Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Št. 918/1 Ob-3591/14 , Stran 2259
Št. 918/1 Ob-3591/14
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) Odprodaja nepremičnin; b) Kraj: Ljubljana, Gospodinjska ulica 8, parc. št. 647/1 in 647/8, k.o. 1739 Zgornja Šiška, delež lastništva Zavoda znaša 14,76%; c) Vrsta nepremičnine: poslovni prostori v II. nadstropju, v izmeri 315,40 m2 v poslovni stavbi Gospodinjska ulica 8 (sejna soba, 10 pisarn, mini kuhinja, sanitarije in hodnik), kletni prostor, v izmeri 105,40 m2, skupni prostori, v izmeri 72,88 m2 in 10 zunanjih parkirnih mest; d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec; e) Predkupna pravica: vsakokratni solastniki in občina; f) Izhodiščna cena je 394.995,75 EUR (brez dajatev). 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo naročnik izvedel pogajanja. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji. 6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2% od prodajne cene. 7. Višina varščine Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti. V primeru, da morebitni predkupni upravičenec v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti. 8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26. 9. Predložitev ponudb a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 30. 10. 2014 do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Ljubljani – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. c) Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014 oziroma do sklenitve prodajne pogodbe. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 10. 2014 ob 9.15, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost