Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Št. 43000-2/2014 Ob-3592/14 , Stran 2238
Št. 43000-2/2014 Ob-3592/14
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), objavlja Urad Vlade RS za narodnosti
javni razpis
za sofinanciranje delovanja romskih zvez v letu 2015, JR-DRZ2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kontinuiranega delovanja romskih zvez v Republiki Sloveniji v letu 2015, ki podpira cilje javnega razpisa. Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti: – na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov romske skupnosti, – na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov romske skupnosti, s poudarkom na uveljavljanju pozitivnega odnosa in strpnosti med celotno romsko populacijo, – na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti v razmerju do romske skupnosti, – na področju informativne dejavnosti, – na področju aktivnega vključevanja in izvajanja projektov v korist romske skupnosti. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – predstavljajo romsko zvezo v Republiki Sloveniji, ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, – trend njihovega delovanja je dolgoročen, – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom in – spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za sofinanciranje Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja: – tradicija delovanja organizacije romske skupnosti, – kakovost programa, – število vključenih romskih društev, – registrirano delovanje v javnem interesu, – zagotavljanje aktivnega sodelovanja različnih subjektov, – aktivno prijavljanje projektov na razpise ministrstev, drugih institucij in mednarodnih organizacij. Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 220.000,00 EUR. Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2015 morajo biti porabljena v istem letu. 6. Predložitev vloge Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 30. 10. 2014. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 30. 10. 2014 oziroma istega dne najkasneje do 14. ure osebno predložena Uradu Vlade RS za narodnosti. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podani: – vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-DRZ2015«, – naslov Urada Vlade RS za narodnosti, – naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 3. 11. 2014. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 delovnih dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu Urada Vlade RS za narodnosti: http://www.un.gov.si/, zgornji meni »O URADU«, levi meni »Javne objave«, zavihek »Javni razpisi«. Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije, ipd.). 10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Urad Vlade RS za narodnosti, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro, tel. 01/478-11-80, elektronski naslov: gp.un@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti

AAA Zlata odličnost