Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Ob-3615/14 , Stran 2242
Ob-3615/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/6 in 1116/7, vse k.o. 791 Suhi vrh pri Radljah, v skupni izmeri 524 m2, v lasti Republike Slovenije, na katerih stoji stavba št. 1, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Radelj in zemljišče ob objektu. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Radlje ob Dravi št. 35010-0077/2014-10 z dne 14. 8. 2014 izhaja, da so nepremičnine parc. št. 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/6 in 1116/7, vse k.o. 791 Suhi vrh pri Radljah, opredeljene kot stavbno zemljišče. Izklicna cena: 42.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 100,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.2. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 4.3. Kupnina se plača v 30. dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pogodbe. 4.4. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarske overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 29. 10. 2014 na sedežu Ministrstva za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 6.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. 6.2. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo »Dražba 478-1212/2012 – Ne odpiraj« na vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, najkasneje do 24. 10. 2014 do 12. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o plačani varščini, tudi na dan javne dražbe. 6.3. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – potrdilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo; – kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica). 6.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 7. Varščina 7.1. Varščina za nepremičnine na MP Radelj znaša 4.200,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7103018-75541014, z navedbo namena nakazila: javna dražba – MP Radelj. 7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. 7.3. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi ali pa ne želijo skleniti pogodbe ali plačati kupnine, se varščina zadrži. 8. Dodatne informacije Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe, bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/. 9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 9.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 9.2. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti.
Ministrstvo za javno upravo

AAA Zlata odličnost