Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Ob-3639/14 , Stran 2256
Ob-3639/14
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) ter 12. in 15. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12) Svet agencije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za delovno mesto direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Na javni natečaj se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, – ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev, – je strokovnjak na področju dela agencije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – višja raven znanja angleškega jezika in osnovna raven znanja drugega tujega jezika (francoski, nemški, italijanski ali španski jezik), – je državljan Republike Slovenije. Okvirna vsebina dela: – zastopa in predstavlja agencijo, – organizira in vodi delo ter poslovanje agencije, – izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom, – predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, – opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije, – pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter finančnih načrtov agencije, – pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta agencije, ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije, – podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, – imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog, – pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter – opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – je državljan Republike Slovenije, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. dokazila o znanju višje ravni znanja angleškega jezika in osnovne ravni znanja drugega tujega jezika (francoski, nemški, italijanski ali španski jezik), 6. pisno predstavitev vizije prednostnih nalog in razvoja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis na standardiziranem obrazcu Europass življenjepis (dosegljiv na spletnem naslovu http://europass.cedefop.europa.eu/sl/home) ter da kandidat v njemu poleg formalne izobrazbe in opisa delovnih izkušenj navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Vizija prednostnih nalog in razvoja agencije mora biti napisana na treh do štirih A4 straneh (od 4500 do 6000 znakov brez presledkov). Vizija mora biti sestavljena iz naslednjih delov: – vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju agencije in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le teh; – okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi agencijo približalo zastavljeni viziji; – morebitne finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo. Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje Svet agencije, bo ugotavljala, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj, ter v razgovoru s kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za položaj, presojala njihovo strokovno usposobljenost. Strokovno usposobljenost kandidatov bo posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, objavljenimi na spletni stani Uradniškega sveta http://www.uradniskisvet.si Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za položaj in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, bodo svojo vizijo prednostnih nalog in razvoja agencije predstavili Svetu agencije. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za 5 let, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma in na drugih lokacijah, kjer se izvajajo naloge agencije. Pisno prijavo z izjavami in ostalimi prilogami je potrebno poslati izključno v zaprti ovojnici na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja in napisom: »Ne odpiraj – Javni natečaj za direktorja SPIRIT Slovenija«. Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Nepravočasne vloge se ne uvrstijo v izbirni postopek. Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev se ne bodo uvrstili v izbirni postopek. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, pozvani k dopolnitvi vloge. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po izbiri. Kontakt: Kadrovska služba SPIRIT Slovenija, vsak dan od 10. do 12. ure, na tel. 01/589-85-50. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

AAA Zlata odličnost