Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Št. 6-274/14 Ob-3585/14 , Stran 2258
Št. 6-274/14 Ob-3585/14
Na podlagi Zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Osnovna šola belokranjskega odreda Semič, ki jo zastopa ravnateljica, Silva Jančan, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega vozila Mercedez benz sprinter 413
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, Šolska ulica 1,8333 Semič. 2. Opis predmeta prodaje Prodaja se rabljeno vozilo Mercedez benz sprinter 413, letnik 2002, 378.994 prevoženih kilometrov, 21 sedežev, diesel. Kupec je dolžan plačati stroške prenosa lastninske pravice. 3. Izhodiščna cena Premičnina se prodaja po ceni, ki je določena na podlagi Cenitvenega poročila, ki ga je pripravil sodni cenilec za motorna vozila, Ivan Kambič, dne 5. 9. 2014, in znaša 5.078,20 EUR. Na izklicno ceno se plača 22% DDV, ki ga poravna kupec na podlagi izdanega računa. Interesenti si lahko ogledajo navedeno premičnino po predhodnem dogovoru. 4. Vrsta pravnega posla 4.1. Sklenjena bo pisna kupoprodajna pogodba. 4.2. Premičnina se proda po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na premičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje premičnino v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic. 4.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati vplačano varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 4.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu premičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v uradne evidence v skladu z določili prodajne pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, na podlagi izdanega računa s strani prodajalca, v enkratnem znesku. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Prodajalec ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 6.1 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); 2. navedbo premičnine, na katero se ponudba nanaša; 3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; 4. priloge iz točke 6.4 pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 6.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do torka, 28. 10. 2014, do 9. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – šolski kombi« na naslov Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, Šolska ulica 1,8333 Semič. 6.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti: 1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba), 2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev, 3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev, 4. notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec (original), 5. potrdilo o plačani varščini, 6. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, 7. potrdilo o plačanih davkih, ki ni starejše od 15 dni, 8. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 30. 11. 2014. 6.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 6.6 Vsi stroški vezani na pripravo ponudbe, bremenijo ponudnika. 7. Varščina 7.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene in jo je potrebno vplačati na podračun Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, Šolska ulica 1,8333 Semič, št. 01309-6030678545, odprt pri UJP OE Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – šolski kombi«. 7.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži plačano varščino. 7.3 Vplačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe, zato je potrdilo o plačilu varščine obvezna priloga k prijavi na razpis. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje ravnateljica. 8.2 Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe v torek, 28. 10. 2014 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, Šolska ulica 1,8333 Semič. 8.3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. 8.4 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za premičnino. 8.5 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti in povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 8.6. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe. Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi bo 100,00 EUR. Javna dražba za premičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o poteku javnega odpiranja ponudb. 9. Ogled premičnine in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o premičnini lahko interesenti dobijo na tel. 040/748-644 (kontaktna oseba: Dušan Plut). Ponudniki si pred podajo ponudbe lahko ogledajo predmet prodaje po predhodnem dogovoru. 10. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Osnovne šole belokranjskega odreda Semič.
Osnovna šola belokranjskega odreda Semič

AAA Zlata odličnost