Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

Ob-3481/14 , Stran 2147
Ob-3481/14
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 (popr.); ZDR-1), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami; ZJU), 46. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s spremembami in dopolnitvami; ZUJIK), 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03 s spremembami in dopolnitvami), Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/94 s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Filmski studio Viba film Ljubljana z dne 19. 10. 2001, Javni zavod Filmski studio Viba Film Ljubljana objavlja razpis za delovno mesto »pomočnik direktorja za vodenje strokovno – tehničnih del«. Delovno mesto: pomočnik direktorja za vodenje strokovno tehničnih del. 1. Opis del in nalog, ki jih bo na delovnem mestu opravljal izbrani kandidat oziroma kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat): – usmerjanje, usklajevanje in vodenje tehnične službe; – določanje in usmerjanje tehničnih procesov v skladu s tehničnimi standardi; – koordinacija dela med posameznimi oddelki (področji) tehnične službe; – načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti v tehnični službi; – skrb za izvajanje nacionalnega filmskega programa; – razvrščanje in vodenje vzdrževalnih del filmske tehnike in opreme po prioriteti; – izdelava poročil o poteku delovnega procesa in okvarah v posameznih oddelkih tehnične službe; – nadzor izbire, usposabljanja in delovne uspešnosti zaposlenih oseb; – sodelovanje na kolegijih direktorja; – opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in usposobljenosti delavke/delavca po nalogu nadrejenega. 2. Kandidat, ki se prijavlja na razpisano delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri. – najmanj tri leta delovnih izkušenj; – organizacijske sposobnosti; – poznavanje dela z računalnikom; – aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezila (angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine, ipd.); – poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma. 3. Kandidati morajo k prijavi priložiti: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v kateri je bilo izobraževanje pridobljeno; – potrdilo ali drugo dokazilo iz točke 4 tega razpisa o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev: a) poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma; b) organizacijske sposobnosti; c) poznavanje dela z računalnikom. (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela). 4. Za aktivno znanje svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do – ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju. 5. Pooblastila in odgovornosti na delovnem mestu: – pooblaščen za vpogled v vse evidence, ki se vodijo v tehnični službi, – odgovoren za nemoten potek dela v tehnični službi, – za svoje delo odgovarja direktorju. 6. Drugi podatki o delovnem mestu: – delo v normalnih in urejenih pogojih, – delo v normalnem delovnem času, – umski napor: samostojno iskanje načinov dela in odločitev pri poslovanju po predpisih, – fizični napor: normalen, – v odnosu do ljudi: zelo zahtevno komuniciranje z ljudmi. 7. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas trajanja mandata direktorja javnega zavoda, s poskusno dobo pet mesecev. 8. Delodajalec si pridrži pravico izbire med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse razpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta oziroma pravico do neizbire. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. 9. Zainteresirane osebe lahko oddajo prijavo na razpis na naslov: Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana, do vključno 13. 10. 2014. Prijava se pošlje v zaprti kuverti s pripisom: »Javni razpis za delovno mesto »Pomočnik direktorja za vodenje strokovno tehničnih del« – Ne odpiraj«, na kuverti pa je potrebno navesti tudi naslov pošiljatelja. 10. Šteje se, da je prijava na razpisano delovno mesto pravočasna, če prispe do vključno 13. 10. 2014 na naslov delodajalca (Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana), oziroma je na ta dan oddana na pošti s priporočeno poštno pošiljko. S prijavo na razpis se tudi šteje, da se kandidat strinja z razpisnimi pogoji. Obravnavale se bodo samo pravočasne in popolne prijave, ki vsebujejo vse zahtevane navedbe in dokazila.
Javni zavod Filmski studio Viba Film Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti