Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Št. 478-27/2014-04 05 Ob-3829/14 , Stran 2424
Št. 478-27/2014-04 05 Ob-3829/14
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2014 s programom razpolaganja, objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/733-87-00 in faks: 03/733-87-40. II. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje sta nezazidani, delno komunalno opremljeni, stavbni zemljišči, in sicer: 1. parc. št. 212/3, k.o. 1039 Rimske Toplice, v izmeri 912 m2 in 2. parc. št. 212/5, k.o. 1039 Rimske Toplice, v izmeri 1.386 m2. Zemljišči se nahajata na območju, ki ga opredeljuje lokacijski načrt Belovo. V Odloku o LN Belovo (Uradni list RS, št. 122/04) so navedeni pogoji za izgradnjo objektov v območju individualnih stanovanjskih hiš s pomožnimi objekti. Za omenjeno območje je bil sprejet tudi Odlok o programu opremljanja zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07), ki predpisuje izhodišča za izdelavo programa opremljanja, obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo ter podlage za odmero komunalnega prispevka. III. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje znaša izklicna cena: 1. parc. št. 212/3, k.o. 1039 Rimske Toplice – izklicna cena 26.448,00 €, 2. parc. št. 212/5, k.o. 1039 Rimske Toplice – izklicna cena 28.413,00 €. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. IV. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220, v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati: zakonsko predpisan davek na dodano vrednost, strošek notarskega zapisa prodajne pogodbe in strošek vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupec je pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja Občini Laško dolžan plačati tudi komunalni prispevek, ki bo odmerjen v skladu z določili Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07). V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 26. 11. 2014, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. IX te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. VI. Varščina: – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do ponedeljka, 24. 11. 2014 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec. – Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. – Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. – V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. VII. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. – Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. – Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži naslednje podatke oziroma dokumente: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba; – Potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od enega meseca, če se prijavi samostojni podjetnik; – Potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. IX. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe: – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Nepremičnini bosta prodani po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Potencialni kupec nima pravice do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov zaradi morebitnih stvarnih ali pravnih napak, ki jih odkrije na nepremičnini. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnino. Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. – Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. X. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščina brez obresti. XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00 in 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti