Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

Št. 41001-671/2014-5 Ob-3485/14 , Stran 2159
Št. 41001-671/2014-5 Ob-3485/14
Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 (MUV št. 6/14), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), s Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013 in 13. 1. 2014) ter s Sklepom župana o izvedbi javnega poziva (št. 41001-671/2014-1 z dne 16. 9. 2014), objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov mednarodnih kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Maribor (JPMP-KUL-2014)
1. Predmet poziva Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov, ki vključujejo mednarodno sodelovanje. Poziv je namenjen kakovostnim nepridobitnim kulturno-umetniškim projektom, organiziranju mednarodnih dogodkov, izmenjavi umetnikov in posredovanju kvalitetne mariborske kulture v tujino in obratno. Poziv je namenjen tudi podpori kulturnim projektom, ki so uspešno kandidirali za sredstva na evropskih ali njim enakovrednih mednarodnih razpisih za sofinanciranje projektov na področju kulture (v nadaljevanju: mednarodni razpis) in morajo zagotoviti lastna sredstva v določenem deležu. 2. Cilji javnega poziva Cilji javnega poziva so: – vzpodbuditi kulturne ustvarjalce in organizacije k izvajanju kulturnih projektov, ki vključujejo mednarodno sodelovanje (sodelovanje s kulturnimi organizacijami in/ali ustvarjalci iz tujine), – predstaviti mariborsko ustvarjalnost v mednarodnem okolju, – predstaviti druge kulture v mariborskem kulturnem prostoru. 3. Višina razpisanih spredstev Višina sredstev za sofinanciranje v tem javnem pozivu izbranih projektov znaša 77.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na PP 360100 – Mednarodni programi in projekti. 4. Upravičeni stroški Mestna občina Maribor bo sofinancirala izbrane kulturne projekte ter mednarodne kulturne dogodke največ do višine, ki ne presega 70% deleža javnih sredstev (občine in države) v skupni vrednosti projekta – vendar največ do 20.000,00 EUR. Pri projektih, ki so pridobili sredstva sofinanciranja na mednarodnih razpisih, bo Mestna občina Maribor sofinancirala največ 70% zahtevanih lastnih sredstev prijavitelja z omejitvijo do največ 10.000,00 EUR. Upravičeni stroški, ki se lahko sofinancirajo s sredstvi tega poziva, so stroški, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so stroški dela ter materialni (splošni in programski) stroški prijavitelja, ki so neposredno povezani s prijavljenim projektom in nujno potrebni za pripravo in izvedbo projekta ter niso predmet sofinanciranja iz drugih razpisov Mestne občine Maribor ali države, – stroški mednarodnih gostovanj, prireditev in mednarodnih kulturnih projektov prijavitelja, ki niso predmet sofinanciranja iz drugih razpisov Mestne občine Maribor ali države, – so nepredvideni nujni stroški prijavitelja, povezani z izvajanjem projekta, ki so lahko upravičen strošek do 5% vrednosti načrtovanih skupnih upravičenih stroškov projekta, – so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja glede stroškovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – so/bodo dejansko nastali v letu 2014 (velja tudi za večletne projekte), – so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil. Upravičeni stroški v primeru sofinanciranja lastnega deleža prijavitelja na mednarodnem razpisu so upravičeni stroški, ki se priznavajo v mednarodnem razpisu, ki je predmet prijave. V primeru nastopanja in uveljavljanju sofinanciranja stroškov, nujnih za izvedbo projekta, ki niso priznani v mednarodnem razpisu, veljajo načela iz predhodnega odstavka. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec programa. Morebitna prekoračitev celotne izvedbene vrednosti projekta glede na prijavljeno vrednost projekta ne bremeni proračuna Mestne občine Maribor. 5. Pogoji za sodelovanje na pozivu A) Kot prijavitelj projektov na tem pozivu lahko sodelujejo organizacije ali osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so nevladne in zasebne organizacije s sedežem v Mestni občini Maribor, ki imajo registrirano kot svojo osnovno oziroma primarno dejavnost eno izmed kulturno – umetniških dejavnosti, dejavnosti s področja kulturne dediščine ali posredovanje kulturnih dobrin, – so samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor, – da prijavitelj oziroma njegova odgovorna oseba nima omejitev poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2, 81/13), – da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do Mestne občine Maribor v zadnjih petih letih izpolnjeval skladno s pogodbeno določenimi medsebojnimi obveznostmi, – da prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o svoji prijavi na poziv ter formalnih podatkov o prijavljenem projektu za potrebe objave rezultatov poziva na spletni strani Mestne občine Maribor, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov. Prijavitelji morajo prijavi priložiti dokazila (ki niso starejša od enega leta) ter izjave o izpolnjevanju zgornjih statusnih in drugih pogojev. B) Na javni poziv lahko prijavitelji prijavijo projekte, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – se pričnejo v letu 2014, ali – potekajo na podlagi uspešne kandidature na mednarodnih razpisih 2013 in 2014 in za katere so sklenjene pogodbe oziroma enakovredni drugi dokumenti, iz katerih izhaja izbira prijavitelja o sodelovanju ter vsebina in obveznosti v mednarodnem projektu, – vključujejo mednarodne povezave domačih in tujih kulturnih organizacij in/ali ustvarjalcev, – izpolnjujejo pričakovano stopnjo kakovosti in strokovnosti ter izkazujejo pomembnost mednarodnih dimenzij projekta, – so ustrezno finančno ovrednoteni, – so javni kulturni dogodki. Prijavitelji priložijo za projekte, ki so uspešno kandidirali na mednarodnih razpisih, razen zgoraj navedenih dokazil tudi kopijo evropskega razpisa oziroma veljaven internetni naslov njegove objave, kopijo prijave projekta na ta razpis in kopijo pogodbe o sofinanciranju oziroma enakovreden dokument. Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev iz prve in druge alineje točke 5 A). 6. Uporaba kriterijev za oceno ustreznosti prijavljenih projektov Kriteriji za oceno ustreznosti prijavljenega projekta glede izpolnjevanja pogojev iz tretje do šeste alineje točke 5 B): a) reference (prijavitelja in mednarodnih partnerjev), b) kakovost in strokovnost prijavljenega projekta, c) pomembnost mednarodnih dimenzij projekta, d) pomembnost uspešne kandidature na mednarodnem razpisu za kulturno področje projekta, Mestno občino Maribor in državo, e) ustrezno finančno ovrednotenje prijavljenega projekta, Kriteriji za oceno ustreznosti iz predhodnega odstavka so ovrednoteni s točkami od 1 do 5, pri čemer 5 pomeni najvišjo oceno izpolnjevanja posameznega kriterija. 7. Postopek odločanja o vlogah Vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja, nepopolne vloge, vloge neupravičenih prijaviteljev, vloge za sofinanciranje neupravičenih projektov in vloge, prispele po porabi sredstev, bodo zavržene. Vloge, oddane po zaključku poziva, ne bodo obravnavane. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje – v takem primeru se kot datum in čas oddaje vloge upošteva datum in čas oddaje zadnje dopolnitve. Če vloga ni popolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Poziv k dopolnitvi bo prijavitelju posredovan po elektronski pošti na njegov elektronski naslov v prijavnem obrazcu. Vloge, katerih predlagatelji bodo pozvani k dopolnitvam, se po dopolnitvi in ponovnem pregledu uvrstijo v seznam prejetih vlog po času prispetja dopolnitev. Strokovna komisija (določena s sklepom župana št. 03201-9/2008 z dne 13. 1. 2013) bo popolne vloge upravičenih prijaviteljev obravnavala in ocenila njihovo ustreznost razpisnim pogojem. Vloge bo ocenjevala po vrstnem redu njihovega prispetja. Za projekte, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje in kriterije, bo omogočeno sofinanciranje po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki bodo v seštevku kriterijev a), b), c) in e) iz točke 6, dosegli povprečno oceno, ki je višja od 3,5 in ki pri posameznem kriteriju iz točke 6 dobijo povprečno oceno vsaj 3. Za projekte, ki kandidirajo za sredstva Mestne občine Maribor za sofinanciranje lastnega deleža ob kandidaturi na evropskih razpisih, se na enak način upošteva tudi kriterij d). Glede na izpolnjevanje kriterijev b) in e) lahko komisija za prijavljeni projekt predlaga nižji delež sofinanciranja od pričakovanega v prijavi. Vlogo, ki ni pravilno vložena, ni popolna, je ni vložila upravičena oseba ali je presežna, župan zavrže s sklepom. Prijavitelj bo najkasneje v roku 5 dni po zaključku obravnave strokovne komisije po elektronski pošti obveščen o predlogu strokovne komisije glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega projekta. Prijavitelju bo določen 5 dnevni rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Strokovna komisija bo obravnavala pravočasno prispele izjasnitve. Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil o sofinanciranju posameznega projekta. Na osnovi odločbe bo Mestna občina Maribor s predlagatelji izbranih projektov sklenila pogodbe o sofinanciranju projekta. V primeru, da se z odločbo projektu dodelijo manjša sredstva od zaprošenih v prijavi in bo posledično to vplivalo na spremembo izvedbe projekta, mora prijavitelj pred podpisom pogodbe predlagati Mestni občini Maribor z dodeljenimi sredstvi usklajen projekt ter novo finančno konstrukcijo projekta. V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če program ni izveden ali je bil izveden v drugačnem obsegu) Mestna občina Maribor razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 8. Sofinanciranje prijavljenih projektov Do sofinanciranja bodo upravičeni projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz točk 5 in 6 ter presegajo zahtevan prag ocene po kriterijih iz četrtega odstavka točke 7. Odločitev o obsegu odobrenega sofinanciranja predlaga županu strokovna komisija, ki lahko v prijavi pričakovana sredstva sofinanciranja zniža, če oceni, da finančna konstrukcija ali ovrednotenje upravičenih stroškov projekta v prijavi ni ustrezno. Med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. Prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, bodo uvrščeni v sofinanciranje po vrstnem redu prispetja popolnih prijav do porabe sredstev. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo poziva, – prijavni obrazec (obrazec št. 1), – obrazec z izjavami predlagatelja (obrazec št. 2), – izjava o izključnem avtorstvu projekta (za prijavitelje posameznike) (obrazec št. 2a), – vzorca pogodbe za sofinanciranje projekta (obrazca št. 3), – oprema ovojnice (obrazec št. 4). Izvajalec projekta mora v vlogi na poziv predložiti naslednjo dokumentacijo: – izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec z ustreznimi dokazili o mednarodni dimenziji projekta (obrazec št. 1), – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (prijavitelji iz druge alineje točke 5 A) morajo predložiti dokazilo Ministrstva za kulturo o pravnem statusu), – podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev poziva (obrazec št. 2), – podpisan in ustrezno potrjen vzorec pogodbe (obrazec št. 3). Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo poziva in razpisna dokumentacija. Prijavitelj, se lahko na javni poziv JPMP–KUL–2014 prijavi z največ 2 vlogama, obravnava se prvo prispeli vlogi, ostale bodo zavržene. 10. Oddaja in dostava predlogov Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/. Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati, ustrezno potrditi oziroma žigosati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oziroma na obrazcih. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku in v zaprti ovojnici (kamor obvezno nalepijo obrazec 4 s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija), poslati s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor v času uradnih ur. Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih uradih oziroma pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem. Vloga mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Izvajalec lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga JPMP-KUL-2014«. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec projekta strinja z vsemi pogoji poziva. 11. Rok za oddajo prijav Rok za oddajo prijav začne teči z objavo poziva v Uradnem listu RS ter sočasno objavo na spletnem naslovu Mestne občine Maribor. V postopku javnega poziva bo v izboru med prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, upoštevan vrstni red prispetja prijav oziroma datum in čas oddaje na pošti. Vloge, ki bodo prispele po zaključku razpisa, ne bodo obravnavane. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo ali vloge, katerih dopolnitve niso ustrezne, se s sklepom zavržejo. 12. Odpiranje in obravnava prijav Odpiranje vlog bo po vrstnem redu prispetja vlog izvajal javni uslužbenec, ki ga izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. Vrstni red prispetja vlog se določi na podlagi datuma in časa poštnega žiga oziroma prejema vlog v sprejemni pisarni, pri čemer se upošteva zadnja dopolnitev vloge. Strokovna komisija bo obravnavala vse popolne vloge upravičenih prijaviteljev, ki bodo prispele po pošti ali bodo osebno vložene v sprejemni pisarni najkasneje do dneva pred sejo strokovne komisije, pri čemer so predvideni datumi sej: 1. seja dne 10. 10. 2014, 2. seja dne 29. 10. 2014. Poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje 28. 10. 2014 ob 15. uri. 13. Odločitev in obvestilo o izboru Prijavitelji bodo o rezultatu svoje kandidature pisno obveščeni v roku 8 dni po sprejemu odločitve župana. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014. Plačila pogodbenih sredstev bodo izvedena na osnovi popolnih zahtevkov, ki jih izvajalci projektov izstavijo Mestni občini Maribor praviloma v 15 dneh po izvedbi projekta oziroma po nastanku upravičenih stroškov v letu 2014. Pri plačilih pogodbenih sredstev se upošteva 15 dnevni rok od prispetja popolnega zahtevka izvajalca projekta. 14. Informacije v zvezi s pozivom Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobite na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, Nina Bulatović (tel. 02/220-14-16, e-pošta: nina.bulatovic@maribor.si).
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti