št. zemljišča oziroma stanovanja. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15. dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: ogled nepremičnin javne dražbe je možen do srede, 19. 11. 2014 po predhodnem dogovoru na občinski upravi Občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02/539-17-10, e-pošta: obcina@tisina.si. 9. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo javne dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelj mora najpozneje do torka, 25. 11. 2014, do 14. ure na sedež občinske uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – matično, davčno in telefonsko številko, – dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta – dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti: – fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument, – pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo. Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo. Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Občina Tišina

AAA Zlata odličnost