Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Ob-3647/14 , Stran 2274
Ob-3647/14
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice
Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov in sadja za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice. 1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice. 2. Opis nepremičnin, ki so predmet najema in čas trajanja najema: z javnim zbiranjem ponudb se želi pridobiti ponudnika za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov in sadja in sicer samopostrežni avtomati za hladne napitke, tople napitke, prigrizke ter sadje. Število in lokacije samopostrežnih avtomatov: v prostorih Splošne bolnišnice Jesenice, na hodnikih 13 avtomatov. 3. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 800 EUR. Varščino vplačajo na račun Splošne bolnišnice Jesenice, št. SI56 0110 0603 0277 215, sklic 00 713099-04. 4. Podrobnejše informacije o predmetu najema: podrobnejši razpisni pogoji so dostopni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani Splošne bolnišnice Jesenice, www.sb-je.si/javni-razpisi/. Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja v zvezi z razpisom na elektronski naslov: mateja.malovrh@sb-je.si in tina.zalokar@sb-je.si do vključno petih dni do izteka razpisnega roka z oznako »sklenitev najemne pogodbe za avtomate«. SB Jesenice bo na zastavljena vprašanja odgovorila v roku treh dni od prejema vprašanja. Poseben sestanek s ponudniki za podajanje pojasnil ni predviden. 5. Oddaja ponudb in odpiranje: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispela najkasneje do 27. 10. 2014 do 12. ure na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Služba za nabavo in javna naročila, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice. Ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici, na sprednji strani ovojnice mora biti zapisano »Prijava za najem prostorov za avtomate«. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 10. 2014 ob 13. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice. Spremembe ali umik ponudbe so možne le do poteka roka za vložitev ponudb. 6. Pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo: ponudnik mora pri oddaji naročila poleg ponudbe predložiti sledeče zahtevane dokumente oziroma obrazce, ki morajo biti izpolnjeni, podpisani in opremljeni z datumom in žigom: – obrazec: Podatki o ponudniku; – obvezne priloge k ponudbi v obliki izjav oziroma fotokopij standardov, s katerimi ponudnik dokazuje obvladovanje kakovosti in varnosti: – za opravljanje dejavnosti v skladu z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00) ter zahtevam veljavnih ustreznih podzakonskih aktov, – izjava oziroma dokaz o vpeljanem HACCP sistemu, – seznam artiklov in cenik, – potrdilo o vplačani varščini, – izjava o ustreznosti prodajnih avtomatov, – izjava o vzdrževanju higiene prodajnih avtomatov. 7. Vsebina ponudbe: obrazec št. 1 – podatki o ponudniku, ponudba ponudnika, potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe, potrdilo pristojnega davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih. 8. Način in rok plačila najemnine: najemodajalec bo račune za najem in obratovalne stroške najemniku izstavljal do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Najemnik bo poravnal obveznost plačila najemnine in povračila obratovalnih stroškov v roku 15 dni od izstavitve računa najemodajalca na račun in sklic, naveden na računu. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba mora biti veljavna do vključno 1 meseca od odpiranja ponudb. 10. Merilo za izbor najemnika: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, bo merilo za izbor ponudnika najvišja cena ponujene najemnine. 11. Objava razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Splošne bolnišnice Jesenice, www.sb-je.si/javni-razpisi/ z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS. 12. Ustavitev postopka: SB Jesenice si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje v najem stvarnega premoženja in ne sklene najemne pogodbe, pri čemer ponudnikom ni dolžna povrniti stroškov priprave ponudbe.
Splošna bolnišnica Jesenice

AAA Zlata odličnost