Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Ob-3836/14 , Stran 2413
Ob-3836/14
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko na podlagi Odloka o oglaševanju v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/13), objavlja
javni razpis
za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško
1. Povabilo k oddaji ponudbe Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673, vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. 2. Predmet in območja javnega razpisa Predmet javnega razpisa je postavljanje oziroma namestitev objektov in naprav za oglaševanje na zemljiščih v lasti Občine Krško in uporaba objektov za oglaševanje v lasti občine na območju Občine Krško. Predmet javnega razpisa za oddajo oglasnih mest je razdeljen v dva sklopa. a) I. sklop – postavljanje oziroma namestitev objektov za oglaševanje – dvostranski in enostranski jumbo panoji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) II. sklop – namestitev in oglaševanje z malimi ploskovnimi objekti in napravami (oglasni pano »tristrani«) na navedenih lokacijah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Opomba: Pri vseh lokacijah sklopa II. se umestijo tristrani panoji, vendar je zaradi lokacije možnost oglaševanja le na eni, dveh ali treh straneh, kar je navedeno v preglednici pod točko b) število oglasnih mest. Mikrolokacije postavitve se določi naknadno na kraju samem, skupaj z občinsko upravo Občine Krško. Mikrolokacijo se vriše na skico, ki postane sestavni del pogodbe. Izvajalec ima pravico do uporabe samo funkcionalnega dela zemljišča k oglaševalskemu objektu. Kolikor se katera od lokacij iz utemeljenih razlogov izkaže kot nerealna, se poskuša poiskati nadomestno lokacijo, sicer se na tej lokaciji VKO ne postavi. Na podlagi 23. do 27. členov Odloka o oglaševanju v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/13) in javnega razpisa pridobi izvajalec pravico uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih oziroma objektih v lasti Občine Krško za dobo petih let. Občina Krško in izvajalec, ki bo izbran na javnem razpisu, bosta sklenila pogodbo, s katero bosta uredila vse medsebojne obveznosti in pravice. Izvajalec, ki bo pridobil lokacije za postavitev reklamnih objektov z javnim razpisom, mora za potrebe volilne kampanje odstopiti plakatna mesta in druge reklamne objekte, ki jih določi občinska uprava in sicer za referendum in prvi krog volitev za 30 dni, v primeru drugega kroga volitev pa še za 15 dni. Za obdobje volilne in referendumske kampanje občina oglaševalca oprosti plačila pogodbene obveznosti. O številu oglasnih objektov za potrebe kampanj se pogodbeni stranki dogovorita naknadno pred vsako kampanjo posebej. Prijavitelj se mora prijaviti za oba sklopa lokacij skupaj. 3. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja Začetek pogodbenega razmerja je predvidoma od 1. 1. 2015 za obdobje petih let. 4. Pogoji javnega zbiranja ponudb: Pogoji, ki jih mora vsebovati ponudba oziroma ponudnik so: a. da bo ponudnik postavil tolikšno število vizualno komunikacijskih objektov (v nadaljevanju VKO) kot jih je dovoljeno na posameznih lokacijah oziroma območjih, ki so določene v Načrtu VKO, kar potrjuje s priloženo izjavo; b. da je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa – registracija, kar potrjuje s priloženo izjavo oziroma kopijo potrdila o registraciji podjetja; c. da bo ponudnik VKO izdelal v skladu z veljavno zakonodajo in Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v Občini Krško, kar potrjuje s priloženo izjavo; d. da bo ponudnik izbran na javnem razpisu pridobil tudi soglasje pristojnega upravljavca cestne infrastrukture, kar potrjuje s priloženo izjavo; e. da ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami, delovnimi sredstvi ter ostalimi pripravami, ki so potrebne za uspešno izvajanje predmeta razpisa, kar potrjuje s priloženo izjavo; f. da ima ponudnik poravnane vse davke in ostale obveznosti do RS, kar potrjuje s priloženim potrdilom Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni; g. da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Krško h. da je ponudnik v zadnjih petih letih sklenil pogodbo (pridobil soglasje) za oglaševanje, vsaj v eni občini. Kot dokazilo za sklenitev pogodb (pridobitev soglasij) z občinami je dolžan ponudnik priložiti ustrezna dokazila (fotokopije pogodb, soglasij, druga dokazila). i. da ponudnik prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti lahko povzročil tretji osebi. 5. Pogoji, glede oglaševanja in načina rabe javnih površin (dolžnosti izvajalca) V Skladu z Odlokom o oglaševanju v Občini Krško mora izbrani izvajalec: – oglaševati v skladu s sklenjeno pogodbo, – poskrbeti, da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku; izjemoma lahko v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku, – poskrbeti, da so VKO postavljeni v skladu s Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v Občini Krško, – poskrbeti, da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom), – za oglaševanje na VKO plačevati nadomestilo (najemnino) po pogodbi in občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v Občini Krško, – VKO primerno vzdrževati in urejati njihovo okolico, – sam opravljati dejavnost oglaševanja (določati pogoje, zagotavljati nameščanje in odstranjevanje oglasnih sredstev), – vsak VKO označiti z logotipom svojega podjetja, – oglasna sredstva, ki jih namešča na VKO, opremiti s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglasno sredstvo viseti na VKO, razen če to iz tehničnih razlogov ni mogoče, – poskrbeti, da so oglasna sredstva na VKO primerno razvrščena in se ne prekrivajo, – poskrbeti, da so neoddane oglasne površine na VKO estetsko urejene, – po preteku obdobja je dolžan, določenega v pogodbi oziroma po prenehanju pogodbe, na podlagi katere je bil upravičen uporabljati na razpisu dodeljeno lokacijo, odstraniti VKO in povrniti lokacijo v prvotno stanje v roku, ki ne sme biti daljši od tridesetih dni, če v pogodbi o odstranitvi objektov ni drugače določeno. 6. Merila oziroma kriteriji za izbor – višina nadomestila za uporabo javnih površin Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena/enoto*, ki mora biti v ponudbi izražena v EUR brez DDV. Ponujena cena (najemnina) naj se navede za letno obdobje. a) I. sklop – Letna najemnina za postavitev oziroma namestitev in oglaševanje enega objekta za oglaševanje – en enostranski ali dvostranski jumbo panoji znaša minimalno 50 EUR brez DDV. b) II. sklop – Letna najemnina za postavitev oziroma namestitev in oglaševanje z enim oglasim panojem »tristrani« znaša minimalno 50 EUR brez DDV. Opomba: Enota pomeni 1 oglasno mesto Pri obeh razpisanih sklopih mora prijavitelj sam investirati v VKO. Za vse postavitve je izvajalec dolžan predhodno pridobiti dovoljenje za postavitev pri pristojnem organu. Izvajalec je dolžan odstraniti vse obstoječe panoje in umestiti nove panoje v skladu z Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v Občini Krško, v roku 2 mesecev od dneva podpisa pogodbe o pridobitvi pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško. Občina Krško bo izbrala ponudnika, ki bo ponudil najvišje cene letnega najema na enoto pri obeh sklopih. 7. Pogoji javnega zbiranja ponudb in pogoji glede oblikovanja VKO Konstrukcija mora biti iz nerjavečega materiala. Barve konstrukcije oziroma okvirjev naj bodo v sivi kovinski barvi (mat inox, crom ali aluminij) oziroma enaka tonu konstrukcije, na katero so objekti pritrjeni. Objekti za oglaševanje morajo biti opremljeni s simbolom občine, ob upoštevanju celovite grafične podobe Občine Krško, katera je objavljena na spletni strani občine. Upoštevati je potrebno vsa določila Odloka o oglaševanju v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/13). Konstrukcijo in grafični prikaz oziroma izgled oglaševalskih objektov mora ponudnik priložiti k ponudbi. 8. Predložitev in odpiranje ponudb Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov naročnika do dne 30. 11. 2014, najkasneje do 12. ure, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za oglaševanje št. 007-5/2014 (O406)«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov bo opravila komisija dne 30. 11. 2014 ob 12.30, v prostorih Občine Krško (sejna soba E). Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni o izbiri, najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb oziroma po dopolnitvi vseh vlog. Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve medsebojne pogodbe, ne da bi za to navedel razloge. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo najem izvedel v obliki javne dražbe, ki bo objavljena na spletni strani Občine Krško. 9. Vsebina ponudbe Ponudnik mora v prijavi predložiti naslednje obrazce oziroma dokumente: – Obrazec 1 (Podatki o prijavitelju) navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko; – Obrazec 2 (Ponudba); – Obrazec 3 (Izjave); – Obrazec 4 (Izjavo o sprejemanju pogojev); – Obrazec 5 (Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 30. 1. 2015). Priloge: konstrukcija in grafični prikaz oziroma izgled vseh VKO. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Parafirana mora biti vsa razpisna dokumentacija s čimer ponudnik potrjuje, da je seznanjen z razpisnimi pogoji. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Obrazci te razpisne dokumentacije se nahajajo na spletni strani Občine Krško. 10. Izločitveni faktorji Pred odpiranjem ponudb: – če ponudba ni prispela ali ni bila vročena pravočasno, – če ponudba v celoti ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, – niso poravnane obveznosti do Občine Krško, – so kršili določbe najemne pogodbe. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru najemnika in sklenitev pogodbe: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb oziroma po roku za dopolnitev vlog. Ponudniki bodo prejeli obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika na predmetnem javnem razpisu. Občina Krško si pridržuje pravico, da po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. 12. Odgovorne osebe za dajanje informacij med razpisom: prijavitelji lahko dobijo dodatne podrobnejše informacije o javnem razpisu na Občini Krško, Oddelku za gospodarske dejavnosti pri Janku Avsec, na tel. 07/49-81-295 ali mag. Janji Jordan, na tel. 07/479-81-279 ali emailu: janja.jordan@krsko.si. 13. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije Naročnik si pridržuje pravico spremeniti oziroma dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika. Vsak odgovor, pojasnilo, sprememba ali dopolnitev bo ponudnikom posredovana na spletni strani Občine Krško in postane del razpisne dokumentacije. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost