Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Ob-3605/14 , Stran 2253
Ob-3605/14
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., ki ga sestavljata župan Občine Litija Franci Rokavec in župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar, na podlagi četrtega odstavka 24. člena Statuta Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., Litija (sprejetega s strani skupščine javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija na 1. seji z dne 19. 12. 2007) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktor/ica Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 4-letni mandat, za polni delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu javnega podjetja Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev: – da so državljani Republike Slovenije; – da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah; – da imajo najmanj višjo izobrazbo ekonomske, tehnične, pravne smeri ali smeri organizacije; – da imajo najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih; – da imajo sposobnosti za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti ter da razpolagajo z znanji s komunalnega področja; – da obvladajo slovenski jezik (govorno in pisno) in da govorijo angleško (govorno); – da dobro poznajo delo z računalnikom; – da imajo vozniški izpit B kategorije; – da imajo opravljen preizkus znanja za dejanja v upravnem postopku (ni razpisni pogoj – kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v določenem roku). Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti: – izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev in pooblastilo, da kandidat dovoljuje Občini Litija pridobivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih splošnih pogojev iz uradnih evidenc; – izjavo, da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah; – kopijo diplome, iz katere bo razvidna zahtevana izobrazba; – kratek življenjepis o minulem delu, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 8 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, pogoja glede sposobnosti za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti ter pogoja glede razpolaganja z znanji s komunalnega področja; – izjavo, da obvladajo slovenski jezik (govorno in pisno) in da govorijo angleško (govorno), da dobro poznajo delo z računalnikom ter da imajo vozniški izpit B kategorije; – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če ga je kandidat že opravil (ni razpisni pogoj), – program dela in razvojno vizijo delovanja javnega podjetja za naslednje mandatno obdobje. Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja KSP Litija d.o.o.«, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Občine Litija, Občine Šmartno pri Litiji in KSP Litija d.o.o. ter pri Zavodu RS za zaposlovanje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem izboru. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si, na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji: http://www.smartno-litija.si/ in na spletnih straneh KSP Litija d.o.o.: http://www.ksp-litija.si/. Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Občini Litija, Jerebova 14, Litija, odgovorna oseba: Matija Habe, tel. 01/896-34-34, vsak dan med 9. in 12. uro oziroma po e-pošti: matija.habe@litija.si.
Občina Litija Občina Šmartno pri Litiji

AAA Zlata odličnost