Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Št. 3522-01/2014-04 05 Ob-3828/14 , Stran 2423
Št. 3522-01/2014-04 05 Ob-3828/14
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2014 s programom razpolaganja, objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/733-87-00 in faks: 03/733-87-40. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je del stavbe št. 8, v stavbi št. 97, k.o. 1026 Laško, z neto tlorisno površino 29,60 m2. Nepremičnina v naravi predstavlja manjše stanovanje, v mansardi poslovno stanovanjskega objekta, na Zdraviliški cesti 5b v Laškem. V poslovnem delu objekta višine K+P+2+M so locirani prostori policijske postaje, v obeh nadstropjih in mansardi pa so stanovanjski prostori. Objekt, v katerem je ocenjevano stanovanje je solidno grajen in vzdrževan. Samo stanovanje pa je slabše vzdrževano. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje znaša izklicna cena 25.800,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 200,00 EUR. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220, v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati: davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa prodajne pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 26. 11. 2014, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. IX te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. VII. Varščina: – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do ponedeljka, 24. 11. 2014 vplačati varščino v višini 2.580,00 EUR na TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec. – Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. – Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. – V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. VIII. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. – Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. – Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži naslednje podatke oziroma dokumente: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba; – Potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od enega meseca, če se prijavi samostojni podjetnik; – Potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. X. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe: – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. – Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. XI. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščina brez obresti. XII. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00 in 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško

AAA Zlata odličnost