Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Št. 47803-63/2014-3 Ob-3604/14 , Stran 2246
Št. 47803-63/2014-3 Ob-3604/14
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 8. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), sklepa nadaljevanja 31. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 1. 7. 2010 in sklepa 20. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 19. 12. 2012 ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje: a) prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 395/70, k.o. Hraše, travnik, v izmeri 945 m2, v deležu 4963/10000, ležečega v ZN Dolina v Lescah, namenjeni individualni stanovanjski gradnji. Gradbena parcela se nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu dolina v Lescah (DNUO, št. 55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih objektov. Izklicna cena deleža 4963/10000 nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 52.452,00 € brez DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €. Tudi nakup preostalega deleža 5037/10000 nezazidanega stavbnega zemljišča od solastnika je mogoč, tako, da imajo dražitelji na zemljišču, ki je predmet prodaje možnost pridobiti lastninsko pravico v celoti. Informacije o tem so na voljo na Občini Radovljica (točka 8). b) prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 234/1, k.o. 2162 – Dobrava pri Kropi, v izmeri 615 m2. Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 36.285,00 € brez DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €. c) prodaja stavbnega zemljišča parc. št. 1365/64, 1365/65, 1365/66, 1365/67, 1365/68, 1365/69, 1365/70 in 1365/71, vse k.o. 2155 – Hraše, v skupni izmeri 5.400 m2. Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 64.800,00 € brez DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €. 3. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 8 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 00. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 4. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v torek, 28. oktobra 2014, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19 in sicer: – ob 10.30 za nepremičnino pod točko a, – ob 11. uri za nepremičnino pod točko b, – ob 11.30 za nepremičnino pod točko c. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 24. oktobra 2014, do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 00. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 5. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo varščino. 7. Drugi pogoji Nepremičnini se prodajata v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško knjigo, plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 8. Informacije Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo: na Občini Radovljica, kontaktna oseba Dominik Skumavec, tel. 04/537-23-41 in Marinka Šemrl, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh do 23. 10. 2014 od 10. do 12. ure; 10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica

AAA Zlata odličnost