Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

Št. 216-73/2014/7 Ob-3473/14 , Stran 2145
Št. 216-73/2014/7 Ob-3473/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 23, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Zakonom o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB1 in 85/09), objavlja
javno dražbo
za prodajo orožja
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje je različno orožje, ki je razdeljeno v 7 lotov, in sicer: – 1. lot (49 kos), izklicna cena z 22% DDV je 4.465,20 EUR; – 2. lot (46 kos), izklicna cena z 22% DDV je 4.965,40 EUR; – 3. lot (45 kos), izklicna cena z 22% DDV je 3.318,40 EUR; – 4. lot (47 kos), izklicna cena z 22% DDV je 4.135,80 EUR; – 5. lot (47 kos), izklicna cena z 22% DDV je 3.294,00 EUR; – 6. lot (48 kos), izklicna cena z 22% DDV je 3.818,60 EUR; – 7. lot (28 kos), izklicna cena z 22% DDV je 3.452,60 EUR. Vsak lot se prodaja skupaj. Seznam orožja, ki je v posameznem lotu lahko zainteresirani dobijo po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Mojca Hren, tel. 01/428-48-25). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javne dražbe. 4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba se sklene v roku 15 dni po javni dražbi. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, v sejni sobi v II. nadstropju, in sicer v sredo, 8. 10. 2014, z začetkom ob 10. uri. 7. Varščina Dražitelji morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene za posamezen lot orožja in se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, sklic na številko 28 17116-2990008-39915314, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–orožje. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmetov javne dražbe po predhodni najavi bo potekal v četrtek, 2. 10. 2014 od 10. do 14. ure v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Službe za opremljanje in upravljanje z materialnimi sredstvi, Vodovodna 93a, Ljubljana. Ogled je možen po predhodni telefonski najavi na št. 01/428-56-27 (Samo Gostiša). Dodatne informacije v zvezi z javno dražbo so možne po e-naslovu: srsp.mnz@gov.si. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi – na javni dražbi lahko sodelujejo gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje za promet z orožjem po Zakonu o orožju (trgovci), za kar predložijo dovoljenje za opravljanje dejavnosti ministra, pristojnega za notranje zadeve; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – pred dražbo je treba predložiti dokazilo o plačani varščini za orožje, ki ga dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Orožje bo prodano po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po opravljeni javni dražbi ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti