Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

Št. 183-2/2014 Ob-3471/14 , Stran 2131
Št. 183-2/2014 Ob-3471/14
Ministrstvo za pravosodje na podlagi določb tretjega in četrtega odstavka 13. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB2, 83/12 in 111/13) objavlja
javni razpis
za imenovanje svetovalcev za begunce
Razpisni pogoji: Za svetovalca za begunce je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz petega odstavka 13. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB2, 83/12 in 111/13; v nadaljevanju: ZMZ). V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Prijava mora vsebovati: 1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (druga alineja petega odstavka 13. člena ZMZ) in 2. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora (druga alineja petega odstavka 13. člena ZMZ); – je poslovno sposoben (druga alineja petega odstavka 13. člena ZMZ); – je opravil pravniški državni izpit ali ima v Republiki Sloveniji zaključeno univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali je končal enako raven izobraževanja v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja in ima opravljeno preverjanje znanja iz splošnega upravnega postopka, upravnega spora, prava človekovih pravic ter prava mednarodne zaščite (tretja alineja petega odstavka 13. člena ZMZ); – je ob prijavi mlajši od 70 let (šesta alineja petega odstavka 13. člena ZMZ); – ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen (sedma alineja petega odstavka 13. člena ZMZ); – ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen (osma alineja petega odstavka 13. člena ZMZ); – ni zaposlen na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve ali Policiji ali ne opravlja drugega plačanega dela za Republiko Slovenijo, ki vzbuja vtis, da pri dajanju podpore in pravne pomoči iz drugega odstavka 13. člena ZMZ ne bo nepristranski (deveta alineja petega odstavka 13. člena ZMZ). 3. izjavo kandidata, da za namene tega javnega razpisa dovoljuje Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov iz prve, druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje 2. točke tega razpisa iz uradnih evidenc. 4. navedbo osebnega imena, naslova prebivališča ter kontaktnih podatkov kandidata (telefonska številka ter naslov elektronske pošte) (šesti odstavek 13. člena ZMZ). Odvetnikom, vpisanim v imenik odvetnikov po Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08 in 35/09), ni treba dokazovati pogojev iz 1. točke ter prve do tretje alineje 2. točke tega razpisa (sedmi odstavek 13. člena ZMZ). Imenovani svetovalci za begunce bodo morali najpozneje v treh mesecih od imenovanja opraviti usposabljanje na področju prava mednarodne zaščite. Usposabljanje je brezplačno. Imenovani svetovalci za begunce ne smejo dajati podpore in pravne pomoči kot svetovalci za begunce po določbah tega zakona, dokler ne izvedejo usposabljanja. Obveznost usposabljanj ter preverjanja znanj ne velja za imenovane svetovalce za begunce, če imajo najmanj eno leto praktičnih izkušenj s tega področja, zlasti, če so že delali kot svetovalci za begunce oziroma kot odvetniki izvrševali zastopanje prosilcev po tem zakonu v vsaj treh zadevah pred sodišči. Prijave je potrebno vložiti v roku 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Z nepopolnimi ali prepozno vloženimi prijavami se ravna v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). Kandidati naj prijave pošljejo na naslov Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Kandidati lahko za dodatne informacije o javnem razpisu pokličejo na tel. 01/369-53-44. Izbrane kandidate bo imenoval minister za pravosodje z dokončno odločbo.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti