Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Št. 478-518/2014-2 Ob-3620/14 , Stran 2271
Št. 478-518/2014-2 Ob-3620/14
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in prvega odstavka 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14,) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem – nekdanji mejni prehod Solkan
I. Splošni del Mestna občina Nova Gorica je pridobila objekt na nekdanjem mejnem prehodu v Solkanu, v katerem želi urediti turistično-informacijsko točko. V objektu želi občina urediti večnamenski prostor, ki bo obiskovalcem ponudil pestro turistično-gostinsko ponudbo. Prostor bo služil kot turistična informacijska točka, saj bo urejen tudi poseben kotiček za promocijski material. II. Namen razpisa Namen razpisa je urediti turistično-informacijsko točko v nekdanjem objektu obmejnega prehoda v Solkanu s ciljem promocije Mestne občine Nova Gorica. Promocija se bo izvajala preko informacijske točke, gostinske ponudbe, različnih prireditev in drugih programov, ki bodo spodbujali turističen razvoj Mestne občine Nova Gorica III. Predmet najema Predmet najema so naslednje nepremičnine: – nekdanji obmejni objekt v Solkanu, parc. št. 22, k.o. Nova Gorica, ki v naravi predstavlja poslovno stavbo, v izmeri 58 m2, dvorišče, v izmeri 71 m2 in travnik, v izmeri 103 m2 k. o. Nova Gorica. IV. Pogoji za prijavitelja: – na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki opravlja poslovno dejavnost, – prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, – zoper prijavitelja ne sme biti uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek, – prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države in Mestne občine Nova Gorica. V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja pisnih ponudb Ponudba mora vsebovati: – izpolnjene in podpisane obrazce razpisne dokumentacije, – ponujeno višino mesečne najemnine, – dokazila o poravnanih davčnih obveznostih (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan predložitve ponudbe), – potrdilo o vplačani varščini v višini 100 EUR, – program dejavnosti, ki se bo odvijal v poslovnem prostoru, – pisno o nameri (v primeru sodelovanja z okoljem in partnerji), – popis morebitnih vlaganj v prostor. Ponudniki morajo varščino v višini 100,00 EUR plačati na podračun Mestne občine Nova Gorica št. 01284-01000-14022, sklic 00 75833-710301-2014. Varščina se ne obrestuje. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino. Vsem neizbranim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo mora biti do 31. 12. 2014. VI. Pogoji najema – Prostori se oddajajo v najem za določen čas do 31. 12. 2019. Najemnik nima pravice oddati prostora v podnajem ali uporabo. Najemnik lahko uporablja prostor izključno za namene, določene v tem pozivu. – Poslovni prostor je neopremljen in ga najemnik opremi sam, na svoje stroške. Stroški opremljanja se ne poračunavajo z najemnino. – Najemnik lahko posega v nepremičnine (investicijska vlaganja, večja popravila, ipd.) le na podlagi predhodnega pisnega soglasja najemodajalca. Z najemnino se poračunavajo le tista vlaganja najemnika, ki so tudi v interesu najemodajalca in ki jih najemodajalec pred pričetkom izvedbe pisno potrdi. Način poračunavanja se določi z najemno pogodbo. – Najemnik mora na svoje stroške pridobiti vsa predpisana dovoljenja, ki jih potrebuje za opravljanje dejavnosti v najetih nepremičninah in za morebitna vlaganja iz prejšnje alineje. Obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druge morebitne javne dajatve in zavarovanje nepremičnin in opreme niso vključeni v najemnino in bremenijo najemnika. Najemodajalec bo za nepremičnine, ki so predmet najema, izstavljal mesečne račune za najemnino do 15. v mesecu za tekoči mesec. Najemnik je dolžan plačati najemnino v roku 8 dni od izstavitve računa, v nasprotnem primeru najemodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. Najemnina se mesečno revalorizira v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin v RS. – Urnik delovanja turistično-informacijske točke se določi v dogovoru z Mestno občino Nova Gorica. – Najemnik mora Mestni občini Nova Gorica omogočiti brezplačno uporabo v najem danih nepremičnin za izvajanje dogodkov in drugih dejavnosti, ki jih Mestna občina Nova Gorica predhodno najavi najemniku. – Najemnik mora vse dejavnosti, ki jih bo izvajal v najetih nepremičninah pred pričetkom izvajanja uskladiti z Mestno občino Nova Gorica. – Najemnik mora biti registriran za izvajanje gostinske dejavnosti ter vseh drugih dejavnosti, ki jih bo izvajal v nepremičninah, ki so predmet najema. – V najeti nepremičnini mora najemnik opravljati dejavnosti, ki direktno prispevajo k krepitvi turistične ponudbe. VII. Postopek izbire – Postopek izbire ponudb bo vodila komisija, ki jo je s sklepom št. 478-518/2014-1 z dne 1. 10. 2014 imenoval župan. – Pravočasne in popolne ponudbe se ocenijo na podlagi meril. Kot najugodnejša se šteje ponudba, ki na podlagi ocenjevanja prejme največ točk. – Nepopolne in prepozne ponudbe bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. – Mestna občina Nova Gorica lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb ustavi do sklenitve najemne pogodbe. – Vse stroške v zvezi s pripravo ponudb nosijo ponudniki. Izbor najugodnejšega ponudnika opravi na predlog komisije župan. Ponudniki bodo obveščeni o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših bo komisija, ki vodi postopek javnega zbiranja opravila z najugodnejšimi ponudniki pogajanja. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene najemna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, lahko občina podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo varščino. VIII. Merila – Ponujena mesečna najemnina (do 20 točk). – Kakovost programa izvajanja turistično-informacijske točke: – opis in navedba prireditev, ki jih bo ponudnik izvedel v prostorih, do 10 točk, – pestrost kulinarične ponudbe, do 10 točk, – umeščenost turistične promocije Mestne občine Nova Gorica, do 10 točk, – sodelovanje z okoljem in partnerji (predložiti je potrebno pismo o nameri), do 10 točk. Vsak član komisije oceni ponudbo na podlagi zgornjih meril, svojo oceno pa pisno utemelji. Število točk, ki ga prejme posamezna ponudba, je povprečna ocena vseh članov komisije. IX. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe: ponudba mora prispeti po pošti oziroma biti osebno oddana do dne 30. 10. 2014 do 12. ure v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 36, z obveznim pripisom: »Ponudba za najem prostorov -MP Solkan – Ne odpiraj«. Odpiranje ponudb bo dne 3. 11. 2014 ob 10. uri v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica. X. Informacije Kontaktna oseba je svetovalec projektne pisarne Matej Jakin. Vsa pojasnila v zvezi s predmetom najema dobite vsak delovni dan od 9. ure do 14. ure na tel. 05/335-01-77 ali na elektronskem naslovu: matej.jakin@nova-gorica.si Nepremičnine, ki so predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost