Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

Ob-3467/14 , Stran 2147
Ob-3467/14
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP ter sklepa Sveta Zavoda SVZ Hrastovec z 70. redne seje z dne 17. 9. 2014, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Socialno varstvenega zavoda Hrastovec. Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 122/07 – Odl. US): – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec. Direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja/ico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, moral/-a pa ga bo opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na podlagi zakona preneha. Kandidati/ke pisne prijave z življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (dokazilo o izobrazbi, dokazilo o 5-letnih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo (prva alineja), dokazilo o 20-letnih delovnih izkušnjah, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec (druga alineja), informacija o programu za vodenje SVZ) ter lastno vizijo razvoja SVZ Hrastovec za mandatno obdobje, pošljejo v zaprti kuverti na naslov: SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, z oznako »Svet zavoda – Razpis za direktorja/direktorico«, s pripisom »Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Mandat direktorja/ice začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu/njenemu imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Lenart v Slovenskih goricah

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti