Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Ob-3583/14 , Stran 2239
Ob-3583/14
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12 in 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje v letu 2014 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/2013, 7/2014, 18/2014 in 20/2014 – UPB) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje je: 1. Nepremičnini stanovanjski objekt v kvadraturi 82,60 m2 in gospodarsko poslopje v kvadraturi 109,80 m2, Kavče 4, Velenje, ki ležita na parc. št. 235/6 in 235/2, k.o. 967 Kavče, z izhodiščno ceno 52.000,00 EUR. Nepremičnini sta predmet prodaje s pripadajočim zemljiščem, v skupni površini 192,40 m2, brez davka na promet nepremičnin in stroškov zemljiškoknjižnega urejanja prenosa lastninske pravice. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnini se prodajata kot celota za najmanj izhodiščno ceno. 2. Nepremičnini se prodajata skupaj in ločene ponudbe samo za stanovanjski objekt ali samo za gospodarsko poslopje ne bodo upoštevane. 3. Davek od prometa nepremičnin, stroške overitve pogodb pri notarju ter stroške vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo, plača kupec. 4. Nepremičnini se prodajata po sistemu »videno-kupljeno«. 5. Kupec mora skleniti pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 6. Kupec mora plačati kupnino v roku 8. dni od datuma izstavitve računa. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 7. Nepremičnini stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, Kavče 4, Velenje sta prazni. 8. Na nepremičnini gospodarsko poslopje, ki leži na parc. št. 235/2, k.o. 967 Kavče je vknjižena služnostna pravica rabe in realno breme prevžitnih dajatev v korist fizične osebe. Prav tako je v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin sosednjih parcel vknjižena služnostna pravica poti, vožnje in gonje živine. Kupec bo sam urejal razmerja glede služnosti s služnostnimi upravičenci. 9. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo: – pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije ali druge države Evropske unije; sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki ga pridobi prodajalec; – fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije; dokazilo o državljanstvu fizične osebe na osnovi pooblastila ponudnika pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem organu. Kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. 00 20104-10102014, koda namena OTHR, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. V. Vsebina pisne ponudbe: Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba; – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; – matično in davčno številko ponudnika; – fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa; – lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine in naziv banke ponudnika. VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do 30. 10. 2014 do 12. ure na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – Stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, Kavče 4, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbo lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov. 2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo posebna komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo in jo želi dopolniti, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. III/ Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, dne 30. 10. 2014 ob 12.30. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika. 4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30. dni po odpiranju ponudb. 5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. Komisija bo v primeru več prejetih najugodnejših ponudb izvedla postopek v skladu s petim odstavkom 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, na tel. 03/89-61-674.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost