Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Ob-3873/14 , Stran 2419
Ob-3873/14
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11), prve alineje prvega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 30.–34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje
elektronsko javno dražbo, št. 1-2014
za prodajo večstanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani
I. Predmet prodaje: Predmet prodaje je večstanovanjska stavba (številka stavbe 9925) namenjena oskrbovanim stanovanjem na naslovu Ljubljana, Ulica Angele Vode 25, v stanovanjski soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Dražitelji lahko kupijo le celoten objekt, ki obsega 30 oskrbovanih stanovanj s shrambami in 31 pripadajočimi parkirnimi mesti v garaži (eno parkirno mesto je namenjeno oskrbniku – upravniku stanovanj), skupaj s pripadajočimi deli in napravami ter sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah pripadajočih k objektu. Objekt leži na parceli številka 1393/38, k. o. (1723) Vič, ki je v zemljiškoknjižni lasti Stanovanjskega sklada RS do 1/1. Opis nepremičnine, ki je predmet javne dražbe Večstanovanjska stavba, v kateri se nahajajo oskrbovana stanovanja in parkirna mesta v garaži, je bila zgrajena leta 2014 in ima pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, št. 351-1418/2014-9 z dne 15. 9. 2014, izdajateljice Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič – Rudnik. Na nepremičnini sta trenutno vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti in sicer v korist Elektro Ljubljane, d. d. (za potrebe elektro kabelske kanalizacije) in v korist Mestne občine Ljubljana (za izgradnjo javne ceste in komunalne infrastrukture) – ID omejitve 11089322 in 14626365. Stavba, v kateri se nahajajo oskrbovana stanovanja (objekt A2) – spada v območje stanovanjske pozidave v območju urejanja VS 3/5 Brdo: funkcionalna enota F5 – 1. etapa. V predmetnem objektu se nahaja 30 oskrbovanih stanovanj z 31 pripadajočimi parkirnimi mesti in 30 shrambami in idealnim deležem na skupnih delih in napravah. Šest stanovanj v objektu A2 je možno prilagoditi za uporabo funkcionalno oviranih oseb, vsa stanovanja pa imajo že prilagojene kopalnice za funkcionalno ovirane osebe. Etažnost objekta A2 je K+P+3+T. Terasna etaža je pozidana do 70% tipične etaže. Shrambe stanovanj se nahajajo v kleti, razen petih shramb, ki so v terasni etaži. Kolesarnica je v pritličju objekta, kotlovnica pa v najvišji etaži objekta. Celotna neto tlorisna površina objekta A2 (od kleti do terase, skupaj z zunanjimi površinami) je 2.138,13 m2, od tega znaša uporabna površina stanovanjskih prostorov 1.196,22 m2. Skupna velikost vseh balkonov, ki pripadajo stanovanjem je 60,61 m2, skupna velikost lož znaša 27,28 m2 ter 71,45 m2 teras. V pritličju je skupni prostor za druženje stanovalcev objekta A2, v velikosti 46,24 m2. Skupnemu prostoru pripada tudi balkon površine 3,36 m2. Kotlovnica meri 12,30 m2. Skupna velikost shramb je 107,52 m2, od tega je 90,10 m2 površin v kleti. Površina vseh ostalih prostorov, ki so namenjeni skupni rabi oskrbovanih stanovanj (komunikacijske površine od kleti do terase, kolesarnica, prostor za čistila …) objekta A2 znaša 729,40 m2. Parkirna mesta za stanovalce objekta A2 so v kletni etaži garaže F5.1. Dostop do parkirnih mest je skupen z ostalimi uporabniki garaže – lastniki stanovanj iz drugih večstanovanjskih objektov v F5.1 in lastnikov stanovanj v F5.2, ki je še v gradnji. Skupna površina 31 parkirnih mest znaša 387,50 m2, od tega je šest parkirnih mest namenjenih funkcionalno oviranim osebam. Pri gradnji objekta so bile upoštevane določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 in 17/11). Nepremičnina je naprodaj v stanju kot izhaja iz komercialnih skic in tehničnega opisa (prilogi sta objavljeni na spletni strani http://ssrs.si/) in ne v stanju kot je v času objave te javne dražbe. Stanje objekta ob nakupu po prilogah se šteje za stanje videno – kupljeno. Objekt se prodaja brez posebnih naprav in opreme, potrebne za izvajanje storitev institucionalnega varstva. II. Izklicna cena za nepremičnino iz I. točke te javne dražbe znaša 3.094.000,00 EUR z vključenim 9,5% davkom na dodano vrednost. III. Predmet te javne dražbe, ki je opredeljen v I. točki, bo skladno z določilom tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti prodan na javni elektronski dražbi, ki bo potekala na spletnem naslovu: http://www.edrazbe.si dne 28. 11. 2014, z začetkom ob 11. uri. IV. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo subjekti, ki najkasneje do 26. 11. 2014 do 12. ure dostavijo izpolnjen obrazec »Podatki o dražitelju« in potrdilo o vplačani varščini iz točke V. te objave, ter so: 1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije ali tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije, kar izkažejo z izpiskom iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi dokazili v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje (v tem primeru se predloži npr. kopija notarskega zapisa predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). Izpisek iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, je lahko star največ 30 dni; 2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor; 3. dražitelji morajo s pisno izjavo in drugimi listinami izkazati, da imajo v času objave te elektronske javne dražbe v lasti več kot 50 oskrbovanih stanovanj in da z njimi tudi upravljajo (npr. dokazilo o številu lastnih oskrbovanih stanovanj, dokazilo o referenčnih projektih izvajanja institucionalnega varstva na področju oskrbovanih stanovanj …); 4. dražitelji bodo morali v prodajni pogodbi podpisati zavezo, da 7 let ne bodo prodali predmetnega objekta ali njegovega posameznega dela ali spreminjali njegove namembnosti. Bistvena sestavina prodajne pogodbe bo določilo o prepovedi odtujitve in obremenitve kupljene nepremičnine za najmanj 7 let, ki ga bosta pogodbeni stranki v obliki zaznambe vpisali v zemljiško knjigo. Prepoved obremenitve ne bo veljala za stvarne služnosti in neprave stvarne služnosti. Kupec bo moral prodajalcu v primeru njegovega poziva enkrat letno poročati o uporabi nepremičnine. Če bo nepremičnina kot celota ali njen posamezni del odsvojen pred iztekom 7-letnega roka ali se ne bo več uporabljala za izvajanje dejavnosti oddaje oskrbovanih stanovanj, mora kupec prodajalcu plačati odškodnino v višini 10% pogodbene kupnine. V. Varščina Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je postavljen za dostavo izpolnjenega obrazca »Podatki o dražitelju« iz točke IV. te objave, plačati varščino v višini 309.400,00 EUR. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun, št. SI5601100-6270960211, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko odobritve 00 7184, z navedbo namena »Plačilo varščine 1-2014«. Dražitelj mora najkasneje do dne 26. 11. 2014 do 12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana podpisan in (v primeru pravne osebe) žigosan: 1. obrazec s podatki o dražitelju (Obrazec »Podatki o dražitelju«); 2. kopijo potrdila o plačilu varščine, skladno z zgornjimi zahtevami. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k elektronski javni dražbi. Vplačilo varščine se šteje kot sprejem izklicne cene ne glede na to ali dražitelj dejansko pristopi k elektronski javni dražbi. Če dva dražitelja vplačata varščino, pa ne dražita – potem iz tega izhaja, da sta podala enako ceno. Uspešen bo tisti med njima, ki je prvi vplačal varščino. Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za pristop k elektronski javni dražbi, posredoval na elektronski naslov, naveden na obrazcu »Podatki o dražitelju« izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 26. 11. 2014 do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana, s pripisom »Javna elektronska dražba 1-2014«, prejel zgoraj navedena dokumenta. Dražitelji lahko namesto pisnih dokumentov posredujejo skenirane izpolnjene obrazce tudi na elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 26. 11. 2014 do 12. ure. Prejem dokumentov poslanih s strani dražiteljev na naslov izvajalca dražbe do postavljenega termina je pogoj, da bo lahko izvajalec javne dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na elektronski javni dražbi. Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju (kupcu) vračunala v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti v 10 dneh po končani elektronski javni dražbi. VI. Pravila elektronske javne dražbe: 1. javna dražba poteka izključno elektronsko preko portala na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si (dostop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse aktualne verzije) ali preko namenske aplikacije za pametni telefon (aplikacija e-Drazbe na Google Play – za Android platformo). Ponudb, ki ne bodo oddane skladno s temi pravili, Stanovanjski sklad RS ne bo upošteval. 2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredovali Stanovanjskemu skladu RS podatke – dokumente na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do 27. 11. 2014 do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali, posredovani potrebni identifikacijski podatki za dostop do elektronske javne dražbe. Identifikacijski podatki enolično določajo dražitelja, zato jih morajo kot take ustrezno varovati in jih ne razkriti tretjim osebam, da ne bi prišlo do zlorab. Dražijo lahko le dražitelji, ki bodo pravočasno posredovali v celoti izpolnjen obrazec »Podatki o dražitelju« s priloženim potrdilom o plačani varščini. 3. V primeru, če dražitelj do navedenega roka ne bo prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi podatki za dostop do elektronske javne dražbe, naj najprej preveri, če je bil sporočilo preusmerjeno med »Nezaželena sporočila«, sicer naj kontaktira tehnično pomoč (tel. 059/075-608 ali podpora@praetor.si). Tehnično pomoč lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična vprašanja. 4. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni pogoji uporabe sistema edrazbe.si, ki so dosegljivi na https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji in jih dražitelji potrdijo pri identifikaciji v informacijski sistem. 5. V primeru, da bo ponudbo oddal en dražitelj, se šteje, da draži z izklicno ceno. V primeru, da ne bo noben ponudnik vplačal varščine, pa se bo javna dražba štela za neuspešno. 6. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba štela za uspešno, kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sistem vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši korak višanja. V primeru, da noben dražitelj ne poda izboljšane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti med njimi, ki je prvi vplačal varščino. 7. Elektronska javna dražba se bo začela dne 28. 11. 2014 ob 11. uri. Elektronska javna dražba bo potekala 45 minut z možnostjo podaljšanja največ za pol ure. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnjih dveh minutah pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba avtomatično podaljšala za nadaljnji dve minuti (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema). Če bo nato manj kot dve minuti pred iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba spet podaljšala za nadaljnji dve minuti in tako dalje. To pomeni, da se bo dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za draženje, vendar največ za pol ure. Po eni uri in 15 minut se javna dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje draženje najuspešnejšega dražitelja. 8. Najmanjši možni korak višanja cene v dražbenem postopku znaša 30.000,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka elektronske javne dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka elektronske javne dražbe, morebitna podaljšanja elektronske javne dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 30.000,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za več kot trikratnik najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, da se le-ta pošlje v sistem. 9. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 11. Neposredno po zaključku elektronske javne dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnevnik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši dražitelj z uspešno ponudbo. 12. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in najugodnejši dražitelj. VII. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po končani elektronski javni dražbi. Stanovanjski sklad RS lahko najugodnejšemu dražitelju podaljša rok za podpis pogodbe za največ 15 dni. Če izbrani dražitelj v podaljšanjem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od podpisa pogodbe, Stanovanjski sklad RS pa zadrži vplačano varščino. Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem in bo postala veljavna, če bo k njej naknadno podal soglasje Nadzorni svet Stanovanjskega sklada RS. V primeru, da soglasje ne bo podano, se šteje, da dražba ni uspela/da je dražba umaknjena. Izbranemu kupcu se v tem primeru najkasneje v 10 dneh po odločitvi Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS vrne brez obresti vplačana varščina. Plačilo kupnine mora biti izvedeno v roku trideset dni po izdaji računa na podlagi veljavno sklenjene prodajne pogodbe. Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada RS. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Davčne dajatve in vsi ostali stroški, kot npr. overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani dražitelj. VIII. Postopek elektronske javne dražbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem ne povrnejo stroški. Dražiteljem se bo v tem primeru najkasneje v 8 delovnih dneh vrnila vplačana varščina brez obresti. IX. Stanovanjski sklad RS si pridržuje pravico odkloniti sklenitev pogodbe, kolikor se po dražbi ob dodatnih preveritvah izkaže, da izbrani dražitelj ne izpolnjuje pogojev pod zaporedno št. 3. in 4. točke IV. V tem primeru Stanovanjski sklad RS zadrži vplačano varščino. X. Podrobnejše informacije so interesentom elektronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si. XI. Ogled vzorčnih stanovanj in parkirnih mest v objektu A2 bo možen dne 21. 11. 2014, v času med 10. in 14. uro po predhodnem dogovoru preko e-naslova: projekti@ssrs.si ali na tel. 01/471-05-77, in sicer mora biti dogovor o ogledu potrjen najkasneje do dne 20. 11. 2014 do 10. ure.
Stanovanjski sklad RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti