Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

Ob-3520/14 , Stran 2135
Ob-3520/14
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13, v nadaljevanju: Uredba), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.) in 101/13), Sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14), Uredbe o postopkih, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 – ZŠtip-1), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR-2), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/60), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08, 73/08, 91/09 in 102/12, v nadaljevanju: SPP), Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta 2014 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je sprejela Vlada RS 26. 8. 2014, Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007 (št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 5440-3/2010/8 z dne 18. 2. 2013 z vsemi spremembami, Pogodbe o prenosu nalog posredniškega telesa na sklad za izvajanje instrumenta javni razpis za izbor operacij za izvajanje regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 z dne 24. 9. 2014 in Sklepa Organa upravljanja št. OP RČV/1/3/08/-0-MDDSZ z dne 18. 9. 2014 o potrditvi instrumenta Javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Posredniško telo: posredniško telo je Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PT). 2. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad), ki je institucionalni partner in bo izvedel postopek za dodelitev sredstev. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru regijskih štipendijskih shem, ki jih izvajajo regionalne razvojne agencije oziroma druge pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in delujejo na podlagi ZSRR-2 (v nadaljevanju: upravičenci) za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Izbirale se bodo operacije na osnovi programov, ki opredeljujejo izvajanje regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Operacija je potrjen program, ki ga izvaja upravičenec. V okviru javnega razpisa gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje iz 72. člena ZŠtip-1, v regijah zagotavljalo ustrezne kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca za izvajanje dejavnosti regijskih štipendijskih shem. 4. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom: – usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji; – dviga ravni izobrazbene strukture; – znižanja strukturne brezposelnosti; – vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji; – spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela. Cilj izbranih operacij je vključiti 250 delodajalcev ter sofinancirati štipendije 450 štipendistom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu v šolskem/študijskem letu 2014/2015. 5. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: – imajo v skladu z 20. členom ZSRR-2 status regionalne razvojne agencije; – so druge pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in delujejo na podlagi ZSRR-2. Vlagatelj mora izpolnjevati tudi naslednje osnovne pogoje: – je pravna oseba registrirana za opravljanje dejavnosti iz prve alineje prejšnjega odstavka pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima te dejavnosti opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu oziroma je samoupravna lokalna skupnost (dokazilo: vlagatelj priloži kopijo ustanovitvenega akta, kolikor le-ta ni javno dostopen v javni evidenci AJPES); – ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja ali likvidacijskem postopku (dokazilo: Izjava vlagatelja); – zoper vlagatelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran (dokazilo: Izjava vlagatelja); – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin (dokazilo: Izjava vlagatelja); – je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine (dokazilo: Izjava vlagatelja); – za prijavljen program predhodno ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali sredstev evropske kohezijske politike, razen sredstev občinskih proračunov, vendar ne za iste upravičene stroške, ki jih prejme sofinancirane preko sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS) (dokazilo: Izjava vlagatelja). Vlagatelj se na razpis prijavi s programom, ki opredeljuje izvajanje regijske štipendijske sheme. Sklad za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Vlagatelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisanih pogojev, s katerim potrdi izpolnjevaje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli vlagatelja, lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Kolikor vlagatelj ne bo izpolnjeval postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena. 6. Kazalniki Za učinkovito merjenje in ocenjevanje operacij bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike: – število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme (štipendisti); – število štipenditorjev (delodajalcev); – število štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje; – število štipendistov, ki so zaposleni pri delodajalcu 12 mesecev po zaključku izobraževanja. V skladu s prilogo XXIII, Uredbe št. 1828/2006/ES (z vsemi spremembami) se spremlja tudi podatke o udeležencih, in sicer glede na: – spol, – status na trgu delovne sile, – starost, – ranljive skupine (v skladu z nacionalnimi pravili), – izobrazbo. 7. Merila za izbor Vloge se bodo ocenjevale na osnovi splošnih in razmejitvenega merila, pri čemer se bo razmejitveno merilo uporabljalo le v primeru, če bo vsota vseh zaprošenih sredstev s strani vseh vlagateljev višja od razpisanih sredstev. Največje možno število točk, ki jih vlagatelj lahko prejme pri splošnih merilih, je 30. Pri posameznem merilu oziroma razdelku merila je možno prejeti le 0 točk (vlagatelj ne izpolnjuje merila) ali 5 točk (vlagatelj izpolnjuje merilo v celoti). Minimalno zahtevano število točk, ki jih vlagatelj mora prejeti, da se bo vloga uvrstila v nadaljnji postopek, je 20 točk, pri čemer mora vlagatelj pri merilu »Skladnost s cilji prednostne usmeritve« doseči vseh 10 točk. Če vlagatelj po splošnih merilih ne pridobi minimalnega zahtevanega števila točk, se vloga kljub pravočasnosti in popolnosti ne bo ocenjevala dalje in bo izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. 7.1. Splošna merila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2. Razmejitveno merilo: Indeks razvojne ogroženosti V primeru, da bo vsota vseh zaprošenih sredstev po končanem postopku ocenjevanja na osnovi splošnih meril (vlagatelji, ki bodo dosegli vsaj 20 točk) višja od razpisanih sredstev, se bo izvedel postopek izbora z razmejitvenim merilom. Točke iz merila indeks razvojne ogroženosti se določajo glede na uvrstitev regije skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06 in 20/11 – ZSRR-2) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3. Postopek izbora v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo razpisana 1. korak Kolikor višina zaprošenih sredstev po končani fazi izbora s splošnimi merili presega višino razpisanih sredstev, se višina zaprošenih sredstev posameznega vlagatelja pomnoži s količnikom 1. Količnik 1 se izračuna tako, da se število prejetih točk iz razmejitvenega merila (IRO) deli z najvišjim možnim številom prejetih točk pri IRO (10). Najvišje število prejetih točk pri IRO (10) ne pomeni, da bodo vlagatelju s sklepom odobrena vsa zaprošena sredstva. 2. korak Kolikor po izvedenem postopku prvega koraka niso razdeljena vsa sredstva iz javnega razpisa, ali kolikor seštevek sredstev dodeljenih po prvem koraku še vedno presega višino razpisanih sredstev, se izračunane zneske posameznim vlagateljem iz 1. koraka pomnoži z novim količnikom 2. Vrednost novega količnika 2 se določi z razmerjem med višino razpisanih sredstev v okviru javnega razpisa in seštevkom sredstev, ki bi bila podeljena posameznim vlagateljem po izvedenem 1. koraku. Kolikor je rezultat (sredstva, ki bi bila podeljena) po drugem koraku pri posameznem vlagatelju višji od zaprošenih sredstev posameznega vlagatelja, se mu priznajo samo sredstva v višini zaprošenih sredstev. 3. korak Po izločitvi vlagateljev, ki so jim po 2. koraku dodeljena sredstva v zaprošeni višini, se preostanek sredstev dodeli preostalim vlagateljem sorazmerno z upoštevanjem količnika 3. Vrednost količnika 3 se določi z razmerjem med višino še nedodeljenih skupnih razpisanih sredstev iz javnega razpisa po 1. in 2. koraku in seštevkom nedodeljenih zaprošenih sredstev posameznih vlagateljev, izračunanih v 2. koraku. Postopek iz 3. koraka se ponavlja, dokler niso dodeljena vsa razpisana sredstva. 8. Način financiranja in višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis za izbor operacij Javni razpis za izbor operacij (v nadaljevanju: instrument) delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Instrument se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«. Višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, znaša skupaj 1.000.000,00 EUR (z besedo: en milijon evrov in nič centov), in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Obveznosti izbranih upravičencev Na podlagi izdanega sklepa o izbiri operacije in podpisane tristranske pogodbe o sofinanciranju mora upravičenec: – izvesti javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 v skladu z veljavnimi predpisi; – v okviru javnega razpisa iz prve alineje skleniti pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij z delodajalci; – v pogodbi o sofinanciranju kadrovskih štipendij zavezati delodajalca, da so sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij namenjena izključno za namene, določene s navedeno pogodbo; obveznosti in dolžnosti delodajalca in štipendista so podrobneje določene v ZŠtip-1; – pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij, morebitne anekse in vse akte, ki so izdani na tej podlagi, opremiti z znakom ESS in v enem od členov dodati navedbo: Operacijo delno sofinancira Evropski socialni sklad. Operacija se izvaja v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; – pripraviti ter skupaj s podpisano tristransko pogodbo o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: pogodba o sofinanciranju) posredovati skladu planirano dinamiko izplačil (obr. ISARR-06); – sredstva uporabiti strogo namensko, izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti v skladu s pogodbo o sofinanciranju; – si pred izvajanjem operacije urediti ustrezno ločeno računovodsko kodo in voditi ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje operacije; – obvezno hraniti vsa dokazila, ki so podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo v skladu z Navodili PT in sklada ter 90. členom Uredbe št. 1083/2006/ES, pri čemer se ob ugotovljenih nepravilnostih to obdobje smiselno podaljša glede na zaključek operacije oziroma se hrani skladno z roki, ki jih določi Evropska Komisija; – pri porabi teh sredstev upošteva zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu; – spremljati in poročati glede morebitnih prihodkov na projektu; – pripravljati in skladu posredovati podatke za vnos v informacijski sistem organa upravljanja ISARR na ravni operacije v skladu z Navodili PT in sklada za potrebe spremljanja in poročanja o izvajanju aktivnosti ter Navodili za vnos v MVP; – v ISARR vnesti v skladu z Navodili PT in sklada predpisane podatke za namen priprave zahtevkov za izplačilo ter potrebe spremljanja in poročanja; – posredovati skladu vsa potrebna dokazila k zahtevkom za izplačilo, ki jih ni možno vnesti v ISARR; – posredovati skladu podpisan in žigosan izpis zahtevka za izplačilo ter ostale obrazce; – pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisal PT oziroma sklad ter na njihovo zahtevo pripravljati izredna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave; – posredovati skladu podatke za vodenje evidence štipendistov, ki jim je dodeljena sofinancirana kadrovska štipendija v skladu z 104. in 105. členom Zštip-1, podatke, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti in druge podatke, ki jih določi sklad in PT; – spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES; – izvajati naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 in 8. in 9. členom Uredbe št. 1828/2006/ES in poročati o njihovem izvajanju; – preprečevati, odkrivati, evidentirati in odpravljati nepravilnosti na nivoju operacije in projektov ter o tem obveščati sklad; – zagotavljati revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi; – zagotavljati možnost nadzora porabe sredstev s strani OU, revizorjev in ostalih nadzornih organov na nivoju EU in RS, vključno s PT in skladom, in ukrepati skladno z njihovimi priporočili ter o tem obveščati PT, sklad in OU; – zagotavljati skladu, PT, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom ter pristojnim organom EU informacije o poteku operacije ter doseganju ciljev in rezultatov; – zagotavljati skladu, PT, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom ter pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o operaciji; – sklad in PT obveščati o vsaki spremembi stanja v zvezi s to pogodbo; – upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES in obveščati sklad o spremembah operacije in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku operacije ne bo prišlo do bistvenih sprememb na operaciji. Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev, izbranih na javnem razpisu, so natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju, osnutek katere je del razpisne dokumentacije. 10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva Obdobje upravičenosti aktivnosti: – za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 je od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2015. – za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je za dijake od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 ter za študente od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov upravičenca je od 1. 1. 2014 do 15. 10. 2015. Obdobje upravičenih javnih izdatkov za izplačilo iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2015. Rok za izstavitev in dostavo zadnjega zahtevka za izplačilo skladu (tako za stroške izvajanja dejavnosti kot tudi za stroške posrednega sofinanciranja štipendij) je 20. 10. 2015. Zahtevkov, izstavljenih in dostavljenih po tem roku, ne bo več možno uveljavljati. 11. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. 12. Višina sofinanciranja in dokazovanje upravičenosti stroškov Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da so: – neposredno povezani z izvajanjem operacije, v skladu s cilji projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju, – dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta in je vlagatelj dostavil dokazila o njihovem plačilu, – pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, – nastali v obdobju upravičenosti posamezne operacije, – dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti, – v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili (upoštevanje določil veljavnega zakona o javnem naročanju, informiranje in obveščanje javnosti, hramba dokumentacije …). Upravičeni stroški ter dokazila za izkazovanje stroškov so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji. 12.1. Upravičeni stroški za sofinanciranje kadrovskih štipendij Upravičen strošek za sofinanciranje kadrovskih štipendij je štipendija, ki jo delodajalcem sofinancirajo RRA. Višina sofinanciranja kadrovskih štipendij znaša 50% kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja kot je določena v 70. členu ZŠtip-1. Če se štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju opredeljenem v politiki štipendiranja, se sofinanciranje dodeli v višini 70% kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40% minimalne plače. Če sofinanciranje kadrovske štipendije ne dosega 50% ali 70% dodeljene in izplačane kadrovske štipendije glede na prej navedeni določbi 71. člena ZŠtip-1, se znesek sofinanciranja avtomatično usklajuje ob spremembi minimalne plače, dokler ne doseže najvišjega možnega odstotka kadrovske štipendije. 12.2. Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti regijskih štipendijskih shem Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti so: a) določeni s standardnim obsegom stroškov na enoto (v nadaljevanju: SSE), ki znaša 21,19 EUR za eno sofinancirano mesečno kadrovsko štipendijo. SSE vključuje stroške zaposlenega za delo na operaciji in posredne operativne stroške in se izplačuje skupaj z upravičenimi stroški za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij. Pri izračunu upravičenih stroškov v posameznem zahtevku za izplačilo se bo SSE pomnožil s številom sofinanciranih mesečnih kadrovskih štipendij in prištel k mesečnemu upravičenemu strošku za sofinanciranje kadrovskih štipendij. SSE se uskladi meseca marca v skladu s povprečno rastjo bruto plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Nova usklajena vrednost SSE se uporablja od meseca aprila dalje. Za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem se v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 za zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah in za pripravo ter izvedbo javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru regijske štipendijske sheme prizna upravičene stroške, in sicer zgoraj opisano vrsto stroška. Upravičeni stroški za to obdobje se bodo izračunali tako, da se bo število sofinanciranih mesečnih kadrovskih štipendij pomnožilo s šestkratnikom zneska SSE. b) stroški informiranja in obveščanja javnosti (stroški objav v medijih in objave oddaj v medijih; stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska, dostave gradiv; stroški izdelave ali nadgradnja spletnih strani ter stroški nastopov na sejmih in razstavah). Višina stroška informiranja in obveščanja znaša največ 1.000,00 EUR skupaj za leti 2014 in 2015. Pri strošku informiranje in obveščanje javnosti strošek DDV ni upravičen strošek. 13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe št. 1828/2006/ES in navodili OU Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe št. 1828/2006/ES in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 14. Morebitno dopolnilno financiranje Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe št. 1083/2006/ES, ni predvideno. 15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo še najmanj deset let po zaključku operacije. Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujeta upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora vsaj: – vse originalne račune; – vsa dokazila o plačilu; – vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj z metodologijo izračuna; – tristransko pogodbo o sofinanciranju z vsemi prilogami in aneksi. Upravičenec je dolžan ustrezno urediti ločeno računovodsko kodo, na osnovi katere bo vodil in spremljal porabo sredstev za posamezne aktivnosti, tako, da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji pri skladu, PT, OU, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti vsebinski, tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem sofinancirane operacije. Nadzor se izvaja s strani PT, sklada, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom na zahtevo predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov operacije, katere sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. V primerih kontrole na kraju samem mora upravičenec omogočiti vpogled v informacijske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. 17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov mora biti zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko PT in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. Upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja operacije, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o gospodarskih družbah in 37. členom Uredbe št. 1083/2006/ES. Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 18. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Vloga mora biti oddana na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in izjave, določene v 2.2. točki razpisne dokumentacije. Vloga mora biti poslana ali vložena/oddana v zaprtem ovitku (kuverti), označenem s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015«. V primeru poziva za dopolnitev vloge, naj bodo le-te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015«. Vlogo lahko vlagatelj vloži osebno ali pošlje po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Obravnavana bo samo vloga, ki bo ustrezno označena in bo pravočasno prispela v vložišče sklada. Sklad ne prevzema odgovornosti za ponudbo, poslano po pošti (poškodovana ali odprta ovojnica ipd.). Pri vlogah, ki bodo poslane po pošti priporočeno ali s povratnico se šteje, da je vloga, poslana na ta način, prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti do vključno dne 3. 10. 2014 do 24. ure. Pri vlogah, ki bodo poslane s navadno poštno pošiljko se šteje, da so prejete na dan prejema s strani sklada. Rok za oddajo vlog je do vključno 3. 10. 2014. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji javnega razpisa in merili za ocenjevanje. 19. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog bo enkratno, javno in bo potekalo 7. oktobra 2014 na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana. Vodila ga bo strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, imenovana s strani direktorja sklada. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev in obveznih prilog, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, – elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je sklad prejel v okviru tega javnega razpisa. Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene s sklepom predstojnika sklada. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi: – če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in posledično vloge ni možno uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna vloga zavržena; – kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev; – kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal dele vloge, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge ali elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa. 20. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Na podlagi predloga komisije bo direktor sklada izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V roku iz prejšnjega odstavka bodo vsi vlagatelji, ki niso bili izbrani, obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev. Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi vlagatelji. Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. 21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu, www.sklad-kadri.si v zavihku Razpisi in objave ter na sedežu sklada, Dunajska 22, Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur pri Dušanu Mikužu. Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi sklada na spletni naslov: kadrovske.ess@sklad-kadri.si oziroma po tel. 01/434-10-99. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani sklada, kjer je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa. 22. Protikorupcijsko določilo Vsak prijaviteljev poskus vpliva na obravnavo vlog s strani sklada bo imel za posledico zavrnitev njegove vloge. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. 23. Zagotovitev načela enakih možnosti, enakost spolov, nediskriminacije Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in med potencialnimi vlagatelji v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, 16. členom Uredbe št. 1083/2006/ES ter 6. členom Uredbe št. 1081/2006/ES, vključno z uredbami s področja izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada, in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah izvajanja. 24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bosta sklad ali PT ugotovila, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil sklad, lahko sklad in PT odstopita od pogodbe o sofinanciranju, upravičenec pa bo dolžan PT povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Če bosta sklad ali PT ugotovila, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, se od upravičenca zahteva takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti