Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Ob-3593/14 , Stran 2244
Ob-3593/14
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spremembe), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe) in Poslovnim in finančnim načrtom JSS MOK za leto 2014, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. 2. Predmet prodaje in opis ter izklicna cena Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine: 2.1. Nezasedena stanovanjska stavba z dvoriščem na naslovu Dekani 45, s koristno površino 459,04 m2, stoječa na parceli 2821/1 in 2821/2, obe k.o. Dekani, ID znak 2603-2821/1-0 in 2603-2821/2-0, za izklicno ceno 136.510,00 EUR. 2.2. Nezasedena vrstna hiša na naslovu Koper, Ulica II. Prekomorske brigade 35B, s koristno površino 108,94 m2, stoječa na parceli št. 500/30, k.o. Semedela, ID znak 2606-500/30-0, za izklicno ceno 149.500,00 EUR. 2.3. Nezasedeno stanovanje na naslovu Premančan 13, s koristno površino 39,70 m2, stoječe na parceli št. 451/2, k.o. Hribi, za izklicno ceno 27.000,00 EUR. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine ni urejeno. Na svoje stroške ga je dolžan urediti kupec. 2.4. Delno zaseden stanovanjsko poslovni objekt na naslovu Koper, Nazorjev trg 5, v izmeri 2.633,30 m2, stoječ na parceli 36/1, k.o. Koper, ID znak 2605-36/1-0, za izklicno ceno 2.488.000,00 EUR. Poslovni del nepremičnine uporablja prodajalec. Kupec je dolžan s prodajalcem, pod pogoji prodajalca, skleniti najemno pogodbo za uporabo poslovnega prostora. Stanovanjski del nepremičnine je delno zaseden s stanovalci (trenutno so zasedena še tri stanovanja v 2. in 3. nadstropju objekta). Kupec je dolžan s temi uporabniki skleniti najemne pogodbe za neprofitno najemnino najmanj za obdobje enega leta od dneva plačila celotne kupnine. Na strehi nepremičnine ima prodajalec z različnimi telekomunikacijskimi podjetji sklenjenih več pogodb o ustanovitvi služnostne pravice. Kupec z nakupom predmetnega objekta vstopi v veljavna pravna razmerja na mesto prodajalca. Interesentom za nakup objekta se omogoči vpogled v poslovno dokumentacijo prodajalca vezano na oddajo strehe objekta pod pogojem plačila 1.000,00 EUR na račun prodajalca. Navedeni znesek se bo interesentom vštel v plačilo varščine. Kolikor pa se interesent, ki je vplačal za vpogled odloči, da na javni dražbi ne bo sodeloval, se mu znesek v višini 1.000,00 EUR vrne na njegov račun v roku 3 dni od izvedene javne dražbe. Navedene izklicne cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Draži se vsaka nepremičnina posebej. Pravila javne dražbe 3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja izklicne cene za posamezno nepremičnino je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe. Prav tako kupec nima zahtevkov v primeru neupravičeno poravnanih individualnih ali skupnih obratovalnih stroškov predmetne nepremičnine. 4.3. Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK (v nadaljevanju: komisija) ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v 15. dneh po izvedeni javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v podaljšanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 4.6. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe oziroma izdaje računa. 4.7. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarskih storitev in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na svoje ime. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, št. SI56 0125 0600 0000 239, v roku 15. dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izdaje računa. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupcu bo zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice izdano po plačilu celotne kupnine. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v četrtek, 6. novembra 2014 ob 13. uri, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper. Dražitelji se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te objave. 7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži: – potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa z navedbo banke za primer vračila varščine, – veljaven osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za s.p.), ki ne sme biti starejši od treh mesecev in – morebitni pooblaščenci overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ki se nanaša na konkreten predmet javne dražbe. 7.2. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor. 7.3. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku, ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.4. Dražitelj oziroma kupec ne sme imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe do prodajalca odprtih nobenih obveznosti. 7.5. Dražitelj oziroma kupec v zadnjih 3 mesecih pred javno dražbo ne sme imeti blokiranih TRR-jev. 7.6. Zoper dražitelja oziroma kupca ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, postopek preventivnega prestrukturiranja, stečajni postopek ali postopek osebnega stečaja. 7.7. Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora dražbe. 8. Varščina 8.1. Dražitelji morajo do vključno 4. 11. 2014 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na TRR prodajalca, št. SI56 0125 0600 0000 239, z obveznim sklicem na številko, kot sledi: – za nepremičnino pod 2.1. točko te objave: 00 20100000-21, – za nepremičnino pod 2.2. točko te objave: 00 20100000-22, – za nepremičnino pod 2.3. točko te objave: 00 20100000-23, – za nepremičnino pod 2.4. točke te objave: 00 20100000-24. in v namen plačila navesti »varščina za zap. št. _«. Navedba zaporedne številke pri namenu plačila je obvezna. 8.2. Kolikor dražitelj draži več nepremičnin, mora za vsako nepremičnino posebej vplačati varščino. 8.3. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe. 8.4. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se varščina zadrži. Prodajalec zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe v določenem roku ali ne plača kupnine. 9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 1. Vse nepremičnine razen nepremičnine pod točko 2.4., so proste oseb in stvari. 9.2. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini pod točko 2.1., 2.2. in 2.4. bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izdal po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov. Za nepremičnino pod točko 2.3. bo zemljiškoknjižno dovolilo izdano po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja s strani kupca. 9.3. Dražba je javna in se vodi v slovenskem jeziku. 9.4. Dražbo vodi Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK. 9.5. Komisija lahko zaradi prostorske stiske na dražbi omeji prisotnost oseb, ki ne dražijo. 9.6. Komisija lahko na dražbi omeji tudi zvočno in/ali slikovno snemanje. 9.7. Na dražbi kot dražitelji sodelujejo le tiste osebe, ki so pred pričetkom dražbe izkazale, da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na dražbi v skladu s pogoji sodelovanja pod 7. točko te objave. 9.8. Po ugotovitvi identitete prisotnih in ugotovitvi, da najmanj ena oseba izpolnjuje razpisane pogoje za sodelovanje na dražbi, komisija prične z dražbo. Kolikor nobena od prisotnih oseb ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se z dražbo ne prične in postopek se ustavi, dražba pa se šteje kot neuspešna. 9.9. Kolikor le ena od prisotnih oseb izpolnjuje razpisne pogoje se smatra, da sprejema izklicno ceno, zato se šteje za dražitelja, katerega cena je bila trikrat oklicana, kar ugotovi predsednik komisije na zapisnik. 9.10. Dražitelji licitirajo tako, da se priglasijo z glasom, tako da svojo voljo izrazijo z besedami in na poziv predsednika komisije povedo ponujeno ceno. 9.11. Višanje cene je najmanj za 500,00 EUR. Kolikor je dvig večji, mora biti zaokrožen na enoto sto. 9.12. Dražitelj, ki ni dvignil cene, ne more sprejeti cene, ki jo je ponudil drugi dražitelj, temveč je dolžan v primeru, da želi z dražbo nadaljevati, ponuditi višjo ceno. 9.13. Ko na poziv predsednika komisije nihče od dražiteljev ne dvigne cene, predsednik komisije trikrat okliče zadnjo ponujeno ceno. Kolikor med posameznimi oklici cene kdorkoli od dražiteljev dvigne ceno se dražba nadaljuje, v nasprotnem primeru pa po tretjem oklicu predsednik komisije razglasi, da je nepremičnina prodana dražitelju, čigar ponujena cena je najvišja in je bila trikrat oklicana. 9.14. Predsednik komisije po objavi uspelega dražitelja, dosežene cene in vprašanju prisotnim dražiteljem po morebitnih pripombah na vodenje postopka, dražbo zaključi. 9.15. Kolikor nihče od prisotnih dražiteljev ob koncu dražbe ne poda na zapisnik pripomb na postopek javne dražbe se smatra, da se z njim v celoti strinja in pripomb tudi v bodoče ne namerava dati. 10. Dodatne informacije in ogled nepremičnin Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper, na tel. 05/664-64-21 ali na spletni strani, www.jss-mok.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 11. Ustavitev postopka Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, www.jss-mok.si in v Uradnem listu RS.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper

AAA Zlata odličnost