Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Ob-3623/14 , Stran 2273
Ob-3623/14
ZPO Celje d.o.o., Dečkova 1, 3000 Celje, objavlja na podlagi sklepa 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 1. 7. 2014 in 11. člena Akta o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti ZPO Celje d.o.o.
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: ZPO Celje d.o.o., Dečkova 1, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena Predmet prodaje je solastni delež 678/10000 na parc. št. 357/1 in solastni delež 530/10000 na parc. št. 356/2, vse k.o. 1077 – Celje, ki v naravi predstavlja restavracijo Trač, Mariborska 7, Celje. Restavracija ima 504,90 m2 notranjih površin (pisarna, shrambe, toaletni prostori z garderobo za zaposlene, toaletni prostori za goste, kuhinja, jedilnica, pomožni prostori) in zunanjo pokrito teraso. Parkiranje je zagotovljeno za lokalom. Restavracijo zaseda najemnik do 30. 4. 2015. Predmet prodaje so tudi osnovna sredstva in drobni inventar, ki se nahaja v restavraciji in ni last najemnika. Seznam opreme in drobnega inventarja je objavljen na spletni strani, www.zpo.si. Izhodiščna cena nepremičnine z opremo znaša 393.317 €. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami. 3. Potrdilo o plačani varščini Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun družbe ZPO Celje d.o.o., št. IBAN: SI56 0600 0089 8236 886, koda namena: OTHR, z navedbo »Plačilo varščine za javni razpis-restavracija Trač«. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnina se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Nepremičnina je trenutno zasedena z najemnikom, ki se mu najemna pogodba izteče. c) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1), b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2), c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine« (Priloga št. 3), d) Priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini, – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti zemljišče v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 8 dni). 6. Način in rok plačila kupnine Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 15 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo restavracije Trač« na naslov: ZPO Celje d.o.o., Dečkova c. 1, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 24. 10. 2014 do 14. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo družbe ZPO Celje d.o.o., Dečkova c. 1, 3000 Celje. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišč z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 30. 11. 2014 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi družbe ZPO Celje d.o.o., Dečkova c. 1, Celje, 24. 10. 2014 ob 14.30. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 8. Kontaktne osebe Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo v družbi ZPO Celje d.o.o., Dečkova c. 1, Celje, na tel. 03/428-26-66, Maja Voglar oziroma po el. pošti: maja.voglar@celje.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani družbe ZPO Celje d.o.o., www.zpo.si.
ZPO Celje d.o.o.

AAA Zlata odličnost