Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Št. 478-0157/2014-2 Ob-3606/14 , Stran 2268
Št. 478-0157/2014-2 Ob-3606/14
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2310 Poljčane, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14)), določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 16. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 55/10) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane v letu 2014, z dne 2. 7. 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2310 Poljčane, matična številka: 2242745000, ID za DDV: SI30543673. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb 2.1) Posamezni del stavbe z ID 779-1075-21 (posamezni del št. 21 v stavbi št. 1075, k.o. 779 – Pekel): stanovanje št. 21, v 1. etaži s kletjo, Kajuhova ulica 16, Poljčane, v izmeri 56,11 m2, v stavbi na parceli št. 505/11, k.o. Pekel. Izhodiščna cena: 50.000,00 EUR. Cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. V skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1; Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZvetL, 57/08, 90/09 – Odl. US, 87/11. 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-1, 40/12 – ZUJF) sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. 2.2) Posamezni del stavbe z ID 779-1075-24 (posamezni del št. 24 v stavbi št. 1075, k.o. 779 – Pekel): stanovanje št. 24, v 2. etaži s kletjo, Kajuhova ulica 16, Poljčane, v izmeri 56,37 m2, v stavbi na parceli št. 505/11, k.o. Pekel. Izhodiščna cena: 51.000,00 EUR. Cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. V skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1; Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZvetL, 57/08, 90/09 – Odl. US, 87/11. 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-1, 40/12 – ZUJF) sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. 2.3) Posamezni del stavbe z ID 779-176-10 (posamezni del št. 10 v stavbi št. 176, k.o. 779 – Pekel): nestanovanjski prostor, v 1. etaži, Kajuhova ulica 6, Poljčane, v izmeri 316,41 m2, v stavbi na parceli št. 509/1, k.o. Pekel. Izhodiščna cena: 140.500,00 EUR. Cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je bremen prosta, prav tako na njej ne obstaja predkupna pravica. 2.4) Nepremičnina z ID 779-516/8-0 (parc. št. 516/8, zemljišče, v izmeri 46 m2, k.o. 779 – Pekel). Nepremičnina je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2008 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 79/11), opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče; podrobnejša namenska raba: območje gostejše individualne gradnje – cona A. Izhodiščna cena: 1.472,00 EUR. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost (22% DDV). Nepremičnina je bremen prosta, prav tako na njej ne obstaja predkupna pravica. 2.5) Nepremičnina z ID 779-516/7-0 (parc. št. 516/7, zemljišče, v izmeri 50 m2, k.o. 779 – Pekel). Nepremičnina je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2008 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 79/11), opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče; podrobnejša namenska raba: območje gostejše individualne gradnje – cona A. Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost (22% DDV). Nepremičnina je bremen prosta, prav tako na njej ne obstaja predkupna pravica. 2.6) Nepremičnina z ID 779-516/11-0 (parc. št. 516/11, zemljišče, v izmeri 94 m2, k.o. 779 – Pekel). Nepremičnina je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2008 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 79/11), opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče; podrobnejša namenska raba: območje gostejše individualne gradnje – cona A. Izhodiščna cena: 3.008,00 EUR. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost (22% DDV). Nepremičnina je bremen prosta, prav tako na njej ne obstaja predkupna pravica. 2.7) Nepremičnina z ID 779-516/10-0 (parc. št. 516/10, zemljišče, v izmeri 26 m2, k.o. 779 – Pekel). Nepremičnina je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2008 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 79/11), opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče; podrobnejša namenska raba: območje gostejše individualne gradnje – cona A. Izhodiščna cena: 832,00 EUR. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost (22% DDV). Nepremičnina je bremen prosta, prav tako na njej ne obstaja predkupna pravica. 2.8) Nepremičnina z ID 779-7/3-0 (parc. št. 7/3, zemljišče, v izmeri 230 m2, k.o. 779 – Pekel). Nepremičnina je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2008 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 79/11), opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče; podrobnejša namenska raba: območje redkejše individualne gradnje – cona AB. Izhodiščna cena: 2.150,00 EUR. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost (22% DDV). Nepremičnina je bremen prosta, prav tako na njej ne obstaja predkupna pravica. 2.9) Nepremičnina z ID 779-2/6-0 (parc. št. 2/6, zemljišče, v izmeri 423 m2, k.o. 779 – Pekel). Nepremičnina je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2008 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 79/11), opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče; podrobnejša namenska raba: območje gradnje za družbene dejavnosti- cona I. Izhodiščna cena: 3.722,40 EUR. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost (22% DDV). Nepremičnina je bremen prosta, prav tako na njej ne obstaja predkupna pravica. 2.10) Nepremičnina z ID 782-1192/9-0 (parc. št. 1192/9, zemljišče, v izmeri 221 m2, k.o. 782 – Poljčane). Nepremičnina je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2008 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 79/11), opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče; podrobnejša namenska raba: območje redkejše individualne gradnje (obrtno – stanovanjska cona – AB). Na podlagi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 12/09 in 96/09), se nepremičnina nahaja v zavarovanem območju – EŠD 28168: Zgornje Poljčane – Vaško jedro – naselbinski spomenik. Izhodiščna cena: 3.800,00 EUR. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost (22% DDV). Nepremičnina je bremen prosta, prav tako na njej ne obstaja predkupna pravica. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine – kupoprodajna pogodba. 4. Pogoji prodaje Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Ponudba je zavezujoča in dokončna. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po veljavnih predpisih. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 15 dni, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik niti v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje da je od nakupa odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino. Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe na TRR prodajalca. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto in se plačana varščina obdrži. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan Obrazec 1 – ponudba (z navedbo podatkov o ponudniku, nepremičnine, na katero se ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine), kateremu morajo biti priloženi: – kopija osebnega dokumenta (za fizične osebe), – izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – podpisana izjava o vezanosti na dano ponudbo, do dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe z izbranim ponudnikom (Obrazec 2), – podpisana izjava, da ponudnik sprejema pogoje javnega zbiranja ponudb (Obrazec 3). Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo najkasneje do 28. 10. 2014 do 11. ure. Ponudbe lahko ponudniki oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljejo na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili in prilogami v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj – Ponuda za nakup nepremičnine«. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv (ime, priimek) in naslov ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. Ponudnike dana ponudba veže do dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Ponudbo za nakup posamezne nepremičnine lahko ponudnik umakne ali dopolni samo, če je prodajalec prejel umik oziroma dopolnitev do roka, določenega za sprejem ponudbe. 6. Varščina Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene nepremičnine, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Poljčane, številka 01400 – 0100020075, sklicna številka 00 – 76996 – 7141000 – 2014, z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine – z navedbo ID nepremičnine«. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. V primeru, da ponudnik vplača varščino in ne posreduje ponudbe, prodajalec varščino obdrži. Prav tako prodajalec obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 7. Kriterij in izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. 8. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Odpiranje ponudb bo javno. Ponudbe se bodo odpirale 28. 10. 2014 ob 12. uri, na sedežu Občine Poljčane. Pripombe na javnem odpiranju lahko podajo le ponudniki in s pisnim pooblastilom tudi njihovi pooblaščenci. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). 9. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni datuma odpiranja ponudb oziroma v roku 15 dni po opravljenih pogajanjih. 10. Kontaktna oseba Morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnin dobite na Občini Poljčane pri Renati Golob, e-naslov: renata.golob@poljcane.si, tel. 02/802-92-20 ali 802-92-29. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Poljčane

AAA Zlata odličnost