Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

Št. 38243-6/2014/4 Ob-3497/14 , Stran 2167
Št. 38243-6/2014/4 Ob-3497/14
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi 117. člena (zagotavljanje univerzalne storitve), 118. člena (imenovanje izvajalca univerzalne storitve) in 38. člena (sklep o uvedbi javnega razpisa) Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US v nadaljevanju: ZEKom-1) in ob upoštevanju določil Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 (Uradni list RS, št. 90/13), določil Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04), določil Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide (Uradni list RS, št. 38/14), določil Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 62/13), ob upoštevanju določil Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 101/05 in 92/10), določil Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 71/13), določil Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 62/13) in ostalih relevantnih zakonskih in podzakonskih aktov, Agencija objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za določitev izvajalca univerzalne storitve zagotavljanja javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo
1. Predmet javnega razpisa (storitev) Predmet javnega razpisa je zagotavljanje storitev, ki jih zajema univerzalna storitev, oziroma zagotavljanje univerzalne storitve(*1) na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje petih let od 2. 12. 2014, in sicer: (*1) Prvi odstavek 115. člena ZEKom-1: Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego. 1. zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic(*2) ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo, iz katerih je možno brezplačno in brez uporabe kakršnih koli plačilnih sredstev klicati na številke za klice v sili(*3), tako da so izpolnjene razumne potrebe končnih uporabnikov glede geografske pokritosti, števila javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo, dostopnosti za končne uporabnike invalide in kakovosti storitev, definiranih v točkah 4 in 5; (*2) Skladno z 22. točko 3. člena ZEKom-1 je javna telefonska govorilnica javno dostopen telefon, katerega uporaba se plača s plačilnimi sredstvi, kot so kovanci, kreditne ali debetne plačilne kartice in telefonske kartice, vključno s karticami za uporabo s klicnimi kodami. (*3) Skladno s 67. točko 3. člena ZEKom-1 so številke za klice v sili enotna evropska telefonska številka za klice v sili 112, številka policije 113, enotna evropska telefonska številka za prijavo pogrešanih otrok 116 000 in vse druge številke, ki so kot take določene v načrtu oštevilčenja. 2. ponudnik mora, ob upoštevanju razumne potrebe končnih uporabnikov glede geografske pokritosti: – v prvem letu zagotavljati vsaj 1 javno telefonsko govorilnico na 1000 prebivalcev, – v drugem letu zagotavljati vsaj 1 javno telefonsko govorilnico na 1500 prebivalcev, – v tretjem letu zagotavljati vsaj 1 javno telefonsko govorilnico na 2000 prebivalcev, – v četrtem letu zagotavljati vsaj 1 javno telefonsko govorilnico na 2500 prebivalcev, – v petem letu zagotavljati vsaj 1 javno telefonsko govorilnico na 3500 prebivalcev; 3. ob ukinitvi posamezne obstoječe javne telefonske govorilnice mora ponudnik na predmetni telefonski govorilnici, 90 dni pred njeno ukinitvijo, zagotavljati objavo obvestila o nameravani ukinitvi te telefonske govorilnice, telefonske govorilnice pa ne sme ukiniti, če na lokaciji te telefonske govorilnice ni komercialno omogočenega dostopa do javnega mobilnega telefonskega omrežja, preko katerega je mogoče dostopati do storitev javne govorne telefonije, ne glede na določbe iz 2. točke; 4. zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike invalide, ki jih z Uredbo o ukrepih za končne uporabnike invalide določi vlada na usklajen predlog ministra in ministra, pristojnega za invalide, in ki končnim uporabnikom invalidom omogočajo enakovredno uporabo in dostop do storitev iz prejšnjih točk, kakor ga imajo drugi končni uporabniki, vključno z enakovrednim dostopom do storitev v sili; 5. po dostopnih cenah, enakih na celotnem ozemlju Republike Slovenije in skladno z določili splošnega akta, ki ureja kakovost univerzalne storitve, splošnega akta, ki ureja načine upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve ter določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije v delu, ki ureja univerzalno storitev; 6. po stroških, ki temeljijo na učinkovitem zagotavljanju predmetne univerzalne storitve in jih mora izvajalec univerzalne storitve na zahtevo Agencije utemeljiti; 7. na transparenten in nediskriminatoren način. Za zgoraj navedeno storitev iz nabora univerzalne storitve mora ponudnik Agenciji poslati ponudbo, skladno z zahtevami tega sklepa o uvedbi javnega razpisa in pripadajočo razpisno dokumentacijo. Izvajalec univerzalne storitve je dolžan ponudbo pripraviti v skladu z določili zakona, ki ureja elektronske komunikacije in podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi. 2. Pogoji za oddajo ponudbe Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v tem sklepu in v razpisni dokumentaciji. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Izjave so lahko predložene na zahtevanih obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa po vsebini ne smejo odstopati od zahtevanih obrazcev. Vsa dokazila morajo biti izpolnjena, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, s strani ponudnika pooblaščene za podpis ponudbe in ožigosana. V primeru podpisa ponudbe s strani pooblaščene osebe, mora biti pooblastilo napisano na zahtevanem obrazcu. Kolikor bi ponudnik želel priložiti kopije dokumentov in dokazil, morajo biti te notarsko overjene. Dokumenti morajo izkazovati zadnje stanje, in kjer je to izrecno navedeno, ne smejo biti starejši od šest mesecev, šteto od roka za predložitev ponudbe. Pogoji: 1) Ponudnik v skladu s 4. členom ZEKom-1 (zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev) zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvaja elektronske komunikacijske storitve. 2) Ponudnik oziroma operater pred začetkom ali spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev obvesti Agencijo v pisni obliki (prvi odstavek 5. člena ZEKom-1). Operater z obvestilom agencije pridobi pravico, da se pod pogoji in v skladu z 90. členom ZEKom-1 z drugimi operaterji pogaja o medomrežnem povezovanju in, kjer je to primerno, od njih pridobi operaterski dostop ali medomrežno povezavo ter možnost, da je določen za izvajalca univerzalne storitve v skladu s 117. in 118. členom ZEKom-1. Merila in postopki za naložitev posamičnih obveznosti operaterjem izhajajo iz X. in VIII. poglavja ter iz 90. ter 117. in 118. člena ZEKom-1. 3) Ponudnik je v skladu s 6. členom (dejavnost) Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13) v nadaljevanju ZGD-1 registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet predmetnega javnega razpisa (Dokazilo: originalen izpisek iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od šest mesecev); 4) Zoper ponudnika ni uveden oziroma začet postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave ter ni utemeljenega vzroka, da zaradi tekočega poslovanja, morebitnih sodnih ali drugih postopkov, v katere je ponudnik vključen, obstaja nevarnost, da se zoper ponudnika tak postopek začne (Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo); 5) Vsi podatki, ki so navedeni v predloženi ponudbi ponudnika morajo biti pravilni, resnični in morajo izkazovati pošteno in dejansko stanje delovanja in poslovanja ponudnika (Dokazilo: ponudba s podatki o ponudniku z izjavo o sposobnosti in sprejemanju zahtev iz razpisne dokumentacije); 6) Ponudnik mora biti vpisan v uradno evidenco operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev Agencije, kot izvajalec javnih komunikacijskih storitev, ki omogočajo izvajanje storitev predmetnega razpisa (tudi kot izvajalec drugih storitev – »Storitve javnih telefonskih govorilnic, informacije o telefonskih številkah in izdajanje imenikov«) in zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja(*4), v skladu s 5. členom ZEKom-1 in določili Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 62/13). (*4) V Obrazcu za obvestilo o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, ki je priloga Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, so navedene možnosti zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij kot so javna vodovno komutirana omrežja, javna paketno komutirana omrežja in javna nekomutirana omrežja ter satelitska omrežja. 7) Ponudnik mora imeti tehnično usposobljen kader s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju elektronskih komunikacij in relevantnih storitev univerzalne storitve (Dokazilo: izjava o kadrovski usposobljenosti). Ponudnik posreduje Poslovni načrt, ki mora biti pripravljen za dobo pet let vnaprej in mora obsegati: 1) Opis podjetja ponudnika ter njegovih produktov in storitev; 2) Analizo tržišča, vključno s segmentacijo uporabnikov in geografsko analizo; 3) Načrt trženja predmetne univerzalne storitve; 4) Ocena prihodkov iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na eno javno telefonsko govorilnico na celotnem območju Republike Slovenije za vsako koledarsko leto posebej(*5); (*5) Za pet let naprej. 5) Ocena stroškov iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na eno javno telefonsko govorilnico na celotnem območju Republike Slovenije za vsako koledarsko leto posebej(*6); (*6) Za pet let naprej 6) Ocena materialnih koristi(*7) iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na eno javno telefonsko govorilnico na celotnem območju Republike Slovenije za vsako koledarsko leto posebej(*8); (*7) 3. točka prvega odstavka 2. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04): Materialne koristi zagotavljanja univerzalne storitve so koristi, ki so merljive in jih izvajalec univerzalne storitve pridobi na primer zaradi vodenja skupnega računa in skupne baze podatkov. (*8) Za pet let naprej. 7) Ocena nematerialnih koristi(*9) iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na eno javno telefonsko govorilnico na celotnem območju Republike Slovenije za vsako koledarsko leto posebej(*10); (*9) 2. točka prvega odstavka 2. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04): Nematerialne koristi zagotavljanja univerzalne storitve so koristi, ki jih izvajalec univerzalne storitve pridobi zaradi večje prepoznavnosti blagovne znamke, prisotnosti po celotnem ozemlju države in s tem primerljivo manjših stroškov, ki jih potrebuje za širitev omrežja do novih uporabnikov, življenjskega cikla posameznega uporabnika in marketinške prednosti zaradi dostopa do velike baze telefonskih uporabnikov. Nematerialnih koristi ni mogoče neposredno izmeriti, temveč jih je možno le oceniti. (*10) Za pet let naprej. 8) Ocena neto stroškov(*11) iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na eno javno telefonsko govorilnico na celotnem območju Republike Slovenije; (*11) Izračun neto stroškov temelji na podlagi Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04). 9) Opis človeških virov in organizacije (število, kvalifikacije in izkušnje vodilnih članov ekipe ter tehničnega kadra, organizacijska struktura ter sistem usposabljanja); 10) Predvidene tehnološke rešitve s specifikacijo tehnične opreme za izvajanje predmetne univerzalne storitve; 11) Načrt vzdrževanja oziroma posodabljanja omrežja in storitev, vključno s podrobnim opisom investicij v omrežje oziroma storitve; 12) Podroben opis in organigram poslovnega procesa, vključno s predvidenimi roki za izvedbo storitev; 13) Sistem zagotavljanja kakovosti predmetne univerzalne storitve; 14) Načrt upravljanja s tveganji (poslovna tveganja, spremembe tehnologije, naravne nesreče in vojne); 15) Struktura financiranja ter načrt pridobivanja finančnih virov; 16) priloge poslovnemu načrtu, za vsako koledarsko leto posebej(*12): (*12) Za pet let naprej. a. bilanca stanja za predmetno univerzalno storitev z razkritji bistvenih postavk; b. izkaz poslovnega izida za predmetno univerzalno storitev z razkritji bistvenih postavk; c. izkaz denarnih tokov za predmetno univerzalno storitev z razkritji bistvenih postavk; d. bilanca stanja za preostale storitve z razkritji bistvenih postavk; e. poslovnega izida za preostale storitve z razkritji bistvenih postavk; f. izkaz denarnih tokov za preostale storitve z razkritji bistvenih postavk; g. kazalniki poslovanja za predmetno univerzalno storitev: i. stopnja dobičkonosnosti poslovnih prihodkov = poslovni dobiček / poslovni prihodki ii. donosnost lastniškega kapitala = čisti dobiček / (povprečje) lastniški kapital iii. koeficient čiste donosnosti sredstev = čisti dobiček / (povprečje) sredstva iv. koeficient gospodarnosti poslovanja = poslovni prihodki / poslovni odhodki v. koeficient pokritosti nove naložbe z denarnim izidom iz poslovanja = denarni izid iz poslovanja / nova naložba. 3. Merila za izbiro ponudnika V skladu s 118. členom ZEKom-1 se pri izboru kot merila upoštevajo zlasti zanesljivost, kakovost in stroškovna učinkovitost izvajanja univerzalne storitve Agencija bo izbrala najugodnejšo ponudbo na javni razpis za določitev izvajalca predmetne univerzalne storitve po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (*13) Za posamezni parameter se uporabljajo določila Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 71/13). 4. Rok in način predložitve ponudbe Javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve zagotavljanja javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo, z oznako: 38243-6/2014. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na sedež Agencije najkasneje do 27. 10. 2014 do 12. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov Agencije (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali jih predložijo osebno, v glavni pisarni Agencije v prvem nadstropju, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejem ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke. Ponudbena dokumentacija mora biti predložena v pisni obliki, in sicer v enem izvirniku in eni kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik med izvodoma velja izvirnik ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo (tako, da ni mogoče brisanje teksta). Izvirnik ponudbe mora biti povezan z vrvico in zapečaten tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno dodajati ali odvzemati (razen zahtevanega obrazca, ki ga ponudnik nalepi na zunanjo ovojnico) ter na pri strani označen z besedilom »Izvirnik«. Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbo v mapi ustrezne širine, in sicer tako, da je omogočeno listanje ponudbe. Oštevilčenje strani ni obvezno, je pa zaželeno. Ponudnik se s ponudbo prijavi za izvajanje storitev iz nabora univerzalne storitve, ki so predmet tega javnega razpisa. Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« in »Kopija«, oba ovoja pa morata biti vstavljena v skupen ovoj oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen zahtevani obrazec za oddajo ponudbe. Ovoj mora biti zapečaten ali zaprt tako, da se je na odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bil odprt. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Če bo ponudba prepozno poslana po pošti, jo bo Agencija neodprto poslala nazaj k ponudniku. 5. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila imenovana komisija za vodenje javnega razpisa. Agencija bo izvedla javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih ponudb dne 27. 10. 2014 ob 13. uri v sejni sobi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Na javnem odpiranju lahko kot stranke sodelujejo zakoniti zastopniki ponudnika ali njihovi pooblaščenci. Zakoniti zastopniki ponudnika so se na poziv Agencije dolžni izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa predložiti tudi pooblastilo zakonitega zastopnika za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblaščenec ponudnika, ki predsedniku komisije ni predložil pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb. 6. Razpisna dokumentacija Ponudnik, ki se prijavlja na predmetni javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s Sklepom o uvedbi javnega razpisa za določitev izvajalca univerzalne storitve zagotavljanja javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo, št. 38243-6/2014/4, z dne 22. 9. 2014 in pripadajočo razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v glavni pisarni Agencije v prvem nadstropju, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 7. Kontaktna oseba Kontaktni osebi, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo, sta: Aleksander Kmetec ali Tanja Muha, ali druga oseba pooblaščena za dajanje dodatnih pojasnil v zvezi s tem razpisom, tel. +386 (0)1 583-63-00, elektronski naslov: info.box@akos-rs.si, številka faksa: +386 (0)1 511-11-01. 8. Rok izdaje odločb Agencija bo v skladu s 49. členom ZEKom-1 izdala in vročila odločbe v največ osmih mesecih od preteka roka za predložitev ponudb, predvidoma pa najkasneje do 28. 11. 2014 ter hkrati obvestila javnost o svoji odločitvi na svoji spletni strani.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti