Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

Št. 1100-27/2014/1 Ob-3486/14 , Stran 2148
Št. 1100-27/2014/1 Ob-3486/14
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, Ljubljana, na podlagi 6. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 19/10 – UPB in 56/10 – ORZSKZ16) in 34. ter 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) razpisuje prosto delovno mesto: direktorja/direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – najmanj 3 leta vodstvenih delovnih izkušenj; – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje vsaj enega tujega jezika na osnovni ravni; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom. Vlada RS bo na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala direktorja za mandatno dobo štirih let. II. Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti: – vodenje, organiziranje in usklajevanje poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju; Sklad), – vodenje strokovnega dela Sklada, – zastopanje in predstavljanje Sklada, – predlaganje Svetu Sklada poslovno in razvojno politiko Sklada in ukrepe za njeno izvajanje, – sprejemanje notranje organizacijskih in delovno pravnih aktov ter navodil, – sklepanje delovnih razmerij in odločanje o drugih pravicah javnih uslužbencev iz delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo, – predlaganje Svetu Sklada sprejem pravilnikov in pravil za izvajanje temeljne dejavnosti Sklada, – predlaganje Svetu Sklada sprejem finančnega načrta in programa Sklada, – predlaganje Svetu Sklada sprejem zaključnega računa in poročila Sklada, – izvršuje odločitve in sklepe Sveta Sklada, – opravlja in izvršuje druge naloge in pristojnosti v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, statutom drugimi splošnimi akti Sklada. III. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje delovnih izkušenj in izkušenj na vodstvenih delih. 2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz 2. in 3. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 5. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 6. Dokazilo o državljanstvu. 7. Kandidat mora prijavi predložiti tudi v pisni obliki izdelano vizijo razvoja in delovanja zavoda, ki jo bo predstavil na razgovoru, ter predlog strateškega načrta zavoda za obdobje 4 let. IV. Direktorja Sklada bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Po izteku mandata je lahko ponovno imenovan. Kraj opravljanja dela je: Dunajska 58, 1000 Ljubljana. V. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Služba za kadrovske zadeve, s pripisom: razpis za direktorja sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, pri čemer se začetek roka šteje prvi naslednji dan po objavi razpisa. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo obvestilo o izbiri prejeli v predpisanem roku. Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za kadrovske zadeve, tel. 01/478-91-56 (Katarina Hočevar). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti